Search result for

paaren

(55 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paaren-, *paaren*
Possible hiragana form: ぱあれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paaren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paaren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why, it's so far back in them hills, they use wolves as watchdogs and the hoot owls mate with the chickens.Es liegt so weit in den Bergen, dass man dort Wölfe als Wachhunde hat und die Eulen sich mit den Hühnern paarenThe Remembrance (1980)
Because earthmovers don't mate this time of year.Zu dieser Jahreszeit paaren sich die Bagger nicht. Not a Drop to Drink (1982)
Looks and talent don't always go together, Caterina.Talent und Aussehen paaren sich nicht immer, Caterina. Amadeus (1984)
When the wolves, though, the real wolves... when the real wolves mate, do the dogs beat the bitches afterwards?Wenn sich die richtigen Wölfe paaren, reißen die Rüden die Wölfinnen hinterher? The Company of Wolves (1984)
- They get 'em from divorced couples.- Von geschiedenen PaarenThe Lonely Guy (1984)
The divorce rate is 76% higher... among couples who don't argue before marriage.Bei Paaren, die sich... vor der Ehe nicht streiten, ist die Scheidungsrate 76 Prozent höher. Fright Night (1985)
Mate with it, in a sense.Sich mit ihr paarenLifeforce (1985)
Hunting, working, mating.Jagen, arbeiten, sich paarenOut of Africa (1985)
Mate us?Uns paarenSummer Rental (1985)
They have fun, they walk arm in arm you knowSo, wie das bei Ehepaaren üblich ist. Sie gehen Arm in Arm. Du weißt schon, weil sie sich lieben. Mona Lisa (1986)
Soon they'll be mating.Sie werden sich bald paarenMurderers' Sky (1988)
Mine, like the black widow, wants to mate before she kills.Meine, wie eine schwarze Witwe, will sich paaren, bevor sie tötet. The Camping Show (1988)
Did, uh, Pierce throw his weight around? Well, not so anyone would get a rash.Weshalb sollte er weiter vermitteln, bei Ehepaaren, die sich gegenseitig in Öl kochen wollen? Vote of Confidence (1988)
- Want to breed?- Willst du dich paarenWillow (1988)
Believe it or not, I thought I was doing something here, giving Gls and couples their first home.Ob Sie's glauben oder nicht, ich dachte, ich tue hier was Gutes, gebe Soldaten und Paaren ihr erstes Zuhause. The Two Jakes (1990)
"with its couples, who have exhausted all other forms of treatment."Bei Paaren, bei denen konventionelle Methoden scheiterten." The Tree of Life (1990)
What you're saying is that the couples at the clinic are breeding her followers?Die Priesterinnen holen sich von den Paaren in der Klinik Nachwuchs? The Tree of Life (1990)
Nay, but to live in the rank sweat... of an enseamed bed... stewed in corruption... honeying and making love over the nasty sty. Speak to me no more.Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend über dem garst'gen Nest. Hamlet (1990)
They work in pairs.Die arbeiten in PaarenHot Shots! (1991)
Karen, that happens to lots of couples.Das geht vielen Paaren so. Omen IV: The Awakening (1991)
Our sympathy goes to all couples, to which the blessing is not grantedUnser Mitgefühl gilt allen Paaren, denen dies offensichtlich nicht beschieden ist. Attention, Papa Arrives! (1991)
Moods, seasons, the time to plant to fish, to mate.Die Laune, die Jahreszeiten, die Zeit zum Pflanzen... zum Fischen, zum PaarenThe Prince of Tides (1991)
Sometimes we mate, sometimes we sleep.- Wir paaren uns, wir schlafen. Return to the Blue Lagoon (1991)
Mate?- Paaren? ! Return to the Blue Lagoon (1991)
I want to mate her with your dog whose fine bones I couldn't help but notice as he fell down when he lifted his leg to pee.Ich möchte sie mit ihm paaren. Er ist von feiner Statur, wie ich feststellte... als er umfiel, als er zum Pinkeln das Bein anhob. Buck the Stud (1991)
...I too have flown through life, with no destination and no nest in which to mate.Auch ich bin im Leben umhergeflogen. Ohne Nest, um dort zu paarenBelle Epoque (1992)
