ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periphrase

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periphrase-, *periphrase*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periphrase(เพอ'ริเฟรสฺ) vt.,vi. พูดอ้อมค้อม. n. =periphrasis (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
periphrase(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดอ้อมค้อม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periphrases    (n) pˈərˈɪfrəsiːz (p @1 r i1 f r @ s ii z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periphrase \Per"i*phrase\, v. t. [imp. & p. p. {Periphrased}; p.
   pr. & vb. n. {Periphrasing}.] [Cf. F. p['e]riphraser.]
   To express by periphrase or circumlocution.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periphrase \Per"i*phrase\, v. i.
   To use circumlocution.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periphrase \Per"i*phrase\, n. [L. periphrasis, Gr. ?, fr. ? to
   think about, to be expressed periphrastically; ? + ? to
   speak: cf. F. p['e]riphrase. See {Phrase}.] (Rhet.)
   The use of more words than are necessary to express the idea;
   a roundabout, or indirect, way of speaking; circumlocution.
   "To describe by enigmatic periphrases." --De Quincey.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top