Search result for

pâlies

(203 entries)
(0.0666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pâlies-, *pâlies*, pâlie , pâly
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pâlies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pâlies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pali[N] ภาษาบาลี
Pali[N] บาลี
paling[N] รั้วไม้, See also: ไม้รั้ว, Syn. picket, stake
paling[N] การทำรั้วไม้
palish[ADJ] ค่อนข้างซีด, See also: ค่อนข้างขาว, ค่อนข้างจาง
opaline[ADJ] ที่มีสีน้ำนมแวววาว, Syn. opalescent
espalier[N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
palisade[N] รั้วไม้, Syn. picket, stake
palisade[VT] กั้นรั้วไม้, See also: ใช้รั้วล้อมรอบ
palisades[N] หน้าผา (ที่เป็นแนวตามแหล่งน้ำ), See also: แนวผาสูงชัน
palindrome[N] คำ วลี ประโยค ข้อความที่อ่านได้เหมือนกันทั้งจากหน้า/หลัง, Syn. wordplay, witticism
municipality[N] เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
municipalize[VT] ปกครองส่วนท้องถิ่น, See also: ปกครองตนเอง
principality[N] ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย, Syn. realm, country

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city,town
opaline(โอ'พะลิน,ไลน์) adj. คล้าย opal
pali(พา'ลี) n. ภาษาบาล'
palifrey(พอล'ริฟรี่) n. ม้าที่สวมอานม้า
paling(เพ'ลิง) n. รั้วไม้,ไม้รั้ว,การทำรั้วไม้
palingenesis(แพลลิเจน'นิซิส) n. การกำเนิดใหม่, See also: palingenesian adj. palingenetic adj.
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา
palish(เพ'ลิซ) adj. ค่อนข้างซีด,ค่อนข้างขาวหรือจาง
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา

English-Thai: Nontri Dictionary
municipality(n) เทศบาลเมือง
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pali-; palin-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palilaliaอาการพูดซ้ำเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palilogiaอาการพูดซ้ำซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palin-; pali-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palindromiaอาการโรคกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Palissy wareเครื่องถ้วยปาลีซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silicified wood; agatized wood; opalized wood; petrified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bone, carpal; carpale (เอก.); carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipalityเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipalityเทศบาล, คณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipalityเทศบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commune municipalityเทศบาลตำบล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpal bone; carpale (เอก.); carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpale (เอก.); bone, carpal; carpalia (พหู.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpalia (พหู.); bone, carpal; carpale (เอก.)กระดูกข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grapevine drainage pattern; espalier drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]
Pali languageภาษาบาลี [TU Subject Heading]
Pali literatureวรรณกรรมบาลี [TU Subject Heading]
Pali poetryกวีนิพนธ์บาลี [TU Subject Heading]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนานุบาล[N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เทศบาล[N] municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
รั้ว[N] fence, See also: hedge, rampart, palisade, Example: พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว, Count unit: รั้ว, Thai definition: เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน
เขตเทศบาล[N] municipal area, See also: municipality, Example: อุบัติเหตุบนทางหลวงนอกเขตเทศบาล มักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง และมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ในขอบเขตของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองแบบพิเศษ
คาถาพัน[N] the deliverance of the series of 1000 chapters of Wetsondon in Pali, Example: วัดจะจัดสวดคาถาพันราวๆ เดือนสิบเอ็ด, Thai definition: บทประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรที่แต่งเป็นคาถาภาษาบาลีล้วนๆพันบท เมื่อนำมาเทศน์ให้ครบจึงเรียกว่า เทศน์คาถาพัน
แปลยกศัพท์[V] translate Pali into Thai, Example: กรมพระปรมาแปลยกศัพท์ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก, Thai definition: ยกคำบาลีขึ้นมาแปลเป็นไทยไปทีละคำ
แปลร้อย[V] translate Pali into Thai, Example: บางครั้งผู้แต่งต้องแปลร้อยนิทานชาดกเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำบาลี, Thai definition: แปลเอาความจากคำบาลีเป็นภาษาไทยโดยยกศัพท์บาลีมาคั่นไว้เป็นตอนๆ
บาลี[N] Pali, Syn. ภาษาบาลี, Example: คนที่เรียนภาษาไทยสมัยนี้ไม่รู้บาลี สันสกฤต ไม่รู้ศัพท์โบราณ รู้แต่ศัพท์พื้นๆ ที่ใช้พูดกัน, Thai definition: ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
เทศบาลเมือง[N] municipality, See also: local administration

