Search result for

pastes

(621 entries)
(0.2526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastes-, *pastes*, paste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pastes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pastes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
past[N] อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
past[N] สิ่งที่เกิดในอดีต, See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. events, happenings
past[ADJ] ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. before, previous, former
past[PREP] เลยผ่าน, See also: ผ่าน, หลัง, Syn. farther
pasta[N] พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste[N] สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste[N] สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pasty[ADJ] เหมือนแป้งเปียก
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี
pastel[ADJ] สีซีด, See also: จาง, Syn. light, faded, Ant. dark, bright
pastil[N] เกสรตัวเมีย (ทางพฤกษศาสตร์)
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
pastry[N] ขนมอบ, Syn. baked goods, cake, doughnut
repast[N] อาหาร (คำโบราณ), Syn. food, meal
repast[VI] รับประทานอาหาร
be past[PHRV] ผ่าน, See also: ต้องผ่าน, Syn. go past
be past[PHRV] มากกว่า, See also: ช้ากว่า, Syn. get past
be past[PHRV] เข้าใจยาก, See also: ยากเกินกว่าจะเข้าใจ
go past[PHRV] ผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน, วิ่งผ่าน, Syn. come along, come by, fly by, get by, get past, go by
go past[PHRV] (เวลา) ผ่านไป, Syn. fly by, go by, pass by
go past[PHRV] (เวลา)ผ่านไป, Syn. come along, come by, fly by, get by
go past[PHRV] ก้าวหน้ากว่า, See also: ไปไกลกว่า, Syn. get beyond, get past, go beyond
go past[PHRV] ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ, Syn. get past
impaste[VT] ทากาวหรือสีหนาๆ ทับลงไป
pastern[N] อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur[N] นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
pastime[N] สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา, See also: งานอดิเรก, Syn. recreation, amusement, hobby
pasture[N] ทุ่งเลี้ยงสัตว์, See also: ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. pasturage, hayfield, mead
pasture[VT] ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า, Syn. graze, eat, feed
spastic[ADJ] ซึ่งเกิดกระตุก, See also: ซึ่งหดเกร็ง, Syn. convulsive, jerky, spasmodic
fly past[PHRV] (เครื่องบิน) บินผ่าน, Syn. fly by, fly over
get past[PHRV] ผ่านไป, See also: ปล่อยให้ผ่านไป, Syn. come along, come by, fly by, get by, go by, go past
get past[PHRV] ช้ากว่า (เวลา), Syn. be past
get past[PHRV] ทำให้ก้าวหน้ากว่า, Syn. get beyond, go beyond
get past[PHRV] รอดพ้น, See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. get by
get past[PHRV] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, Syn. be beyond: be past
get past[PHRV] เลิกสนใจเกี่ยวกับ, Syn. go past
get past[PHRV] แย่เกินกว่าจะทนได้, Syn. get beyond
get past[PHRV] แก่เกินกว่าจะใช้หรือทำงานทำงาน, Syn. be past
get past[PHRV] เลิกเล่นสนุก, See also: จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Syn. be beyond, go past
let past[PHRV] ปล่อยให้ผ่านไป, See also: ขอทางให้ผ่านไป, Syn. let by
let past[PHRV] ไม่สังเกตเห็น
paste up[PHRV] แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up[PHRV] แปะปิดด้วย
pastiche[N] งานผสมผสานทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี, Syn. hodgepodge, medley, Ant. sameness
pastiche[N] งานลอกเลียนแบบทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี
pastille[N] ยาอม, Syn. lozenge, cachou
pastoral[N] ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral[ADJ] เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. rural, rustic, agrarian, Ant. urban, city

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
by-pastadj. อดีต v. กริยาช่อง 2และ3ของby-pass
impaste(อิมเพสทฺ') vt. ทากาว,ทาแป้งเปียก,ทำให้เป็นกาวหรือแป้งเปียก,ทาอย่างหนา., See also: impastation n.
past(พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น
past participleกริยาช่อง 3
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.
