ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overcast

OW1 V ER0 K AE2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcast-, *overcast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcast(adj) มีเมฆมาก, See also: มืดครึ้ม, Syn. cloudy, gloomy, Ant. clear, bright
overcast(vi) ปกคลุมด้วยเมฆมาก, See also: มืดครึ้มเพราะมีเมฆมาก, Syn. overcloud, darken, Ant. brighten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy, gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
overcast(adj) มืดมน,มืดครึ้ม,มีเมฆมาก
overcast(vt) ทำให้มืดมน,ทำให้มืดครึ้ม,ปกคลุมด้วยเมฆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overcast skyเมฆเต็มท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A strong low-pressure system will pass southward across New Mexico tonight bringing with it colder temperatures and overcast skies.ความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะผ่าน ไปทางใต้ ข้ามผ่านแมกซิโกตืนนี้ นำอากาศหนาวมา พร้อมกับเมฆ In the Valley of Elah (2007)
And overcast on Tsuru's hurt face the face of Tada-san who was hurt the most that day.สีหน้าของซึรุดูเศร้าสร้อย เหมือนสีหน้าของทาดะซังในวันนั้นมาก Operation Proposal (2007)
It's overcast with 100% chance of precipitation.มัน มีเมฆมาก โอกาศ 100 % ลูกเห็บจะตก Did You Hear About the Morgans? (2009)
"an overcast sky, seemed to lead into the heart of an immense darkness."ท้องฟ้าอันมืดครึ้มจะนำพาไปสู่ ใจกลางของความมืดอันแผ่ไพศาล Tattoo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overcastAll of sudden the sky became overcast.
overcastIt's been overcast for the past few days.
overcastScarcely had we started out before the sky became overcast and down came the rain again.
overcastThe sky has become overcast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดครึ้ม(adj) overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai Definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมัว(v) dim, See also: overcast, blur, cloud, obscure, Syn. ขมุกขมัว, มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม, Ant. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส, Example: ท้องฟ้ามืดมัวเพราะฝนกำลังจะตก, Thai Definition: มีแสงน้อย
มืดมน(v) dark, See also: overcast, overshadow, cloud up or over, Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืด, มืดมนอนธการ, Ant. สว่าง, Example: ถ้าคนเราปราศจากดวงตาแล้วทุกอย่างก็จะมืดมน
มืดครึ้ม(v) overcast, See also: cloud, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอย่างนั้นตลอดวัน, Thai Definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded  FR: nuageux ; couvert ; gris
มืดครึ้ม[meūtkhreūm] (v) EN: overcast
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERCAST OW1 V ER0 K AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcast (n) ˌouvəkˈaːst (ou2 v @ k aa1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, / ] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda, #2,871 [Add to Longdo]
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, ] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled, #17,662 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨曇;雨曇り[あまぐもり, amagumori] (n) overcast weather [Add to Longdo]
高曇[たかぐもり, takagumori] (n) overcast, with high clouds [Add to Longdo]
掻き曇る[かきくもる, kakikumoru] (v5r,vi) to become overcast [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P) [Add to Longdo]
梅雨空[つゆぞら, tsuyuzora] (n) overcast sky in the rainy season [Add to Longdo]
本曇り[ほんぐもり, hongumori] (n) low-cloud overcast [Add to Longdo]
密雲[みつうん, mitsuun] (n) dense clouds; overcast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overcast \o`ver*cast"\, a.
   1. (Meteorology) Completely or almost completely covered over
    with clouds; -- of the sky.
    [PJC]
 
   2. (Sewing) Sewn by overcasting.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcast \O`ver*cast"\ ([=o]`v[~e]r*k[.a]st"), v. t.
   1. To cast or cover over; hence, to cloud; to darken.
    [1913 Webster]
 
       Those clouds that overcast your morn shall fly.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To compute or rate too high. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Sewing) To take long, loose stitches over (the raw edges
    of a seam) to prevent raveling.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bookbinding) To fasten, as single sheets, by overcast
    stitching or by folding one edge over another.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overcast
   adj 1: filled or abounding with clouds [syn: {cloud-covered},
       {clouded}, {overcast}, {sunless}]
   n 1: the state of the sky when it is covered by clouds [syn:
      {cloudiness}, {cloud cover}, {overcast}]
   2: gloomy semidarkness caused by cloud cover [syn: {cloudiness},
     {overcast}]
   3: a long whipstitch or overhand stitch overlying an edge to
     prevent raveling [syn: {overcast}, {overcasting}]
   4: a cast that falls beyond the intended spot
   v 1: make overcast or cloudy; "Fall weather often overcasts our
      beaches" [syn: {overcast}, {cloud}] [ant: {brighten},
      {clear}, {clear up}, {light up}]
   2: sew over the edge of with long slanting wide stitches
   3: sew with an overcast stitch from one section to the next;
     "overcast books"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top