ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

papacy

P EY1 P AH0 S IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papacy-, *papacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papacy[N] ตำแหน่งหรืออำนาจของสันตะปาปา, See also: การสืบตำแหน่งของสันตะปาปา, Syn. popedom, papalism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papacy(เพ'พะซี่) n. ตำแหน่งของสันตะปาปา

English-Thai: Nontri Dictionary
papacy(n) ตำแหน่งสันตะปาปา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether they blackmailed the papacy..เพราะอัศวินขู่กรรโชกวาติกัน The Da Vinci Code (2006)
But it is a fact the papacy declared these Priory knights..แต่ที่รุ้ก็คือ คริสตจักประกาศให้ขุนศึก... The Da Vinci Code (2006)
No, the papacy. They intend to kill him.เป็นเรื่องยากให้เชื่อได้ว่าข้อความอาจซ้ำ. Angels & Demons (2009)
Signori, you are no doubt aware that by Holy Law the man is inelligible for election to the papacy.ใน 14 นาทีจะตาย! ดี. วิธีนี้ศาสตราจารย์. Angels & Demons (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAPACY    P EY1 P AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
papacy    (n) pˈɛɪpəsiː (p ei1 p @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
法王権[ほうおうけん, hououken] (n) the papacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Papacy \Pa"pa*cy\, n. [LL. papatia, fr. L. papa a father,
   bishop. See {Pope}.]
   1. The office and dignity of the pope, or pontiff, of Rome;
    papal jurisdiction.
    [1913 Webster]
 
   2. The popes, collectively; the succession of popes.
    [1913 Webster]
 
   3. The Roman Catholic religion; -- commonly used by the
    opponents of the Roman Catholics in disparagement or in an
    opprobrious sense.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 papacy
   n 1: the government of the Roman Catholic Church [syn: {papacy},
      {pontificate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top