ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peri-

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: peri, -peri-, *peri*
Possible hiragana form: ぺり-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peri[PRF] รอบ, See also: ใกล้, เกิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
We found them near the perimeter sir.เราพบพวกเขาใกล้ๆ ค่ายครับ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
People's lives are in peril!ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในอันตราย! Mad Max (1979)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
We have a Dom Perignon '71 at $120.พวกเรามี โดมพริกโนน ราคา$120 The Blues Brothers (1980)
In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel, to kill... period!ในเวียดนามงานของเขาคือการกำจัดบุคลากรศัตรู ที่จะฆ่า จบ First Blood (1982)
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก First Blood (1982)
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But never, not even for a moment, do I doubt that to take him back... is a perilous undertaking.แต่ไม่เคยไม่ได้สำหรับช่วง เวลาที่ฉันสงสัยว่าจะพาเขากลับ ... เป็นกิจการที่เต็มไปด้วยอันตราย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periWhat do you have the first period?
periThis custom dates from the Edo period.
periSalt helps stop food from perishing.
periI have very heavy periods.
periShe was superstitions, as the people of that period usually were.
periTwenty people perished in the blaze.
periI have bad cramps when I have my period.
periWe have French in third period.
periI will stay here for a short period.
periIf I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.
periThe period is referred to as the Stone Age.
periThe union went out on a strike for an indefinite period.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peri    (n) pˈɪəʴriː (p i@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Perigäum {n}; Erdnähe {f} [astron.]perigee [Add to Longdo]
Perihellänge {f} [astron.]longitude of perihelion [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}period | periods [Add to Longdo]
Periode {f} | Perioden {pl}cycle | cycles [Add to Longdo]
Periode {f} [math.]period [Add to Longdo]
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]
Periodendauer {f}cycle duration [Add to Longdo]
Periodengewinn {m}accounting income [Add to Longdo]
Periodenrechnung {f}accruals accounting [Add to Longdo]
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]
Periodika {pl}periodicals [Add to Longdo]
Periodizität {f}intermittency [Add to Longdo]
Periodizität {f}periodicity [Add to Longdo]
Peripherie {f} | Peripherien {pl}periphery | peripheries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺり[, nopperi] (adv,adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri- \Per"i-\ (p[e^]r"[i^]-). [Gr. peri`, prep.]
   A prefix used to signify around, by, near, over, beyond, or
   to give an intensive sense; as, perimeter, the measure
   around; perigee, point near the earth; periergy, work beyond
   what is needed; perispherical, quite spherical.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peri \Pe"ri\ (p[=e]"r[i^]), n.; pl. {Peris} (p[=e]"r[i^]z).
   [Per. per[imac] a female genus, a fairy.] (Persian Myth.)
   An imaginary being, male or female, like an elf or fairy,
   represented as a descendant of fallen angels, excluded from
   paradise till penance is accomplished. --Moore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peri
   n 1: a beautiful and graceful girl
   2: (Persian folklore) a supernatural being descended from fallen
     angels and excluded from paradise until penance is done

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 peri
  nymph

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top