ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patrimonial

P AE1 T R AH0 M OW2 N Y AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patrimonial-, *patrimonial*
English-Thai: Nontri Dictionary
patrimonial(adj) ที่เป็นสมบัติของวัด,เกี่ยวกับมรดก

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRIMONIAL P AE1 T R AH0 M OW2 N Y AH0 L
PATRIMONIAL P AE1 T R AH0 M OW2 N IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patrimonial (j) pˌætrɪmˈounɪəʳl (p a2 t r i m ou1 n i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
父祖伝来[ふそでんらい, fusodenrai] (n,adj-no) hereditary; patrimonial; handed down from generation to generation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patrimonial \Pat`ri*mo"ni*al\, a. [L. patrimonialis: cf. F.
   patrimonial.]
   Of or pertaining to a patrimony; inherited from ancestors;
   as, a patrimonial estate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patrimonial
   adj 1: inherited or inheritable by established rules (usually
       legal rules) of descent; "ancestral home"; "ancestral
       lore"; "hereditary monarchy"; "patrimonial estate";
       "transmissible tradition" [syn: {ancestral},
       {hereditary}, {patrimonial}, {transmissible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top