Search result for

papped

(98 entries)
(0.039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papped-, *papped*, papp, pappe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา papped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *papped*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papposeadj. ซึ่งคลุมไปด้วยขนอ่อน, See also: pappous adj.
pappusn. ขนอ่อน ขนหงอน pl. pappi
pappyn. พ่อ,คุณพ่อ adj. อ่อนนิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papposeคล้ายแพปพัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pappus๑. เคราอ่อน๒. ขนอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ lanugo] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pappusแพปพัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daddy...Pappa. Episode #1.2 (2016)
My grandpappy bought this land in 1902.ปู่ของฉันซื้อที่ตรงนี้ปี 1902 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Pappa paul's pizza palace.ป๊ะป๋าพอลพิซซ่าครับ Shut Down (2008)
You're a pappy little spit fuck aren't you?นายนี่ดีใจเหมือนปลากระดี่ได้น้ำจริงๆ Zombieland (2009)
Pappy, the Sheriff is standing right here, helping us out.- แพพพี่, นายอำเภออยู่ที่นี่ Rango (2011)
Pappy, about that water. There's something I gots to tell you. Hush up, now.ฉันจำต้องบอกแกบางอย่าง Rango (2011)
Then where'd you get this here jug? That's what I been trying to tell you, Pappy.แล้วแกเอาขวดน้ำมายังไงล่ะ? Rango (2011)
To be your pappyที่ได้เป็นพ่อของลูก No Strings Attached (2011)
Slap me, tap me, call me pappy.ชมฉัน ยกยอฉัน เรียกฉันว่ามือเซียนเลย Pandora (2011)
Pappy?พ่อฮะ Episode #1.1 (2012)
Pappy?พ่อฮะ Episode #1.1 (2012)
Pappy?พ่อ Episode #1.1 (2012)
It was my grandpappy's.นั่นของปู่ฉันเลยนะ Episode #1.1 (2012)
Hey, Grandpappy...ว่าไงคุณปู่ Episode #1.2 (2012)
You saved your pappy...นายช่วยชีวิตพ่อไว้ Episode #1.2 (2012)
- Gus Pappas? - Yeah?กัส ปาปัส\ใช่ครับ Last Grimm Standing (2012)
Go. 1700 Broadway, Papp Motel, room 52.1700 บรอดเวย์ โรงแรมแพปป์ ห้อง 52 Lone Gunmen (2012)
Then google "Johnny Pappas."เขาตายหรอ? Glease (2012)
Tell her how you're her long-lost grandpappy.บอกเธอสิว่านายคือ คุณทวดที่แสนอายุยืนของเธอ Citizen Fang (2012)
Do you remember Papp Stadium?จำเพพพ์สเตเดี้ยมได้ไหม? Beyond Redemption (2015)
I wish it could have worked, Pappagallo.ฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ แพ็พแกลโล The Road Warrior (1981)
Timbo, Derek... Pappagallo's been hurt.ทิมโบ ดิเร็ค แพ็พแกลโลบาดเจ็บ The Road Warrior (1981)
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้ The Road Warrior (1981)
Because i, pappu master, saying... that you will become a hero.เพราะ ฉัน อาจารย์ ปับปู พูดเอง นั่นคือ นายกำลังจะได้เป็นพระเอก Om Shanti Om (2007)
You'll see pappu.คอยดูนะ บับบู. Om Shanti Om (2007)
- Thank you... you're right pappu.นายพูดถูก ปับปู Om Shanti Om (2007)
Look, pappu, your stupid friend again fought and left.ดูสิ บาบู เพื่อนงี่เง่าของเธอ กำลังหนีความจริง อีกแล้ว Om Shanti Om (2007)
Mom and pappu also say that i'll become a big star.แม่และบับบู พูดเหมือนกัน ว่าผมจะกลายเป็นดาราผู้ยิ่งใหญ่ Om Shanti Om (2007)
Pappu, mom, when did you come?บับบู, แม่, มากันตั้งแต่เมื่อไหร่ Om Shanti Om (2007)
Have you seen pappu.เห็นม่ะ บับบู Om Shanti Om (2007)
Pappu, he left me again, please stop him.บับบู, เขาหนีแม่อีกแล้ว, โปรดหยุดเขาไว้ Om Shanti Om (2007)
No pappu, he's my om.ไม่นะ บับบู, เขาคือโอมของฉัน Om Shanti Om (2007)
You seen pappu!ลูกเห็นไหม ปับบู! Om Shanti Om (2007)
We don't have enough time pappu.เราไม่มีเวลามากพอ ปับบู Om Shanti Om (2007)
Pappu please turn on the lights.ปับปู ไปเปิดสปอร์ตไลท์ทีสิ Om Shanti Om (2007)
Is this joke, pappu she cant be our shanti.มันตลกนักหรอ ปับบู เธอไม่ใช่ชานติของเรา Om Shanti Om (2007)
Pappu, door is jammed.บับบู, ประตูมันติด Om Shanti Om (2007)
Pappu, we are coming at the set is mom ready?บับบู, พวกเรากำลังจะไปที่ฉาก แม่เตรียมพร้อมหรือยัง? Om Shanti Om (2007)
Pappu he is coming, go take sandy to the room.บับบู เขากำลังไป, ส่งแซนดี้ไปที่ห้อง. Om Shanti Om (2007)
