ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pedal

P EH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedal-, *pedal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedal(n) คันเหยียบ, Syn. foot lever
pedal(vt) ถีบจักรยาน, Syn. ride
pedal(vt) เหยียบคันเหยียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedal(เพด'เดิล) n. ที่เหยียบ vi., vt. เหยียบ, ถีบรถจักรยาน, เหยียบที่เหยียบ. adj. เกี่ยวกับเท้า, Syn. lever, bar, pry
bipedal(ไบ'เพดเดิล) adj. มีสองเท้า
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
pedal(adj) เกี่ยวกับเท้า
pedal(n) ที่ถีบ, ที่เหยียบ
pedal(vt) ใช้ถีบ, ใช้เหยียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedal-เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal bleedingการไล่ลมเบรกด้วยคันเหยียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal possession; possession, pedalการครอบครองโดยเข้าทำประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal reserveระยะสำรองคันเหยียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pedal triangleรูปสามเหลี่ยมพีแดล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clutch in, move gear, pedal down, clutch out, now all together.คลัทช์ในเกียร์ย้ายเหยียบลง คลัทช์ออกมาตอนนี้ทั้งหมดเข้า ด้วยกัน How I Won the War (1967)
(all) Clutch in, move gear, pedal down, clutch out.คลัทช์ในการย้ายเกียร์ เหยียบลง, คลัชออก How I Won the War (1967)
Not a lick. I look at a piano, I see a bunch of keys, three pedals and a box of wood.ไม่เป็นผมมองเปียโน ผมเห็นแป้นคีย์ ที่เหยียบ 3 อันกับกล่องไม้ Good Will Hunting (1997)
Pedal safe.- ปั่นดีๆ ล่ะ Pilot (2007)
He bought me a police pedal car when I was five.เขาซื้อจักรยานตำรวจให้ฉัน ตอนห้าควบ Hot Fuzz (2007)
Probably bought the pedal car with the proceeds.เพราะจะเอาเงินมาซื้อจักรยานนั่นล่ะ Hot Fuzz (2007)
But I never forgot the clear sense of right and wrong that I felt at the wheel of that pedal car.แต่ฉันไม่เคยลืม ว่าอะไรถูกหรือผิด ฉันคิดถึงจักรยานคันนั้นเสมอ Hot Fuzz (2007)
A distortion pedal which overloads the signal.เอฟเฟกต์เสียงแตก ที่ปรับสัญญาณให้ดังขึ้น It Might Get Loud (2008)
He won't be able to operate the pedals in the van.จะได้ไม่สามารถเหยียบคันแร่งได้ Episode #1.5 (2008)
# Keep the pedal to the metal Go!ไปให้เร็วที่สุด ไปเลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
- This is a very good dance, Nick. - This is the pedal boat.-นี่เป็นท่าเต้นที่เยี่ยมมาก นิค เรียกท่าถีบเรือ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Pedal to the metal, baby, all the way!เหยียบให้มิดเลยยาหยี ใหุ้สุดทาง Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pedalEach time you step on the pedal, the wheel turns once.
pedalHe pressed the brake pedal.
pedalHe was pumping the pedals of the bicycle hard.
pedalPress the brake pedal to turn on your taillights.
pedalRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถีบจักร(v) pedal a sewing machine, Example: เธอถีบจักรจนเหนื่อย, Thai Definition: เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักร ให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน
ถีบจักรยาน(v) pedal a bicycle, See also: ride a bicycle, Syn. ถีบรถ, Example: เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่, Thai Definition: ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
ถีบสามล้อ(v) pedal a tricycle, Syn. ถีบรถสามล้อ, Example: ตาแก่คนนั้นกำลังถีบสามล้อเพื่อไปส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ
การถีบจักรยาน(n) riding a bicycle, See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle, Syn. การขี่จักรยาน, Example: การถีบจักรยานเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง, Thai Definition: การใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป, เรียกรถที่ใช้ถีบเช่นนั้นว่า รถจักรยาน หรือ รถถีบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดรถ[bandai rot] (n) EN: pedal  FR: pédale [ f ]
จักรยานน้ำ[jakkrayān nām] (n) EN: pedal boat  FR: pédalo [ m ]
คันเร่ง[khanreng] (n, exp) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)  FR: pédale d'accélérateur [ f ] ; accélérateur [ m ] ; champignon [ m ] (fam.)
คันถีบ[khanthīp] (n) EN: pedal (of a bicycle)  FR: pédale (de bicyclette) [ f ]
คันเหยียบ[khanyīep] (n) EN: pedal
ปั่นจักรยาน[pan jakkrayān] (x) EN: pedal de bicycle  FR: pédaler
เปลี่ยนใจ[plīenjai] (v) EN: change one's mind ; back-pedal ; back out  FR: changer d'avis ; faire marche arrière
รถถีบ[rot thīp] (n, exp) EN: bike ; pedicab ; pedal cart
ที่ไช้เท้าถีบ[thī chai thāo thīp] (n) EN: pedal (of a bicycle)  FR: pédale (de bicyclette) [ f ]
ถีบ[thīp] (v) EN: pedal ; treadle  FR: pousser du pied

