Search result for

overnight

(61 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overnight-, *overnight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overnight[ADV] ตลอดคืน
overnight[ADV] อย่างรวดเร็ว, Syn. suddenly, quickly, Ant. slowly
overnight[ADJ] ตลอดทั้งคืน, Syn. nightlong
overnight[ADJ] ในช่วงกลางคืน, See also: ในตอนกลางคืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
overnight(adj,adv) ในเวลาอันสั้น,ค้างคืน,ข้ามคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
Keep him overnight, just to make sure,ให้เค้าเป็นผู้ป่วยใน ดูอาการให้แน่แล้ว Adverse Events (2008)
It happened overnight.แสดงว่ามันเกิดขึ้นตอนกลางคืน The Labyrinth of Gedref (2008)
You can't change your style overnight.แต่นายคงไม่เปลี่ยนแนวความคิดของนายได้แค่ชั่วข้ามคืนหรอกนะ Beethoven Virus (2008)
Train to New York, overnight to London, for starts.นั่งรถไฟไปนิวยอร์ค นอนไปลอนดอน แค่เริ่มนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Applied Sciences. Whole division of Wayne Enterprises just disappeared overnight.แผนกวิทยาการ ของเวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ The Dark Knight (2008)
And I can't promise you that I'm gonna mature overnight.และผมไม่อาจสัญญาว่า ผมจะเป็นผู้ใหญ่ได้ตลอด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They're gonna-They're gonna keep him overnight.พวกเขาจะ.. พวกเขาจะต้อง ให้มันนอนค้างคืน Marley & Me (2008)
There are old folks at Sunflower's Home staying overnight.แล้วพวกคนชราที่อยู่บ้านทานตะวันล่ะ? Ponyo (2008)
# You know how life can be It changes overnightเธอรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไง เปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืน High School Musical 3: Senior Year (2008)
#Youknowhow life can be, it changes overnightเธอรู้ว่าชีวิตเป็นยังไง มันแปรเปลี่ยนไปได้เพียงชั่วข้ามคืน High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overnightA lot of insects vanished overnight.
overnightEnglish cannot be mastered overnight.
overnightI am planning to make an overnight trip to Nagoya.
overnightThe clothes soaked in water overnight were heavy.
overnightThe delay forced us to stay overnight in an expensive hotel.
overnightThis remedy will do you good overnight.
overnightThis summer I went to Nikko, and stayed overnight.
overnightWe stayed overnight in Hake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้ามคืน[N] overnight, Example: ยังไม่ทันข้ามคืนเขาก็ต้องกลับมาหาลูกเพราะทนคิดถึงไม่ไหว, Thai definition: ช่วงระยะเวลาตลอดทั้งคืนไปถึงตอนเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight   FR: loger ; demeurer
ข้ามคืน[v. exp.] (khām kheūn) EN: overnight   FR: passer la nuit
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; pass the night   FR: passer la nuit
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying   FR: séjourner ; demeurer ; loger
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; be in residence   
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge   FR: passer la nuit ; loger

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERNIGHT    OW1 V ER0 N AY1 T
OVERNIGHTER    OW2 V ER0 N AY1 T ER0
OVERNIGHTERS    OW2 V ER0 N AY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overnight    (j) (ou1 v @ n ai t)
overnight    (a) (ou2 v @ n ai1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nacht...; Übernachtungs...; über Nacht; nächtlich {adj} | über Nacht bleibenovernight | to stay overnight [Add to Longdo]
Nachtzug {m}overnight train; night train [Add to Longdo]
Übernachtung {f} | Übernachtungen {pl}overnight stay | overnight stays [Add to Longdo]
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation [Add to Longdo]
Zwischenübernachtung {f}overnight stop-over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
オーバーナイト[, o-ba-naito] (n) overnight [Add to Longdo]
オーバーナイトバッグ[, o-ba-naitobaggu] (n) overnight bag [Add to Longdo]
オーバーナイトフォトサービス[, o-ba-naitofotosa-bisu] (n) overnight photo service [Add to Longdo]
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag) [Add to Longdo]
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei [Add to Longdo]
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]
一泊行軍[いっぱくこうぐん, ippakukougun] (n) an overnight march [Add to Longdo]
一晩(P);ひと晩[ひとばん, hitoban] (n-adv,n-t) one evening; all night; overnight; (P) [Add to Longdo]
一夜[いちや(P);ひとや;ひとよ, ichiya (P); hitoya ; hitoyo] (n-adv,n-t) one night; all night; overnight; one evening; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通宵[tōng xiāo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠ, ] overnight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overnight \o"ver*night"\, a.
   Ocurring or accomplished during one night; as, guaranteed
   overnight delivery of a package.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overnight \O"ver*night`\, n.
   The fore part of the night last past; the previous evening.
   [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overnight \o"ver*night"\, adv.
   1. In the fore part of the night last past; in the evening
    before.
    [1913 Webster]
 
   2. Throughout the night; as, the candle will not last
    overnight.
    [1913 Webster]
 
   3. During the night; hence, in a short period of time; as,
    his prospects of winning changed overnight.
    [PJC]
 
       I had been telling her all that happened overnight.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overnight
   adv 1: during or for the length of one night; "the fish
       marinates overnight"
   2: happening in a short time or with great speed; "these
     solutions cannot be found overnight!"
   adj 1: lasting, open, or operating through the whole night; "a
       nightlong vigil"; "an all-night drugstore"; "an overnight
       trip" [syn: {nightlong}, {all-night}, {overnight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top