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
บาลี [n. prop.] (Bālī) EN: Pali ; Pali language   FR: pali [m] ; langue pali [f]
คำภาษาบาลี [n. exp.] (kham phāsā Bālī) FR: mot pali [m]
คำภาษาบาลี และสันสกฤต [n. exp.] (kham phāsā Bālī lae Sansakrit) FR: mots palis et sanskrits [mpl]
มรรค[n.] (mak) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering   FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [f]
เมือง[n.] (meūang) EN: country ; nation ; state ; principality   FR: pays [m] ; nation [f] ; État [m]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; salvation   FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirot) EN: nirodha ; cessation (of suffering)   FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [f]
พาลินโดรม[n.] (phālindrōm) EN: palindrome   FR: palindrome [m]
ภาษาบาลี [n. exp.] (phāsā Bālī) EN: Pali ; Pali language   FR: pali [m]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipidok) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets   FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle   FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วไม้[n. exp.] (rūa māi) FR: palissade [f] ; barrière en bois [f] ; clôture en bois [f]
สมุทัย[n.] (samuthai = samutthai) EN: samudaya ; cause (of suffering)   FR: samudaya (pali) ; origine de la souffrance [f]
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
เทศ[n.] (thēt) EN: country ; land ; region ; municipality   FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศบาล[n.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government   FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]
เทศบาลของ ...[n. exp.] (thētsabān khøng ...) FR: la municipalité de ... ; l'administration communale de ... (Belg.)
เทศบาลเมือง[n. exp.] (thētsabān meūang) EN: municipality ; local administration   FR: ville [f]
เทศบาลนคร[n. exp.] (thētsabān nakhøn) EN: municipality   FR: métropole [f]
เทศบาลนครหาดใหญ่[n. exp.] (thētsabān nakhøn Hāt Yai) EN: Hat Yai municipality   
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pali) ; suffering   FR: dukkha (pali) ; souffrance [f]
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   
เหยาะ ๆ[X] (yǿ-yǿ) FR: par étape ; par palier