We were developing a narcotic dependence on television... the marital aid that enables a couple to endure each other... without having to talk.Hast hübsche Augen, weißt du? Wir entwickelten eine narkotische Sucht nach Fernsehen, das Hilfsmittel, das es Paaren ermöglicht, einander zu dulden, ohne reden zu müssen. Bitter Moon (1992)
Thank you, couples. You may leave the floor.Vielen Dank den Paaren, Sie können jetzt die Tanzfläche verlassen. Strictly Ballroom (1992)
The lion bites the lioness when he wants.Der Löwe beißt die Löwin, während sie sich paarenThe Smile of the Fox (1992)
Will they come in pairs, honey?Wird es sie etwa in Paaren geben, Schätzchen? Just Shoe It (1992)
Most of my work is with couples, families.Ich arbeite meist mit Paaren, Familien. Groundhog Day (1993)
- Oh. You know how they mate?Weisst du, wie die sich paarenWhat's Eating Gilbert Grape (1993)
Often, and old couple finds talking candidly difficult.Manchmal fällt es Paaren schwer, offen über Probleme zu reden. Heroic Trio 2: Executioners (1993)
I'll never understand the humanoid need to couple.Ich habe noch nie verstanden, warum die Humanoiden sich paarenA Man Alone (1993)
Aah! Aah! [Laughing]Sie führt lange Gespräche mit solchen Paaren und redet ihnen zu, es noch einmal miteinander zu versuchen. Heavenly Creatures (1994)
Oh, yes, yes, yes, yes! ADLAI (VOICEOVER): In order to have a baby,Um ein Baby zu bekommen, musste sich ein Subhumanoid mit einem Mensch paarenClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Helping an elderly couple invest their savings is compassionate.Älteren Paaren bei Anlagefragen zu helfen ist ein Akt der Nächstenliebe. Rivals (1994)
How could you mate with a Boraalan? What were you thinking?Wie konntest du dich mit einer Boraalanerin paarenHomeward (1994)
- I guess. Nature's way of allowing couples to grow old together... without killing each other.So ermöglicht die Natur Paaren, zusammen alt zu werden ohne sich gegenseitig umzubringen. Before Sunrise (1995)
I think she's trying to mate.Ich glaube, sie will sich paarenSpecies (1995)
So she probably hasn't managed to mate.Sie hat es nicht geschafft, sich zu paarenSpecies (1995)
- A lot?Lachsen, die sich Flüsse raufschwimmen müssen, fällt das Paaren leichter. Chip Off the Old Clark (1995)
If we cross-reference the names on these pictures with missing couples maybe we can find some matches.Wenn wir die Namen auf diesen Bildern mit den vermissten Paaren vergleichen, finden wir vielleicht Übereinstimmungen. Just Say Noah (1995)
Each of our guests goes by the name of an animal species symbolic of the primal urge to mate and further the species.Alle unsere Gäste haben den Namen einer Tierspezies, der den Urtrieb symbolisiert, sich zu paaren und fortzupflanzen. Just Say Noah (1995)
You mean, you want to mate with me?- Du willst dich mit mir paarenElogium (1995)
Nay, but to live in the rank sweat of an enseamed bed stewed in corruption, honeying and making love over the nasty sty!Nein, zu leben in Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend um sich paarend über dem garstigen Nest. Hamlet (1996)
But in the zoo, you know, they might put a woman in there with me to, you know, get me to mate.Aber im Zoo geben sie mir vielleicht eine Frau... um mich zu paarenThe Bizarro Jerry (1996)
"Why would a brilliant, handsome, "dashingly omnipotent being like Q want to mate with a scrawny, little bipedal specimen like me?""Warum sollte ein gut aussehendes Wesen wie Q sich mit einem knochigen, zweifüssigen Exemplar wie mir paaren wollen?" The Q and the Grey (1996)
He wants to mate with me.Er würde sich gerne mit mir paarenThe Q and the Grey (1996)
You're going to mate with that charming lady friend of yours that appeared on my ship.Sie werden sich mit lhrer charmanten Freundin auf meinem Schiff paarenThe Q and the Grey (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paaren; decken lassento mate [Add to Longdo]
sich paarento mate [Add to Longdo]
paarendyoking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top