หรือคุณหมายถึง pettineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pettiness

P EH1 T IY0 N EH2 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pettiness-, *pettiness*, pettines
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- His pettiness is astounding.-ความหยุมหยิมของพระองค์ช่างน่าประหลาดใจนัก The Other Boleyn Girl (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PETTINESS    P EH1 T IY0 N EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pettiness    (n) pˈɛtɪnəs (p e1 t i n @ s)
pettinesses    (n) pˈɛtɪnəsɪz (p e1 t i n @ s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pettiness \Pet"ti*ness\, n.
   The quality or state of being petty or paltry; littleness;
   meanness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pettiness
   n 1: narrowness of mind or ideas or views
   2: the quality of being unimportant and petty or frivolous [syn:
     {pettiness}, {triviality}, {slightness}, {puniness}]
   3: lack of generosity in trifling matters [syn: {pettiness},
     {littleness}, {smallness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top