pastiche(แพสเทช') n. ผลงานเลียนแบบทางศิลปะดนตรีหรือวรรณคดี
pastil(le) (เพสทีล) n. ยาอม,ก้อนยา,ธูปยา
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ
pastrami(พาสทรา'มี) n. เนื้อวัวอบใส่เครื่องเทศ มักเป็นเนื้อจากบริเวณไหล่
pastry(เพส'ทรี) n. ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่
pastry cookn. คนทำขนม pastry
pasturage(แพส'เชอะริจ) n. ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หญ้าสำหรับสัตว์ กิจการเลี้ยงสัตว์
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า
pasture groundn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า
pasture landn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
puff pasten. แป้งต้มฟู,ขนมปังนิ่มฟู, Syn. dough
repast(รีพาสทฺ') n. ปริมาณอาหารต่อมื้อ,มื้ออาหาร,เวลารับประทานอาหาร,การรับประทานอาหาร vi. รับประทานอาหาร,เลี้ยงอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก,ปิดแป้งเปียก,ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง
pastry(n) ขนมปิ้ง
pasturage(n) ทุ่งเลี้ยงสัตว์
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก,คล้ายแป้งเปียก
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร
toothpaste(n) ยาสีฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastingการเชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture, common ofสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of residence at a fixed past dateถิ่นที่อยู่ ณ วันที่กำหนดในอดีต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, spasticอัมพาตหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure indicating pasteวัสดุชี้บอกแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spastic paralysisอัมพาตหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasticityภาวะหดเกร็ง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spastic-หดเกร็ง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spastic gaitท่าเดินแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bucolic; pastoralบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common of pastureสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gait, spasticท่าเดินแข็งเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasospastic-เหตุหลอดเลือดบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and pasteตัดแปะ
กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ตัดข้อความหรือรูปภาพบางส่วนจากเอกสารแล้วย้ายไปจัดรูปแบบใหม่ หรือกระบวนการอ่านเอกสารต่างๆ จากที่หลายแหล่งมารวมกัน [คอมพิวเตอร์]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookery (Pasta)การปรุงอาหาร (พาสต้า) [TU Subject Heading]
Muscle spasticityภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง [TU Subject Heading]
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Plant protopastsโปรโตพลาสต์พืช [TU Subject Heading]
Agrosilvopastoral System ระบบเกษตร-ป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การป่าไม้ การเกษตร และการปศุสัตว์ ควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน หรือเป็นการรวมเอาระบบการปลูกพืชควบคุมและระบบป่าไม้-ปศุสัตว์เข้าด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Silvopastoral System ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์
ระบบวนเกษตรที่มีกิจกรรมหลักทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์เกิดขึ้นภายในเวลาเดียวกัน เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันระหว่างการป่าไม้ และการเลี้ยงสัตว์โดยการปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ในสวนป่าแล้ว ปล่อยสัตว์เข้าไปเลี้ยงในสวนป่าโดยตรง [สิ่งแวดล้อม]
Anchovy Pasteลักษณะเป็นหนองข้นสีกะปิ [การแพทย์]
Celio Pasteยาเบื่อหนู [การแพทย์]
Colon, Spasticโรคลำไส้ใหญ่หดเกร็ง [การแพทย์]
Dyasthria, Spasticกล้ามเนื้อหดเกร็ง [การแพทย์]
Electrode Pasteสื่อนำไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrolyte Pasteวัสดุเหนียวใส่อีเล็คโตรลัยท์ [การแพทย์]
Extensor Spasticityความตึงตัวของกล้ามเนื้อเหยียดสูง [การแพทย์]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Learning from past experienceการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต [การจัดการความรู้]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Illness, Pastประวัติเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติอดีต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต [การแพทย์]
Milk, Pasteurizedนมพาสเจอไรส์, นมสด [การแพทย์]
Muscle Spasticityกล้ามเนื้อหดเกร็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน
prepared pastes or powder (n vi modal verb adj adv pron. ) ปรุงที่เตรียมหรือผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yo, retard!Hey Spasti! Cruel and Unusual Punishments (1999)
Check.Pastor Don! Are You There God? It's Me, Jenna (2012)
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
In the past, but not anymore.ในอดีต แต่ตอนนี้ไม่อีกแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Oh, oh, I know, with their pizza and pasta and... michelangelo.ฉันรู้ได้จาก พิซซ่า พาสต้า และไมเคิล แองเจโล Pret-a-Poor-J (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
How many pastries exactly?มีเท่าไหร่ละขนมที่ว่า? There Might be Blood (2008)
One of the most important things that Lex taught meis you can't afford to live in the past.อย่าได้หลงตัวเองไป หนึ่งในหลายๆอย่างที่เล็กซ์ได้สอนฉันก็คือ อย่าได้ยึ Committed (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
All that time alone in a cell, I realized that... what I wanted in the past kept me from seeing what I have right now.ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ตามลำพังในคุกใต้ดิน .. ฉันตระหนักว่า สิ่งที่ต้องการรักษาสิ่งที่ฉันพบในอดีต ถ้าสิ่งนั้นฉันคิดถูกต้อง และนั่นคือคุณ Odyssey (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