You were there pappu, i had no choice, he was going back to america.นายก็อยู่ที่นั่น ปับบู, ฉันไม่มีทางเลือก, เขากำลังจะกลับไปอเมริกา Om Shanti Om (2007)
Go pappu prepare every thing, i know he will come.ไปบับบู เตรียมการทุกอย่างให้พร้อม, แม่รู้ว่าเขาจะต้องมา Om Shanti Om (2007)
I'm looking for my pappa.หนูมาหาพ่อคะ Let the Right One In (2008)
Holy crap. Is this bianca's pappardelle?ตายล่ะ นี่มันพาสต้าปลาไหล ของบิอังก้า Ghosts (2008)
No matter how good her pappardelle is.ไม่ว่าพาสต้าปลาไหลของเธอ จะอร่อยแค่ไหน Ghosts (2008)
Is this bianca's pappardelle?นี่ใช่พาสต้าปลาไหล ของบิอังก้าหรือเปล่า Ghosts (2008)
Your grandpappy.ตาของแกไง In the Beginning (2008)
I had a little too much, though.Ich bin sogar pappsatt. The Pledge (1980)
See this one of me, with a cheese roll on a cardboard plate?Hier, das ist von mir. Mit Käsebrötchen auf einem Pappteller. The Economy Drive (1980)
See, the damn thing of it is... you get one little pinprick hole in that tar paper from the factory-Die Sache ist doch... wenn man ein kleines Nadelöhr-Loch in der Teerpappe aus der Fabrik hat... Brubaker (1980)
Starling Fallanx, singer, firework enthusiast, wanderer, collector of berets, bird hats and cardboard boxes, authority on the nightingale, was struck down by the VUE near a late-flowering hawthorn bush on the road into the Manifold Valley.Starling Fallanx, Sängerin, Feuerwerks-Enthusiastin, Wanderin, Sammlerin von Basken- mützen, Vogelhüten und Pappkartons, Nachtigall-Expertin, wurde vom GUE nahe eines spät blühenden Hagedornbusches auf dem Weg ins Manifold-Tal erschlagen. The Falls (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPP    P AE1 P
PAPPA    P AE1 P AH0
PAPPAS    P AE1 P AH0 S
PAPPERT    P AE1 P ER0 T
PAPPADIO    P AH0 P EY1 D IY0 OW0
PAPPALARDO    P AA0 P AA0 L AA1 R D OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board [Add to Longdo]
Bitumenpappe {f}bituminized felt [Add to Longdo]
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board [Add to Longdo]
Dachpappe {f}; Teerpappe {f}tar paper [Am.] [Add to Longdo]
Dachpappe {f}roofing felt [Add to Longdo]
Karton {m}; Pappkarton {n}; Schachtel {f} | Kartons {pl}; Pappkartons {pl}; Schachteln {pl}cardboard box; carton | cartons [Add to Longdo]
Lochpappe {f}cored paper; perforated paper [Add to Longdo]
Pappband {n}paperback [Add to Longdo]
Pappdeckel {m}; Pappe {f}cardboard; pasteboard [Add to Longdo]
Pappe {f}paperboard [Add to Longdo]
Pappeinband {m}paperback [Add to Longdo]
Pappel {f} [bot.]poplar [Add to Longdo]
Pappel {f}cottonwood [Add to Longdo]
Pappkarton {m}cardbox [Add to Longdo]
Schnee {m} | pappiger Schnee | festgefahrener Schneesnow | cloggy snow | packed snow [Add to Longdo]
Silberpappel {f} [bot.] | Silberpappeln {pl}white poplar | white poplars [Add to Longdo]
Teerpappe {f} | Teerpappen {pl}tarboard; bituminous roofing felt | tarboards [Add to Longdo]
Wellpappe {f}corrugated board [Add to Longdo]
Zitterpappel {f} [bot.]trembling poplar [Add to Longdo]
klebrig; pappig {adj} | klebriger | am klebrigstensticky | more sticky; stickier | most sticky; stickiest [Add to Longdo]
klumpig; pappig {adj}cloggy [Add to Longdo]
unverdaulich; pappig {adj} | unverdaulich | am unverdaulichstenstodgy | stodgier | stodgiest [Add to Longdo]
Ich kenne meine Pappenheimer!How well I know them! [Add to Longdo]
Pappelwaldsänger {m} [ornith.]Cerulean Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
ぱっぱと[, pappato] (adv) quickly [Add to Longdo]
パッパルデッレ[, papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
パップ;ハップ[, pappu ; happu] (n) (1) (also written 巴布 (ateji)) (See パップ剤) poultice (dut [Add to Longdo]
パップスメア[, pappusumea] (n) Pap smear (test) [Add to Longdo]
パップテスト[, papputesuto] (n) Pap (smear) test [Add to Longdo]
パップ剤[パップざい, pappu zai] (n) cataplasm; poultice [Add to Longdo]
嘘っ八百[うそっぱっぴゃく, usoppappyaku] (exp) full of lies [Add to Longdo]
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パップ[ぱっぷ, pappu] PAP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top