ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parsimoniously

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parsimoniously-, *parsimoniously*, parsimonious
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parsimoniously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parsimoniously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parsimonious[ADJ] ตระหนี่, See also: เค็ม, ขี้เหนียว, Syn. frugal, stingy, Ant. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย
เหนียว[ADJ] stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว
เค็ม[V] be stingy, See also: be niggardly, be miserly, be parsimonious, Syn. ขี้เหนียว, ขี้ตืด, Example: เจ้าของบ้านเช่าเค็มมาก สลึงเดียวยังเอาเลย, Thai definition: ไม่ยอมเสียเปรียบใคร, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious   FR: radin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parsimonious    (j) pˌaːsɪmˈounɪəʴs (p aa2 s i m ou1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一毛不拔[yī máo bù bá, ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, ] (saying) stingy; parsimonious, #75,495 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geizig {adj}parsimonious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parsimonious \Par`si*mo"ni*ous\, a. [Cf. F. parcimonieux. See
   {Parsimony}.]
   Exhibiting parsimony; sparing in expenditure of money; frugal
   to excess; penurious; niggardly; stingy. --
   {Par`si*mo"ni*ous*ly}, adv. -- {Par`si*mo"ni*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      A prodigal king is nearer a tyrant than a parsimonious.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Extraordinary funds for one campaign may spare us the
      expense of many years; whereas a long, parsimonious war
      will drain us of more men and money.   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Covetous; niggardly; miserly; penurious; close; saving;
     mean; stingy; frugal. See {Avaricious}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top