She's visited four other doctors in the past year, none of them found anything.ปีที่ผ่านมา เธอไปหาหมอมา 4 คน ไม่มีใครพบอะไรซักคน Lucky Thirteen (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
I've leaned on friends in the past.ฉันเรียนรู้เพื่อนในอดีต The Itch (2008)
See if any of his past 900 medicationsดูว่ามีการใช้ยาอะไรในอดีต Last Resort (2008)
Wasn't one. many things happened this past year.แต่เมื่อพวกเธอมองหันหลังกลับมา หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น Akai ito (2008)
He was right here. Don't tell me you let him get past you?เมื่อกี้เขาอยู่ที่นี่ อย่าบอกข้าว่าเจ้าปล่อยให้เขาผ่านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
If the droids get past this station, they can surprise-attack the facilities where we were born on our home world of Kamino.ถ้าพวกดรอยด์ผ่านสถานีนี้ไปได้ พวกมันก็จะโจมตีที่มั่น บนดาวคามิโน่ มาตุภูมิของเรา ได้โดยไม่ทันตั้งตัว Rookies (2008)
The tracking station in Pastil is fully operational.สถานีตรวจการณ์ที่พาสติล ปฏิบัติหน้าที่กันแข้มแข็งดีครับ Rookies (2008)
You can tell us everything that you know or we can cuff you, and we can parade you past all of your little yacht club buddies.คุณจะบอกเราทุกอย่าง หรือไม่เราก็ใส่กุญแจมือคุณซะ แล้วเราก็นำขบวนคุณผ่านออกไปท่ามกลาง เพื่อนน้อยๆในยอร์ชคลับนี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Some days past. I struck it full square.หลายวันมาแล้ว ข้าเจอกับมันมาเต็มๆ Lancelot (2008)
SNARLING Joplin, you spastic!Joplin ไอ้มือซน Episode #1.5 (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
I cannot take your cup but I'm happy to forget the pastข้ามิอาจรับการขอขมาจากท่าน แต่ข้ายินดีที่จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Portrait of a Beauty (2008)
Let us visit my father's grave together and put the past behind us.เราไปเยี่ยมหลุมศพพ่อข้าด้วยกันเถอะ แล้วทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง To Kill the King (2008)
The will to evolve past the ordinary?พลังใจที่จะวิวัฒนาการก้าวผ่านความเป็นคนธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You don't have to know everything from past seasons,คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับซีซั่นที่ผ่านมา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From past seasons to join in.จากซีซั่นที่แล้วถึงจะดูได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
In the past, "heroes" has stood outที่ผ่านมา ฮีโร่ส์ โดดเด่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This is the white powder that's on the persimmon pastryนี่คือปลน้ำตาลที่เกิดจากลูกพลัมตากแห้ง Iljimae (2008)
Earlier I saw the young master eaten a persimmon pastryข้าเห็นนายน้อยทานขนมนั่น Iljimae (2008)
The uprising in the year Ding Noan has long pastจากการจลาจลในอดีตที่ผ่านมา Iljimae (2008)
You'll be wasting their efforts these past 2 months, with their sleepless nights and skipped meals.นายเป็นคนทำให้พวกเขาเสียเวลาที่พยายามมาตลอดสองเดือน, อดหลับอดนอน และอดข้าว Beethoven Virus (2008)
These past few days must have been hard on you.ช่วงเวลาที่ผ่านมา มันคงจะยากลำบากมากสำหรับลูก Baby and I (2008)
I have not once, in the past 3 years seen him take second place.เรียนมา 3 ปี ชั้นไม่เคยได้ที่ 1 เลย ดูเขาซิอยู่อันดับ 2 Baby and I (2008)
I thought you were way past being a bagman, Jerry.ผมคิดว่าคุณเลิกเป็นคนกรรโชกทรัพย์ ซะแล้วอีก เจอร์รี่ The Bank Job (2008)
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
He's been here for the past 8 years.เขาอยู่ที่นี่มา 8 ปี Heartbreak Library (2008)
When it's all in the past.มันไม่ใช่ แค่เดือนเดียว Heartbreak Library (2008)
It's such a waste writing things in the past.มันก็แค่เป็นขยะในอดีต Heartbreak Library (2008)
Sometimes, you wonder what you've done in the past.บางครั้ง คุณอยากรู้มั้ยว่าคุณทำอะไรไปในอดีตบ้าง Heartbreak Library (2008)
You'll never know the future, but the past never changes.คุณจะไม่สามารถยั่งรู้อนาคต แต่อดีตก็ไม่เคยเปลี่ยน Heartbreak Library (2008)
We've been rivals for the past 50 years.เราเป็นคู่แข่งกันมา50 ปี Heartbreak Library (2008)
- What Is it? - A list of past Due members.นี่คืออะไร รายชื่อของสมาชิกรุ่นก่อนๆ Heartbreak Library (2008)
I threw out everything in the past.ฉันโยนทุกอย่างในอดีตทิ้งไปแล้ว Heartbreak Library (2008)
Oblivious of its past, the snake roamed around the woman's house until it was chased by people and hid itself in the temple.ลบเลือนอดีต ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น จนกระทั่งมีคนมาพบวัดนี้ Heartbreak Library (2008)
Love in the pastความรักในอดีต Heartbreak Library (2008)
This person told me that past love never changes.คนนนี้บอกว่า ความรักในอดีตไม่เคยเปลี่ยน Heartbreak Library (2008)
Because as she said past love never changes.เหมือนที่เธอพูดว่า ความรักในอดีตไม่เคยเปลี่ยน Heartbreak Library (2008)
The troops have already gone past the Hwacheon Plains.กองทหารได้ผ่านที่ราบฮวาชอนเรียบร้อยแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastPast and future prison my heart.
pastThe rain has lasted for the past two days.
pastPlaying go is my favorite pastime.
pastThere is much more water in this lake now than in the past.
pastSchool begins at half past eight.
pastHis laziness is past the margin of endurance.
pastThe pictures are pasted on all sides.
pastI have my supper at a quarter past seven.
pastIn the past, there were no oral English classes in high school. Now many schools have oral communication classes.
