ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsing

P AA1 R S IH0 NG   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsing-, *parsing*, pars
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parsing (Computer grammar))การแจกแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's even factoring in your difficulty in parsing American comic book idioms like "Bamf!" and "Snikt!"นั่นรวมถึงเวลาที่นายต้องตีความ ภาษาแสลงของการ์ตูนอเมริกัน อย่างเช่น ตูม หรือ ชิงค์ แล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
Do you mind not being a lawyer for a second and parsing every word I say?รู้สึกผิดนี่ดูเป็นยังไง? Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARSING    P AA1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsing    (v) pˈaːzɪŋ (p aa1 z i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パージング[, pa-jingu] (n) parsing [Add to Longdo]
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parse \parse\ (p[aum]rs), v. t. [imp. & p. p. {parsed}
   (p[aum]rst); p. pr. & vb. n. {parsing}.] [L. pars a part;
   pars orationis a part of speech. See {Part}, n.] (Gram.)
   To resolve into its elements, as a sentence, pointing out the
   several parts of speech, and their relation to each other by
   government or agreement; to analyze and describe
   grammatically.
   [1913 Webster]
 
      Let him construe the letter into English, and parse it
      over perfectly.             --Ascham.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top