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PEDAL P EH1 D AH0 L
PEDALS P EH1 D AH0 L Z
PEDALED P EH1 D AH0 L D
PEDALING P EH1 D AH0 L IH0 NG
PEDALING P EH1 D L IH0 NG
PEDALLED P EH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedal (v) pˈɛdl (p e1 d l)
pedals (v) pˈɛdlz (p e1 d l z)
pedalled (v) pˈɛdld (p e1 d l d)
pedalling (v) pˈɛdəlɪŋ (p e1 d @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚踏[jiǎo tà, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ, / ] pedal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pedalhaken { m }toe clip [Add to Longdo]
Pedalriemen { m }footstrap [Add to Longdo]
Tretboot { n }pedal boat; pedalo [Add to Longdo]
Tretkurbel { f }pedal crank; treadle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセルペダル[akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アシモ[ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
クラッチペダル[kuracchipedaru] (n) clutch pedal [Add to Longdo]
ペダル[pedaru] (n) pedal; (P) [Add to Longdo]
角竜[つのりゅう, tsunoryuu] (n) ceratopsian (any quadrupedal herbiverous dinosaur of infraorder Ceratopsia) [Add to Longdo]
自転車を漕ぐ[じてんしゃをこぐ, jitenshawokogu] (exp, v5g) to pedal a bike [Add to Longdo]
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g, vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
足掛け;足かけ;足掛[あしかけ, ashikake] (n) (1) leg trip (in sumo, judo, etc.); (2) foothold; pedal; (n-adv) (3) (See 丸・まる・2) nearly (used to estimate a period of time by rounding up incomplete units) [Add to Longdo]
踏み板;踏板[ふみいた, fumiita] (n) (1) board (across a ditch, etc.); (2) step; tread; footboard; running board; (3) pedal (of an organ, etc.); treadle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedal \Pe"dal\ (p[e^]d"al), n. [Cf. F. p['e]dale, It. pedale.
   See {Pedal}, a.]
   1. (Mech.) A lever or key acted on by the foot, as in the
    pianoforte to raise the dampers, or in the organ to open
    and close certain pipes; a treadle, as in a lathe or a
    bicycle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A pedal curve or surface.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedal \Pe"dal\ (p[=e]"dal in def 1; 277), a. [L. pedalis, fr.
   pes, pedis, foot. See {Foot}, and cf. {Pew}.]
   1. Of or pertaining to the foot, or to feet, literally or
    figuratively; specifically (Zool.), pertaining to the foot
    of a mollusk; as, the pedal ganglion.
    [1913 Webster]
 
   2. (p[e^]d"al) Of or pertaining to a pedal; having pedals.
    [1913 Webster]
 
   {Pedal curve} or {Pedal surface} (Geom.), the curve or
    surface which is the locus of the feet of perpendiculars
    let fall from a fixed point upon the straight lines
    tangent to a given curve, or upon the planes tangent to a
    given surface.
 
   {Pedal note} (Mus.), the note which is held or sustained
    through an organ point. See {Organ point}, under {Organ}.
    
 
   {Pedal organ} (Mus.), an organ which has pedals or a range of
    keys moved by the feet; that portion of a full organ which
    is played with the feet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedal
   adj 1: of or relating to the feet; "the word for a pedal
       extremity is `foot'"
   n 1: a sustained bass note [syn: {pedal point}, {pedal}]
   2: a lever that is operated with the foot [syn: {pedal},
     {treadle}, {foot pedal}, {foot lever}]
   v 1: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal},
      {wheel}]
   2: operate the pedals on a keyboard instrument

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 pedal
  pedal

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 pedal
  pedal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pedal /peːdaːl/ 
  pedal

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 pedal
  pedal(pedalo)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 pedal
  pedal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top