pastHe dwelt on the pleasure of the past.
pastIn the past, the old used to be looked upon as experts in solving various problems of life.
pastI advised him not to grieve over the past.
pastLately I see a lot of parents getting divorced. I wonder if the idea of kids being a bond between their parents is just a thing of the past.
pastDon't dwell on your past mistakes!
pastIt is considered impossible to travel back to the past.
pastHe looks young, but in reality he is past thirty.
pastSchool begins at half past eight in the morning.
pastIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
pastEach generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
pastIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
pastSchool started, and so did our daily trips past the Radley Place. [Quote]
pastThe weather is forecast, using the past data as a basis.
pastReading comics is usually viewed as the pastime of children.
pastThe Japanese currency has appreciated against the U.S. dollar by more than 25% over the past year.
pastFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
pastA cowboy is driving cattle to the pasture.
pastThe pasture has an area of acres.
pastIt has kept raining for the past three days.
pastIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
pastDanger past, God forgotten.
pastYou must live in the present, not in the past.
pastWhere can I find toothpaste?
pastMonths went past without any news from him.
pastRun back over the past.
pastHe has been ill for the past few days.
pastHe pushed past me.
pastHe ran past without noticing her.
pastPasteur experimented with bacteria.
pastI don't know anything as to his past.
pastMy financial worries are past.
pastOne should not lament over past mistakes too long.
pastHe dwells on his past failures.
pastIt is twenty minutes past ten.
pastAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
pastI have lived in this village for the past ten years.
pastPasta is Fernando's province.
pastAre you aware of anything concerning his past life?
pastIt's time that you stopped wasting your youth on idle pastimes.
pastThis has been the trend for the past twenty years.
pastPrices have risen by 50 percent during the past ten years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ห่อหมก[N] steamed fish with curry paste, Example: อาหารอร่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบและห่อหมก, Thai definition: ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่ง ใช้น้ำพริกกับเนื้อปลาเป็นต้นกวนกับน้ำกะทิแล้วห่อนึ่ง
ครั้งหลัง[N] the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
รุ่นเก่า[ADJ] past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
ทอดมันปลากราย[N] fried fish-paste balls, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อาหารคาวที่ทำจากปลาผสมกับน้ำพริก โขลกจนเหนียว ทอดในน้ำมัน
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
เปียก[V] make a paste, Example: แม่จะเปียกข้าวเหนียวหม้อใหญ่ทุกครั้งเมื่อลูกๆ กลับบ้าน, Thai definition: เอาข้าวหรือแป้งกวนให้สุกเจือด้วยน้ำเหลวๆ
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
หนหลัง[N] in the past, Syn. อดีต, Ant. หนหน้า, Example: กุศลแต่หนหลังได้ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้
วูบ[V] move past at great speed, Example: ผมเห็นเงาดำวูบผ่านไปอย่างรวดเร็วและตามด้วยเสียงโครมสนั่น, Thai definition: ไปเร็วมาเร็วหรือกิริยาที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
อดีต[N] the past, See also: previous times, Syn. อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
อดีตภพ[N] past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[V] find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ข้าวเปียก[N] rice paste, See also: rice pudding, Example: มีข้าวเปียกอยู่ในหม้อเยอะเลย ไปตักมาแบ่งกันกินสิ, Thai definition: ข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิให้เหลวจนน้ำแห้ง มีรสเค็มๆ มันๆ
ความหลัง[N] past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai definition: เรื่องราวในอดีต
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น
พ้น[V] pass, See also: go beyond, be past, be exempt from, escape, be free from, Syn. ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน, Example: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น, Thai definition: นอกเขตออกไป
แปะ[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
ละลอก[N] skin disease characterized by pastures, See also: blister, Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก, Example: เขาเป็นฝีละลอกที่ผิวหนัง, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
หย่อนใจ[V] relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ได้[AUX] used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense, Example: ตอนที่ไปเที่ยวเมืองจีน เขาได้ไปเยี่ยมชมกำแพงเมืองจีน, Thai definition: คำช่วยกริยาบอกอดีต
