ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpendicular

P ER2 P AH0 N D IH1 K Y AH0 L ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpendicular-, *perpendicular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpendicular[N] เส้นตั้งฉาก, See also: เส้นที่ตั้งตรง
perpendicular[ADJ] ตั้งฉาก, See also: ตั้งตรง, Syn. upright, vertical, Ant. horizontal, parallel
perpendicular[N] เครื่องมือแสดงเส้นตั้งฉาก
perpendicular[ADJ] ชัน, See also: ลาดชัน, Syn. steep
perpendicularly[ADV] อย่างตั้งฉาก, See also: อย่างตั้งตรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpendicular(เพอเพนดิค'คิวละ) adj. ตั้งฉาก,ตั้งตรง,สูงชัน. n. เส้นตั้งฉาก,แนวตำแหน่งตั้งตรง,ไม้ตั้งฉาก,การยืนตรง,ความถูกต้อง, See also: perpendicularity n., Syn. vertical

English-Thai: Nontri Dictionary
perpendicular(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,สูงชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpendicular๑. ตั้งฉาก๒. เส้นตั้งฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if you have an extra time dimension, you might visualize the time dimension perpendicular to the guitar neck, in this direction.ตอนนี้ถ้าคุณมีมิติเวลาพิเศษ คุณอาจเห็นภาพมิติเวลา ตั้งฉากกับลำคอกีตาร์ Does Time Really Exist? (2011)
But if you take a third circle and keep that perpendicular to the other two, and you Twist it around the inner circle as you wrap it around, you can get all three of those circles to Twist around each otherและคุณตัดไปรอบ ๆ วงในว่า ทำให้มันตั้งฉากคุณจะ ได้รับสิ่งที่เรียกว่าพรู ดูเหมือนว่าพื้นผิวของโดนัท Is There a Creator? (2010)
Perpendicular bisectors reveal the center.6.5 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับลำกล้องปืนไรเฟิลของออสวอลด์ The Proof in the Pudding (2010)
You need to take perpendicular bites about a millimeter apart.คุณต้องตั้งฉาก เกือบมิลลิเมตร Holidaze (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิ่ง[ADV] perpendicularly, See also: vertically, straight, Syn. ตรง, แน่ว, Example: เขาดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal   FR: perpendiculaire ; normal
ดิ่ง[adv.] (ding) EN: perpendicularly ; vertically ; straight   FR: perpendiculairement ; verticalement
ตั้งฉาก[v.] (tangchāk) EN: be perpendicular   
ตั้งฉาก[adj.] (tangchāk) EN: perpendicular ; normal   FR: perpendiculaire ; normal

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPENDICULAR    P ER2 P AH0 N D IH1 K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpendicular    (n) pˌɜːʳpəndˈɪkjulər (p @@2 p @ n d i1 k y u l @ r)
perpendiculars    (n) pˌɜːʳpəndˈɪkjuləz (p @@2 p @ n d i1 k y u l @ z)
perpendicularly    (a) pˌɜːʳpəndˈɪkjuləliː (p @@2 p @ n d i1 k y u l @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垂直[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, ] perpendicular; vertical, #7,920 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelsenkrechte {f}perpendicular bisectors of the sides [Add to Longdo]
senkrecht; lotrecht (zu) {adj}perpendicular (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
鰹木;堅魚木[かつおぎ, katsuogi] (n) log on the roof of a shrine set perpendicular to the ridgepole [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) (arch) (See 矩尺) carpenter's square; (2) perpendicularity; straightness; (3) model; standard [Add to Longdo]
垂線[すいせん, suisen] (n) perpendicular line [Add to Longdo]
垂線の足[すいせんのあし, suisennoashi] (n) foot of a perpendicular line [Add to Longdo]
垂直[すいちょく, suichoku] (adj-na,n,adj-no) vertical; perpendicular; (P) [Add to Longdo]
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] (n) {comp} perpendicular magnetic recording; vertical magnetic recording [Add to Longdo]
垂直線[すいちょくせん, suichokusen] (n) perpendicular line; vertical line [Add to Longdo]
垂直分布[すいちょくぶんぷ, suichokubunpu] (n) (See 水平分布) perpendicular distribution; vertical distribution [Add to Longdo]
切り立つ;切りたつ[きりたつ, kiritatsu] (v5t) to rise perpendicularly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpendicular \Per`pen*dic"u*lar\, a. [L. perpendicularis,
   perpendicularius: cf. F. perpendiculaire. See {Perpendicle},
   {Pension}.]
   1. Exactly upright or vertical; pointing to the zenith; at
    right angles to the plane of the horizon; extending in a
    right line from any point toward the center of the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) At right angles to a given line or surface; as,
    the line ad is perpendicular to the line bc.
    [1913 Webster]
 
   {Perpendicular style} (Arch.), a name given to the latest
    variety of English Gothic architecture, which prevailed
    from the close of the 14th century to the early part of
    the 16th; -- probably so called from the vertical style of
    its window mullions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpendicular \Per`pen*dic"u*lar\, n.
   1. A line at right angles to the plane of the horizon; a
    vertical line or direction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A line or plane falling at right angles on another
    line or surface, or making equal angles with it on each
    side.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpendicular
   adj 1: intersecting at or forming right angles; "the axes are
       perpendicular to each other" [ant: {oblique}, {parallel}]
   2: at right angles to the plane of the horizon or a base line;
     "a vertical camera angle"; "the monument consists of two
     vertical pillars supporting a horizontal slab"; "measure the
     perpendicular height" [syn: {vertical}, {perpendicular}]
     [ant: {horizontal}, {inclined}]
   3: extremely steep; "the great perpendicular face of the cliff"
   n 1: a straight line at right angles to another line
   2: a Gothic style in 14th and 15th century England;
     characterized by vertical lines and a four-centered (Tudor)
     arch and fan vaulting [syn: {perpendicular}, {perpendicular
     style}, {English-Gothic}, {English-Gothic architecture}]
   3: a cord from which a metal weight is suspended pointing
     directly to the earth's center of gravity; used to determine
     the vertical from a given point [syn: {plumb line},
     {perpendicular}]
   4: an extremely steep face

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top