CMU English Pronouncing Dictionary
PALIN    P AE1 L IH2 N
NEPALI    N AH0 P AO1 L IY0
OPALINE    OW1 P AH0 L IY2 N
SPALINK    S P AA1 L IH2 NG K
SPALINK    S P EY1 L IH2 NG K
PAPALIA    P AA0 P AA1 L IY0 AH0
OPALINA    OW0 P AA0 L IY1 N AH0
PALIMONY    P AE1 L AH0 M OW2 N IY0
PALINKAS    P AE1 L IH0 NG K AH0 Z
PALISADE    P AE2 L AH0 S EY1 D
TOPALIAN    T AH0 P EY1 L IY0 AH0 N
OPALINES    OW1 P AH0 L IY2 N Z
ESPALIER    EH0 S P AE1 L Y ER0
PALISADES    P AE2 L AH0 S EY1 D Z
L'ESPALIER    L EH0 S P AE2 L IY0 EY1
MUNICIPALITY    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
EPISCOPALIAN    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N
PRINCIPALITY    P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
EPISCOPALIAN    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L IY0 AH0 N
EPISCOPALIANS    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L IY0 AH0 N Z
EPISCOPALIANS    IH2 P IH2 S K AH0 P EY1 L Y AH0 N Z
PRINCIPALITIES    P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z
MUNICIPALITIES    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nepali    (n) (n i1 p oo1 l ii)
paling    (v) (p ei1 l i ng)
palish    (j) (p ei1 l i sh)
Nepalis    (n) (n i1 p oo1 l i z)
palings    (n) (p ei1 l i ng z)
empaling    (v) (i1 m p ei1 l i ng)
espalier    (n) (i1 s p a1 l i ei)
impaling    (v) (i1 m p ei1 l i ng)
palisade    (v) (p a2 l i s ei1 d)
espaliers    (n) (i1 s p a1 l i ei z)
palisaded    (v) (p a2 l i s ei1 d i d)
palisades    (v) (p a2 l i s ei1 d z)
palimpsest    (n) (p a1 l i m p s e s t)
palindrome    (n) (p a1 l i n d r ou m)
palisading    (v) (p a2 l i s ei1 d i ng)
palimpsests    (n) (p a1 l i m p s e s t s)
palindromes    (n) (p a1 l i n d r ou m z)
episcopalian    (n) (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n)
municipality    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t ii)
principality    (n) (p r i2 n s i p a1 l i t ii)
episcopalians    (n) (i1 p i2 s k @ p ei1 l i@ n z)
municipalities    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t i z)
principalities    (n) (p r i2 n s i p a1 l i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
パリンプセスト;パランプセスト[, parinpusesuto ; paranpusesuto] (n) palimpsest [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P) [Add to Longdo]
回文;廻文[かいぶん, kaibun] (n) circular (document); palindrome [Add to Longdo]
侯国[こうこく, koukoku] (n) principality [Add to Longdo]
公国[こうこく, koukoku] (n) dukedom; duchy; principality [Add to Longdo]
公領[こうりょう, kouryou] (n) duchy; dukedom; principality [Add to Longdo]
[しがらみ, shigarami] (n) fence; paling [Add to Longdo]
柵状組織[さくじょうそしき, sakujousoshiki] (n) palisade layer [Add to Longdo]
市制[しせい, shisei] (n) municipal organization; municipal organisation; municipality [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) [Add to Longdo]
大象虫[おおぞうむし;オオゾウムシ, oozoumushi ; oozoumushi] (n) (uk) Japanese giant weevil (Sipalinus gigas) [Add to Longdo]
断崖[だんがい, dangai] (n) palisade; cliff [Add to Longdo]
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P) [Add to Longdo]
巴利語;パーリ語[パーリご, pa-ri go] (n) Pali (language) [Add to Longdo]
乱杭[らんぐい, rangui] (n) palisade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
亦庄[Yì zhuāng, ㄧˋ ㄓㄨㄤ, / ] Yizhuang town in Beijing municipality [Add to Longdo]
八里乡[Bā lǐ xiāng, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Pali (village in Taiwan) [Add to Longdo]
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
南川[Nán chuān, ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢ, ] Nanchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
南川区[Nán chuān qū, ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢ ㄑㄩ, / ] Nanchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
合川[Hé chuān, ㄏㄜˊ ㄔㄨㄢ, ] Hechuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
回文[huí wén, ㄏㄨㄟˊ ㄨㄣˊ, ] palindrome [Add to Longdo]
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, / ] fence; paling [Add to Longdo]
大兴区[Dà xīng qū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄩ, / ] Daxing county level district of Beijing municipality, formerly Daxing county [Add to Longdo]
天津[Tiān jīn, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津 [Add to Longdo]
天津市[Tiān jīn shì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] Tianjin, a municipality in northeast China, abbr. 津 [Add to Longdo]
宣武区[Xuān wǔ qū, ㄒㄩㄢ ˇ ㄑㄩ, / ] Xuanwu district in southwest Beijing, a county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
密云[Mì yún, ㄇㄧˋ ㄩㄣˊ, / ] Miyun town in Beijing municipality [Add to Longdo]
密云县[Mì yún xiàn, ㄇㄧˋ ㄩㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Miyun county of Beijing municipality [Add to Longdo]
小汤山[Xiǎo tāng shān, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄤ ㄕㄢ, / ] Xiaotangshan town in Beijing municipality [Add to Longdo]
崇文区[Chóng wén qū, ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣˊ ㄑㄩ, / ] Chongwen county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
巴利[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Pali, language of Theravad Pali canon; Barry (name); Gareth Barry (1981-), English footballer [Add to Longdo]
巴利文[Bā lì wén, ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ, ] Pali, language of Theravad Pali canon [Add to Longdo]
平谷区[Píng gǔ qū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄑㄩ, / ] Pinggu county level district of Beijing municipality, formerly Pinggu county [Add to Longdo]
延庆县[Yán qìng xiàn, ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yanqing county of Beijing municipality [Add to Longdo]
憔悴[qiáo cuì, ㄑㄧㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] wan and sallow; thin and palid; haggard; (of plants) withered [Add to Longdo]
怀柔[Huái róu, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ, 怀 / ] Huairou town in Beijing municipality [Add to Longdo]
怀柔区[Huái róu qū, ㄏㄨㄞˊ ㄖㄡˊ ㄑㄩ, 怀 / ] Huairou county level district of Beijing municipality, formerly Huairou county [Add to Longdo]
房山区[Fáng shān qū, ㄈㄤˊ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Fangshan county level district of Beijing municipality, formerly Fangshan county [Add to Longdo]
昌平[Chāng píng, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ, ] Changping town in Beijing municipality [Add to Longdo]
昌平区[Chāng píng qū, ㄔㄤ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Changping county level district of Beijing municipality, formerly Changping county [Add to Longdo]
朝阳[Cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin; Chaoyang county in Chaoya [Add to Longdo]
朝阳区[Cháo yáng qū, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ ㄑㄩ, / ] Chaoyang district in east and northeast Beijing, a county level district of Beijing municipality; Chaoyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
东城区[Dōng chéng qū, ㄉㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] Dongcheng county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] fence; palisade [Add to Longdo]
永川[Yǒng chuān, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄢ, ] Yongchuan, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
江津[Jiāng jīn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ, ] Jiangjin, city in Chongqing municipality 重慶|重庆, Sichuan [Add to Longdo]
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠 [Add to Longdo]
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo) [Add to Longdo]
海淀区[Hǎi diàn qū, ㄏㄞˇ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄩ, / ] Haidian county level district in northeast Beijing municipality, includes Beijing University, Tsinghua University and Zhongguancun [Add to Longdo]
琉璃庙[Liú lí miào, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] Liulimiao town in Beijing municipality [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
石景山区[Shí jǐng shān qū, ㄕˊ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] Shijingshan county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
良乡[Liáng xiāng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] Liangxiang town in Beijing municipality [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] Scopalia japonica maxin [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] Cosmopsaltria opalifera [Add to Longdo]
西城区[Xī chéng qū, ㄒㄧ ㄔㄥˊ ㄑㄩ, 西 / 西] Xicheng county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
丰台区[Fēng tái qū, ㄈㄥ ㄊㄞˊ ㄑㄩ, / ] Fengtai district in south Beijing, a county level district of Beijing municipality [Add to Longdo]
通州[Tōng zhōu, ㄊㄨㄥ ㄓㄡ, ] Tongzhou town east of Beijing, a town in Beijing municipality [Add to Longdo]
通州区[Tōng zhōu qū, ㄊㄨㄥ ㄓㄡ ㄑㄩ, / ] Tongzhou district east of Beijing, a county level district of Beijing municipality, formerly Tong county [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top