ตัดหน้า[V] run pass in front of (a car), See also: drive a car past in front of another's car, Syn. ผ่านหน้า, Example: เด็กเล็กไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้, Thai definition: ผ่านหน้าในระยะกระชั้นชิด
ติด[V] stick, See also: glue, past, pin up, affix, attach, adhere, adjoin, Syn. แปะ, Ant. แกะ, ดึง, Example: ลูกๆ ชอบเอาสติกเกอร์การ์ตูนมาติดที่ตู้เย็นจนเต็มไปหมด, Thai definition: ผนึก เช่น ติดแสตมป์ ติดประกาศ ติดกาว
เต้าเจี้ยว[N] salted soya beans, See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans, Example: อาหารหลายอย่างที่เรารับประทานได้มาจากหมัก เช่นเต้าเจี้ยว น้ำปลาและขนมจีน เป็นต้น, Thai definition: ถั่วเหลืองที่หมักเกลือสำหรับปรุงอาหาร, Notes: (จีน)
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
น้ำพริก[N] chili sauce, See also: chili paste, pepper sauce, Example: ไปอยู่ที่อีสานผมกินน้ำพริกกับผักต้มแทบทุกมื้อเลย, Count unit: ถ้วย, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งปรุงด้วย กะปิ กระเทียม พริกขี้หนู มะนาวเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน ใช้น้ำปลาหรือน้ำปลาร้าแทนกะปิก็มี ใช้ของเปรี้ยวอื่นๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วง แทนมะนาวก็มี เรียกชื่อต่างกันไปตามเครื่องปรุง
บุญเก่า[N] former merit, See also: merit done in the past, Example: ถ้าเขายังมีบุญเก่าอยู่บ้างก็อาจช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้, Thai definition: คุณงามความดีที่ได้เคยสร้างมา
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน
โฉบ[V] pass, See also: go by, past, move, Syn. เฉียดกราย, Example: ทุกวันที่เดินไปโรงเรียนผมมักโฉบผ่านไปที่ร้านเกมส์
ก๋วยจั๊บ[N] paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
ก่อน[ADJ] in the past, See also: ago, Syn. ที่แล้ว, เดิม, แต่ก่อน, Example: เมื่อสิบปีก่อนกรุงเทพยังมีพลเมืองไม่มากนัก
กะปิ[N] shrimp paste, Syn. เยื่อเคย, Example: ร้านอาหารร้านนี้มีน้ำพริกกะปิเป็นอาหารจานเด่น, Thai definition: ของเค็มทำด้วยเคยกับเกลือโขลกและหมักไว้ ใช้ปรุงอาหาร
แกงส้ม[N] sour soup made of tamarind paste, Example: คุณยายเก็บยอดมะขามอ่อนเพื่อมาทำแกงส้ม, Thai definition: แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผ็ด แต่ไม่ใส่เครื่องเทศ กะทิ หรือ น้ำมัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้ำส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้บางอย่าง เป็นต้น แกงกับกุ้งหรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้นๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้มดอกแค
จิรกาล[N] long time in the past, See also: once upon a time, Syn. กาลนาน, เวลาช้านาน
ทุ่ง[N] field, See also: farm, meadow, pasture, Syn. สนามหญ้า, ทุ่งหญ้า, ที่โล่ง, ที่ราบ, ทุ่งกว้าง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ราบโล่ง
ทุ่งนา[N] field, See also: rice field, farm, meadow, pasture, Syn. นา, ท้องนา, ทุ่งข้าว, Count unit: แห่ง, แปลง
ทุ่งเลี้ยงสัตว์[N] grassland, See also: plains, meadow, prairie, pampas, pasturage, range
ทุ่งโล่ง[N] plain, See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range, Count unit: แห่ง
ทุ่งหญ้า[N] grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง
ไส้ไก่[N] a coil-shaped pastry with a chicken filling, Syn. ขนมไส้ไก่, Example: วันนี้ร้านเบเกอรี่มีขนมไส้ไก่อบร้อนๆ ลูกค้าประจำเข้าคิวซื้อกันแน่นร้าน, Count unit: อัน, ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นขดไปขดมาอย่างไส้
หวือ[ADV] from the sound of chips or splinters flying past the ear, Example: กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างสะเก็ดไม้กระเด็นอย่างแรง
หวือ[ADV] from the sound of chips or splinters flying past the ear, Example: กระสุนปืนนัดหนึ่งบินหวือผ่านศีรษะผมไป
อดีตชาติ[N] past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
ล่วงลับ[V] move past, See also: pass, Syn. เลยลับ, Example: เวลาหนึ่งนาทีที่ล่วงไปย่อมล่วงลับไม่มีวันเอากลับคืนมาได้, Thai definition: ผ่านหายไป
หลัง[ADV] after, See also: past, Ant. ก่อน, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง, Thai definition: ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว)
เหตุการณ์ในอดีต[N] past event, See also: past occurrence, Ant. เหตุการณ์ปัจจุบัน, Example: เหตุการณ์ในอดีตยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของเขา, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng køn) EN: past life   
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เดินผ่าน[v.] (doēn phān) EN: pass ; walk past   FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai adit) EN: past event ; past occurrence   FR: vieille affaire [f]
หนหลัง[adv.] (hon lang) EN: in the past   FR: dans le passé
แกงส้ม[n. exp.] (kaēng som) EN: sour soup made of tamarind paste   
การฆ่าเชื้อโรค[n. exp.] (kān khā cheūarōk) FR: pasteurisation [f]
กาว[n.] (kāo) EN: glue ; paste ; gum   FR: colle [f] ; glu [m] ; gomme [f]
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ฆ่าเชื้อโรค[v.] (khā cheūarōk) EN: disinfect ; kill germs   FR: désinfecter ; pasteuriser
ขนมไส้ไก่[n. exp.] (khanom saikai) EN: coil-shaped pastry with a chicken filling   
