ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pellicle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pellicle-, *pellicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellicle[N] เยื่อบาง, See also: หนังบางๆ, แผ่นบางๆ, Syn. coat, lamina, sheath, veer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pellicle(เพล'ลิเคิล) n. เยื่อบาง,หนังบาง,แผ่นบาง., See also: pellicular,pelliculate adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellicle๑. เยื่อผิว๒. ฝ้าลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellicleผิวคอโลนีบนอาหารเหลว [แบคทีเรีย, ยีสต์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกล็ด[N] scale, See also: pellicle, Example: ปลาที่ไม่มีเกล็ดมักจะมีเมือกลื่นแทนเกล็ด ทำหน้าที่ปกคลุม และป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเนื้อและหนังปลา, Count unit: เกล็ด, Thai definition: ส่วนที่เป็นแผ่น ซ้อนเหลื่อมๆ กันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกล็ด[n.] (klet) EN: scale ; pellicle ; flake ; slat   FR: écaille [f]
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pellicle \Pel"li*cle\, n. [L. pellicula, dim. of pellis skin:
   cf. F. pellicule.]
   1. A thin skin or film.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A thin film formed on the surface of an
    evaporating solution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pellicle
   n 1: thin protective membrane in some protozoa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top