Search result for

particle accelerator

(20 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particle accelerator-, *particle accelerator*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
particle acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, อุปกรณ์ที่ใช้เร่งการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าให้มีพลังงานจลน์สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Particle acceleratorsเครื่องเร่งอนุภาค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Particle accelerator.\ สร้างเครื่องเร่งอนุภาค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Do you think a particle accelerator could have generated some sort of... decoherence wave?คุณคิดว่าเครื่องเร่งอนุภาค สามารถสร้างพลังงาน บางอย่างคล้าย... คลื่นพลังงานแฝง ในแวดล้อมได้หรือไม่? Revelation Zero: Part 1 (2010)
For starters, I'd need a particle accelerator.ในขั้นแรก, ผมต้องการเครื่องเร่งอณุภาค Over There: Part 2 (2010)
It's Europe's Large Hadron Collider, or LHC, the world's biggest and baddest particle accelerator.มันเป็นขนาดใหญ่ แฮดรอน ชนกัน ของยุโรปหรือ เอลแอชสี, Is Time Travel Possible? (2010)
and a team leader on the world's biggest Particle Accelerator, the Large Hadron Collider in Europe.และเป็นผู้นำทีมในเครื่องเร่ง อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก แฮดรอนขนาดใหญ่ ธาตุในยุโรป สตีฟจะไปทำซ้ำ What Are We Really Made Of? (2010)
The Bevatron was the first giant Particle Accelerator.เบฟาทอน เป็นเครื่อง เร่งอนุภาคยักษ์แรก มันถูกฉีกออกจากกันในขณะนี้ แต่ย้อนกลับไปในยุค 50 What Are We Really Made Of? (2010)
The same techniques that were used in the Bevatron to accelerate particles are now used in the enormous Particle Accelerators that are throughout the world.เพื่อเร่งอนุภาค ขณะนี้ถูกนำมาใช้ในเครื่อง เร่งอนุภาคมหาศาล ที่มีอยู่ทั่วโลก What Are We Really Made Of? (2010)
Particle Accelerators are like giant microscopes that let us peer into the subatomic world.ที่ช่วยให้เรามองเข้า ไปในโลกโมเลกุล พวกเขาทำลายลงไปใน เรื่องส่วนประกอบที่เล็กที่สุด What Are We Really Made Of? (2010)
So, a Particle Accelerator works by starting protons going around in a circle in a ring.โดยโปรตอนเริ่มต้นไป รอบ ๆ เป็นวงกลมในแหวน และเวลาที่พวกเขา ไปรอบ ๆ ทุกคน What Are We Really Made Of? (2010)
The discovery of antimatter was followed by deeper probing into the heart of the atom on larger, more powerful Particle Accelerators.ตามมาด้วยการแหย่ลึก เข้าไปในหัวใจของอะตอม ในขนาดใหญ่, เครื่องเร่ง อนุภาคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่นักฟิสิกส์ไม่ชอบ สิ่งที่พวกเขาเห็น What Are We Really Made Of? (2010)
Fermilab sits on top of the Tevatron, a four-mile-long Particle Accelerator.เครื่องเร่งอนุภาคสี่ไมล์ยาว โนเบลได้รับรางวัลนัก ฟิสิกส์ทดลอง ลีอนเลเดอแมน What Are We Really Made Of? (2010)
And this matching particle could theoretically be created in a Particle Accelerator.นักฟิสิกส์ทดลองกลายเป็น ที่ตื่นเต้นกับความคิดที่ฮิกส์ ' จะเกิดอะไรขึ้นกับ ทฤษฎีเป็นของแน่นอน What Are We Really Made Of? (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
素粒子加速器[そりゅうしかそくき, soryuushikasokuki] (n) particle accelerator [Add to Longdo]
大型装置科学[おおがたそうちかがく, oogatasouchikagaku] (n) big science (particle accelerators, space telescopes, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粒子加速器[lì zǐ jiā sù qì, ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] particle accelerator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particle accelerator \Par"ti*cle ac*cel"er*a*tor\, n. (Physics)
   A large and expensive scientific instrument used by
   physicists to accelerate elementary particles (such as
   protons or electrons) to speeds near that of light, for the
   purpose of investigating the fundamental properties of
   matter; sometimes also called an {atom smasher}, since the
   particles thus accelerated are often directed at targets of
   atoms which are fragmented by the impact into their more
   fundamental component particles.
 
   Note: The particles generated by impact of a beam in an
      accelerator on its target are detected by various types
      of detecting apparatus, and procedures are required to
      sort and identify the many particles created. The
      fundamental particles generated by impacts in a
      particle accelerator are often those not actually
      present inside atoms; and in certain types of particle
      accelerator, such as the {colliding beam accelerator},
      the impact which generates energetic particles is with
      other fundamental particles, and not with atoms.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particle accelerator
   n 1: a scientific instrument that increases the kinetic energy
      of charged particles [syn: {accelerator}, {particle
      accelerator}, {atom smasher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top