ข้าวเปียก[n.] (khāopīek) EN: rice paste ; rice pudding ; sopping-wet rice   FR: riz mouillé [m]
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background   
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent   FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
กรอบเค็ม [n. exp.] (krøp khem) EN: small pieces of pastry slightly salted   
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]
หลัง[adv.] (lang) EN: after ; past ; later   FR: après
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus   FR: au-delà de
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past   FR: outre ; au-delà
หลอด[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: move past ; pass   
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: sweets ; hard candy ; lozenge ; toffee ; cough drop   FR: bonbon [m] ; sucrerie [f] ; pastille [f]
มาแล้ว[X] (mā laēo) EN: in the past ; once upon a time ; ago   FR: passé ; révolu ; déjà
มีประวัติ[v. exp.] (mī prawat) EN: have a past ; have a past record   
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
ในอดีต[X] (nai adit) EN: in the past ; in former times   FR: dans le passé ; dans l'ancien temps ; par le passé
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik kapi) EN: shrimp paste chilli sauce   
เนื้อแตงโม[n. exp.] (neūa taēng mō) EN: pulp of a watermelon ; flesh of a watermelon   FR: chair de pastèque [f]
งานอดิเรก[n.] (ngān adirēk) EN: hobby ; pastime   FR: hobby [m] ; passe-temps [m] ; violon d'Ingres [m]
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly   FR: appliquer ; apposer ; coller
แป้งเปียก[n.] (paēng pīek) EN: paste ; mucilage   FR: pâte [f] ; mucilage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAST    P AE1 S T
PASTA    P AA1 S T AH0
PASTE    P EY1 S T
PASTS    P AE1 S T S
PASTS    P AE1 S S
PASTS    P AE1 S
PASTES    P EY1 S T S
PASTOR    P AE1 S T ER0
PASTER    P AE1 S T ER0
PASTRY    P EY1 S T R IY0
PASTEL    P AE0 S T EH1 L
PASTED    P EY1 S T AH0 D
PASTAS    P AA1 S T AH0 Z
PASTORE    P AE1 S T AO2 R
PASTIME    P AE1 S T AY2 M
PASTORS    P AE1 S T ER0 Z
PASTING    P EY1 S T IH0 NG
PASTEUR    P AH0 S T UW1 R
PASTURE    P AE1 S CH ER0
PASTULA    P AA0 S T UW1 L AH0
PASTELS    P AE0 S T EH1 L Z
PASTORA    P AE0 S T AO1 R AH0
PASTRANA    P AA0 S T R AE1 N AH0
PASTRAMI    P AH0 S T R AA1 M IY0
PASTORAL    P AE1 S T ER0 AH0 L
PASTURES    P AE1 S CH ER0 Z
PASTOR'S    P AE1 S T ER0 Z
PASTRIES    P EY1 S T R IY0 Z
PASTIMES    P AE1 S T AY2 M Z
PASTICHE    P AE2 S T IY1 SH
IMPASTATO    IH2 M P AA0 S T AA1 T OW0
PASTERNAK    P AE1 S T ER0 N AE0 K
PASTORIUS    P AE1 S T AO0 R IY0 AH0 S
PASTORINO    P AA0 S T AO0 R IY1 N OW0
TOOTHPASTE    T UW1 TH P EY2 S T
PASTEURIZE    P AE1 S CH ER0 AY2 Z
KLEINPASTE    K L AY1 N P EY2 S T
GOODPASTER    G UH1 D P AE2 S T ER0
PASTERNACK    P AE1 S T ER0 N AE0 K
PASTERNAK'S    P AE1 S T ER0 N AE0 K S
PASTORALISM    P AE1 S T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M
GOODPASTURE    G UH1 D P AE2 S CH ER0
PIC-A-PASTA    P IH1 K AH0 P AA1 S T AH0
PASTEURIZED    P AE1 S CH ER0 AY2 Z D
TOOTHPASTES    T UW1 TH P EY2 S T S
PASTEURIZATION    P AE2 S CH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
past    (v) (p aa s t)
pasta    (n) (p a1 s t @)
paste    (v) (p ei1 s t)
pasts    (n) (p aa1 s t s)
pasty    (n) (p a1 s t ii)
pasty    (j) (p ei1 s t ii)
pasted    (v) (p ei1 s t i d)
pastel    (n) (p a1 s t l)
pastes    (v) (p ei1 s t s)
pastor    (n) (p aa1 s t @ r)
pastry    (n) (p ei1 s t r ii)
repast    (n) (r i1 p aa1 s t)
flypast    (n) (f l ai1 p aa s t)
pastels    (n) (p a1 s t l z)
pastern    (n) (p a1 s t @ n)
pastier    (j) (p ei1 s t i@ r)
pasties    (n) (p a1 s t i z)
pastime    (n) (p aa1 s t ai m)
pasting    (v) (p ei1 s t i ng)
pastors    (n) (p aa1 s t @ z)
pasture    (v) (p aa1 s ch @ r)
repasts    (n) (r i1 p aa1 s t s)
spastic    (n) (s p a1 s t i k)
flypasts    (n) (f l ai1 p aa s t s)
paste-up    (n) - (p ei1 s t - uh p)
pasterns    (n) (p a1 s t @ n z)
pastiche    (n) (p a1 s t ii1 sh)
pastiest    (j) (p ei1 s t i i s t)
pastille    (n) (p a1 s t i l)
pastimes    (n) (p aa1 s t ai m z)
pastings    (n) (p ei1 s t i ng z)
pastoral    (n) (p aa1 s t @ r @ l)
pastries    (n) (p ei1 s t r i z)
pastured    (v) (p aa1 s ch @ d)
pastures    (v) (p aa1 s ch @ z)
spastics    (n) (s p a1 s t i k s)
fishpaste    (n) (f i1 sh p ei s t)
paste-ups    (n) - (p ei1 s t - uh p s)
pastiches    (n) (p a1 s t ii1 sh i z)
pastilles    (n) (p a1 s t i l z)
pastorals    (n) (p aa1 s t @ r @ l z)
pastorate    (n) (p aa1 s t @ r @ t)
pasturage    (n) (p aa1 s ch @ r i jh)
pasturing    (v) (p aa1 s ch @ r i ng)
fishpastes    (n) (f i1 sh p ei s t s)
pasteboard    (n) (p ei1 s t b oo d)
pasteurize    (v) (p aa1 s ch @ r ai z)
pastorates    (n) (p aa1 s t @ r @ t s)
toothpaste    (n) (t uu1 th p ei s t)
