ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overbear

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overbear-, *overbear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overbear[VT] มีชัยชนะ, Syn. overcome, overwhelm
overbearing[ADJ] ช่างเจ้ากี้เจ้าการ, See also: ที่ชอบบังคับ, Syn. domineering, bossy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overbear(vt) กดขี่,ข่มเหง,เอาชนะ
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And whatever you do, do not appear overbearing.ไม่ว่าลูกกำลังทำอะไรกันอยู่ อย่าทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการนะ Pride & Prejudice (2005)
All you do is accuse me of being overbearing.คุณก็ดีแต่โทษชั้น ว่าเลี้ยงเค้าไม่ดี Sad Movie (2005)
Take us out or they'll overbear us.ต้องรีบหนีแล้ว/Nไม่งั้นเรือเราเสร็จมันแน่เลย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I know you hate me, but this isn't me being some overbearing bitch.ฉันรู้ว่าเธอดเกลียดฉัน แต่นี่ฉันไม่ใช่ คนช่างเจ้ากี้เจ้าการ Hell Followed (2008)
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ You've Got Yale! (2009)
And overbearing parents, Overbooked schedules...มีพ่อแม่เจ้ากี้เจ้าการ Carrnal Knowledge (2009)
He's overbearing and untrusting, and I'm evaluating the future of our relationship.เขาประคับประคองฉัน มากไปและยังไม่เชื่อใจอีก และฉันประเมินอนาคต ของความสัมพันธ์ของเราแล้ว A Night at the Bones Museum (2009)
Overbearing. Shhh!หยิ่งยโส ชูวววว The Last Dragonlord (2009)
Very overbearing.หยิ่งยโสมาก เมอร์ลิน! The Last Dragonlord (2009)
I have never met a more obnoxious, complicated, overbearing, gorgeous, smart, sexy woman in my life.ผมไม่เคยพบผู้หญิงที่น่ารังเกียจ ซับซ้อน เจ้ากี้เจ้าการ สวยเลิศ ฉลาด เซ็กซี่เท่านี้มาก่อน Bride Wars (2009)
Yes. Will it be the overbearing, hypercritical father...แล้วจะได้เห็นดีกันว่าใครจะชนะ ระหว่างตัวพ่อช่างจับผิด Searching (2011)
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน Last Temptation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent   FR: arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERBEARING    OW1 V ER0 B EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overbear    (v) ˌouvəbˈɛəʴr (ou2 v @ b e@1 r)
overbears    (v) ˌouvəbˈɛəʴz (ou2 v @ b e@1 z)
overbearing    (v) ˌouvəbˈɛəʴrɪŋ (ou2 v @ b e@1 r i ng)
overbearingly    (a) ˌouvəbˈɛəʴrɪŋliː (ou2 v @ b e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, ] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious, #24,224 [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations, #25,893 [Add to Longdo]
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] overbearing; arrogant bully, #54,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
居丈高;威丈高[いたけだか, itakedaka] (adj-na,n) high-handed; overbearing [Add to Longdo]
強引[ごういん, gouin] (adj-na,n) overbearing; coercive; pushy; forcible; high-handed; (P) [Add to Longdo]
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
暴慢[ぼうまん, bouman] (adj-na,n) ill-mannered; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbear \O`ver*bear"\, v. t.
   1. To bear down or carry down, as by excess of weight, power,
    force, etc.; to overcome; to suppress.
    [1913 Webster]
 
       The point of reputation, when the news first came of
       the battle lost, did overbear the reason of war.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Overborne with weight the Cyprians fell. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They are not so ready to overbear the adversary who
       goes out of his own country to meet them. --Jowett
                          (Thucyd. )
    [1913 Webster]
 
   2. To domineer over; to overcome by insolence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overbear \O`ver*bear"\, v. i.
   To bear fruit or offspring to excess; to be too prolific.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overbear
   v 1: overcome; "overbear criticism, protest, or arguments"
   2: bear too much
   3: contract the abdominal muscles during childbirth to ease
     delivery [syn: {bear down}, {overbear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top