Search result for

papy

(35 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papy-, *papy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papyrus[N] ต้นกกจำพวกหนึ่ง
papyrus[N] กระดาษสมัยโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papyraceousadj. บาง,เหมือนกระดาษ
papyrus(พะไฟ'รัส) n. ต้นกกจำพวกหนึ่ง, See also: papyral adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papyrusกระดาษปาปิรุส
ชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
ต่อมาเมื่อเริ่มมีการพัฒนาใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนบันทึกแทนกระดาษปาปิรุสมากขึ้น กระดาษปาปิรุสถูกนำมาใช้น้อยลงพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน เนื่องจากกระดาษปาปิรุสเปราะบางและทนต่อสภาพอากาศชื้นได้น้อย ดังนั้นจึงพบกระดาษปาปิรุสได้น้อยมากในห้องสมุดยุคโบราณ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smuggled out of Rome, printed in Holland on setched papyrus. See?ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
You ever heard of the papyrus seven scrolls?คุณเคยได้ยินเรื่อง กระดาษปาปารัสเจ็ดม้วนไหมครับ On the Fence (2011)
A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.เป็นเส้นใย คล้ายๆ ปาปิรุส ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงคงทน The Slice Girls (2012)
PAPY.PAPI: 2 Guns (2013)
I had to catalog some papyrus Hellenistic epigrams.ฉันจัดแคตตาล็อกบทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีของกรีกโบราณ The Shot in the Dark (2013)
But unlike the other scrolls, they didn't make it out of Papyrus.แต่ไม่เหมือนม้วมหนังสืออื่นๆ มันไม่ได้ทำจากกระดาษโบราณ Prayer of David (2015)
You write the information on a papyrus scroll..เราต้องเขียนข้อความลงในม้วนกระดาษ ปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)
vinegar dissolves papyrus..น้ำส้มก็จะย่อยสลาย กระดาษปาปิรุส The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed   
กกอียิปต์แคระ[n. exp.] (kok Īyip khrae) EN: dwarf papyrus sedge   
กระดาษพาไพรัส[n.] (kradāt phāphairas) EN: papyrus   FR: papyrus [m]
ปู่[n.] (pū) EN: paternal grandfather ; grandpa (inf.)   FR: grand-père paternel [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; old man   FR: grand-père (maternel) [m] ; vieil homme [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papyri    (n) (p @1 p ai1 r ai)
papyrus    (n) (p @1 p ai1 r @ s)
papyruses    (n) (p @1 p ai1 r @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papyrus {m}papyrus [Add to Longdo]
Papyruswürger {m} [ornith.]Mufumbiri Shrike [Add to Longdo]
Papyrusrohrsänger {m} [ornith.]Rufous Swamp Warbler [Add to Longdo]
Papyruscistensänger {m} [ornith.]Carruthers' Cisticola [Add to Longdo]
Papyrusgirlitz {m} [ornith.]Papyrus Canary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パピルス[, papirusu] (n) papyrus (lat [Add to Longdo]
葦船[あしぶね, ashibune] (n) papyrus boat [Add to Longdo]
梶;構;楮[かじ;カジ, kaji ; kaji] (n) (uk) (See 梶の木) paper mulberry (Broussonetia papyrifera) [Add to Longdo]
梶の木;楮の木;構の木;穀の木;楫の木[かじのき;カジノキ, kajinoki ; kajinoki] (n) (uk) paper mulberry (Broussonetia papyrifera) [Add to Longdo]
[こうぞ;かぞ;コウゾ, kouzo ; kazo ; kouzo] (n) (uk) hybrid mulberry tree used to make Japanese paper (Broussonetia kazinoki x papyrifera) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸草[zhǐ cǎo, ㄓˇ ㄘㄠˇ, / ] papyrus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top