pasteurized    (v) (p aa1 s ch @ r ai z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Altmeister {m}ex-champion; past master [Add to Longdo]
Backware {f}; Backwaren {pl}pastries; baked goods [Add to Longdo]
Bischofsstab {m}pastoral staff [Add to Longdo]
Blätterteig {m}puff pastry [Add to Longdo]
Blätterteig {m}pastry [Add to Longdo]
Bonbon {n}; Lutschtablette {f}; Pastille {f}lozenge [Add to Longdo]
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Chutney {n}; gewürzte Fruchtpaste [cook.]chutney [Add to Longdo]
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern [Add to Longdo]
Fischpaste {f}fish paste [Add to Longdo]
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Futter {n}; Gras {n}pasture; pasturage [Add to Longdo]
Gebäck {n}cakes; biscuits [Br.]; cookies [Am.]; pastry [Add to Longdo]
Geistlichen {pl}pastorate [Add to Longdo]
Geschehnis {n} | die Geschehnisse der letzten Tage | die Geschehnisse der letzten Tageevent; incident | the events of the past few days | what has been happening in the past few days [Add to Longdo]
Grasland {n}; Weideland {n}pastureland [Add to Longdo]
Hirtenbrief {m}pastoral letter [Add to Longdo]
Kleister {m}paste [Add to Longdo]
Läpppaste {f}lapping paste [Add to Longdo]
Lederpaste {f}clobber [Add to Longdo]
Lotpaste {f}; Lötpaste {f}soldering paste [Add to Longdo]
Lotpastendruck {m}soldering paste printing [Add to Longdo]
Mahl {n}; Mahlzeit {f} | Mahlzeiten {pl} | anständige Mahlzeitmeal; repast | meals | square meal [Add to Longdo]
Ölpastellkreide {f}oil pastels [Add to Longdo]
Pappdeckel {m}; Pappe {f}cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
Paste {f} | Pasten {pl}paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
gefüllte Pastete {f}vol-au-vent [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
Pastille {f}pastille [Add to Longdo]
Pastillierung {f}pastillation [Add to Longdo]
Pastinake {f}; Moorwurzel {f} [bot.] | Pastinaken {pl}parsnip | parsnips [Add to Longdo]
Pastor {m}parson [Add to Longdo]
Pastorale {f}pastoral [Add to Longdo]
Pfarrer {m}; Pastor {m}pastor [Add to Longdo]
Pfarrerin {f}woman pastor [Add to Longdo]
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect [Add to Longdo]
Polierpaste {f}polishing compound [Add to Longdo]
Sardellenpaste {f}anchovy paste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ません[, masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense [Add to Longdo]
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P) [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
アンティパスト[, anteipasuto] (n) antipasto (ita [Add to Longdo]
インパスト[, inpasuto] (n) impasto (ita [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
カペッリダンジェロ;カペッリ・ダンジェロ[, kaperridanjiero ; kaperri . danjiero] (n) angel hair pasta (ita [Add to Longdo]
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita [Add to Longdo]
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
ケーキ屋[ケーキや, ke-ki ya] (n) cake shop; pastry shop [Add to Longdo]
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor [Add to Longdo]
コピーアンドペースト;コピーペースト[, kopi-andope-suto ; kopi-pe-suto] (n) {comp} copy and paste [Add to Longdo]
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste [Add to Longdo]
ツナマヨネーズ[, tsunamayone-zu] (n) mixture of mayonnaise and canned tuna, used on bread, pasta, etc. [Add to Longdo]
デニッシュ[, denisshu] (n) Danish (pastry) [Add to Longdo]
デニッシュペストリー[, denisshupesutori-] (n) Danish pastry [Add to Longdo]
トマトペースト[, tomatope-suto] (n) tomato paste [Add to Longdo]
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste [Add to Longdo]
パスタ[, pasuta] (n) pasta (ita [Add to Longdo]
パスタ剤[パスタざい, pasuta zai] (n) paste [Add to Longdo]
パスツレラ[, pasutsurera] (n) pasteurella [Add to Longdo]
パスティス[, pasuteisu] (n) pastis (fre [Add to Longdo]
パステル[, pasuteru] (n) pastel; (P) [Add to Longdo]
パステルカラー[, pasuterukara-] (n) pastel color; pastel colour [Add to Longdo]
パステルトーン[, pasuteruto-n] (n) pastel tone [Add to Longdo]
パステル画[パステルが, pasuteru ga] (n) pastel (picture) [Add to Longdo]
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral [Add to Longdo]
パティシエ[, pateishie] (n) pastry shop (fre [Add to Longdo]
パフペースト[, pafupe-suto] (n) puff paste; puff pastry [Add to Longdo]
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
フィナンシェ[, finanshie] (n) financier (type of pastry) [Add to Longdo]
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita [Add to Longdo]
フムス;フンムス[, fumusu ; funmusu] (n) hummus (chickpea-based paste); hommus; humus; humous; houmous [Add to Longdo]
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
ペースト[, pe-suto] (n) (1) paste; (2) pest [Add to Longdo]
ペースト状[ペーストじょう, pe-suto jou] (n) (a) paste [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
