ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overbear

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overbear-, *overbear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overbear[VT] มีชัยชนะ, Syn. overcome, overwhelm
overbearing[ADJ] ช่างเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ที่ชอบบังคับ, Syn. domineering, bossy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take us out or they'll overbear us.ต้องรีบหนีแล้ว/Nไม่งั้นเรือเราเสร็จมันแน่เลย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent   FR: arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERBEARING OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overbear (v) ˌouvəbˈɛəʳr (ou2 v @ b e@1 r)
overbears (v) ˌouvəbˈɛəʳz (ou2 v @ b e@1 z)
overbearing (v) ˌouvəbˈɛəʳrɪŋ (ou2 v @ b e@1 r i ng)
overbearingly (a) ˌouvəbˈɛəʳrɪŋliː (ou2 v @ b e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations, #25,893 [Add to Longdo]
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
暴慢[ぼうまん, bouman] (adj-na,n) ill-mannered; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbear \O`ver*bear"\, v. t.
   1. To bear down or carry down, as by excess of weight, power,
    force, etc.; to overcome; to suppress.
    [1913 Webster]
 
       The point of reputation, when the news first came of
       the battle lost, did overbear the reason of war.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Overborne with weight the Cyprians fell. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They are not so ready to overbear the adversary who
       goes out of his own country to meet them. --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
   2. To domineer over; to overcome by insolence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbear \O`ver*bear"\, v. i.
   To bear fruit or offspring to excess; to be too prolific.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overbear
   v 1: overcome; "overbear criticism, protest, or arguments"
   2: bear too much
   3: contract the abdominal muscles during childbirth to ease
     delivery [syn: {bear down}, {overbear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top