三十年来[sān shí nián lái, ㄙㄢ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past thirty years [Add to Longdo]
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] one's ancestors; past generations; a former incarnation [Add to Longdo]
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [Add to Longdo]
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
以往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly [Add to Longdo]
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, / ] auxiliary showing sth happened in the past [Add to Longdo]
借古喻今[jiè gǔ yù jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] to borrow the past as a model for the present [Add to Longdo]
借古讽今[jiè gǔ fěng jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] to use the past to disparage the present (成语 saw) [Add to Longdo]
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, / ] famous and virtuous ancestors; the great men of the past [Add to Longdo]
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] half past six; 6:30 [Add to Longdo]
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job [Add to Longdo]
前车之覆,后车之鉴[qián chē zhī fù, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓ ㄈㄨˋ, hou4 che1 zhi1 jian4, / ] lit. the cart in front overturns, a warning to the following cart (成语 saw); fig. draw lesson from the failure of one’s predecessor; learn from past mistake; once bitten twice shy [Add to Longdo]
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past [Add to Longdo]
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] to taste; flavor; (past tense marker); already; formerly; already; ever; once; test [Add to Longdo]
多年以来[duō nián yǐ lái, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] for many years (in the past) [Add to Longdo]
多年来[duō nián lái, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past many years [Add to Longdo]
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past [Add to Longdo]
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, / ] observe the present to study the past [Add to Longdo]
已往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] the past [Add to Longdo]
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, ] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]
几天来[jǐ tiān lái, ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄌㄞˊ, / ] for the past few days [Add to Longdo]
几年来[jǐ nián lái, ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past several years [Add to Longdo]
度日如年[dù rì rú nián, ㄉㄨˋ ㄖˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] a day drags past like a year (成语 saw); time hangs heavy; time crawls when one is wretched [Add to Longdo]
吊古[diào gǔ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨˇ, / ] to revisit the past; to commemorate [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] to go (in a direction); to; towards; (of a train) bound for; past; previous [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings [Add to Longdo]
往事如风[wǎng shì rú fēng, ㄨㄤˇ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄈㄥ, / ] the past is vanished like the wind; gone beyond recall [Add to Longdo]
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be [Add to Longdo]
往昔[wǎng xī, ㄨㄤˇ ㄒㄧ, ] in the past [Add to Longdo]
往时[wǎng shí, ㄨㄤˇ ㄕˊ, / ] past events; former times [Add to Longdo]
往迹[wǎng jī, ㄨㄤˇ ㄐㄧ, / ] past events; former times [Add to Longdo]
后车之鉴[hòu chē zhī jiàn, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. warning to the following cart (成语 saw); don't follow the track of an overturned cart; fig. draw lesson from the failure of one’s predecessor; learn from past mistake; once bitten twice shy [Add to Longdo]
从没[cóng méi, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ, / ] never (in the past); never did [Add to Longdo]
复旧[fù jiù, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] to restore old way; to return to the past [Add to Longdo]
复辟[fù bì, ㄈㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] to recover one's power or authority; restoration (of a past regime) [Add to Longdo]
思前想后[sī qián xiǎng hòu, ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄡˋ, / ] to consider past cause and future effect (成语 saw); to think over the past and future; to ponder over reasons and connection [Add to Longdo]
思过[sī guò, ㄙ ㄍㄨㄛˋ, / ] to reflect on one's past errors [Add to Longdo]
怀古[huái gǔ, ㄏㄨㄞˊ ㄍㄨˇ, 怀 / ] to recall the past; to cherish memory of past event [Add to Longdo]
怀旧[huái jiù, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ, 怀 / ] fond remembrance of times past; nostalgia [Add to Longdo]
投了票[tóu le piào, ㄊㄡˊ ㄌㄜ˙ ㄆㄧㄠˋ, ] past tense of to vote [Add to Longdo]
拼贴[pīn tiē, ㄆㄧㄣ ㄊㄧㄝ, / ] pastiche [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] Pfarrer, Pastor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top