Search result for

outweigh

(29 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outweigh-, *outweigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outweigh[VT] ครอบงำ, Syn. overshadow, override

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outweigh(เอาทฺเว') vt. มีค่าเกิน,มีความสำคัญเกินไป,มีภาระมากเกิน,มีน้ำหนักเกิน, Syn. overshadow

English-Thai: Nontri Dictionary
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They might get a few lawsuits, but as long as costs don't outweigh profits...พวกเขาอาจเจอคดีความ 2-3 ข้อ และ นานเท่าที่จะมีเงินจ่ายได้ ไม่รวมถึงผลกำไร... Bad Seed (2009)
I think the fear of whoever you work for outweighs your fear of us.ข้าคิดว่า แกคงจะกลัวคนที่แกทำงานให้ มากกว่าที่จะกลัวเราสินะ Children of the Force (2009)
"Do the consequences of attacking America outweigh the potential benefits?""ผลที่จะได้รับจากการโจมตีอเมริกา คุ้มพอเหรอกับสิ่งที่จะได้" Watchmen (2009)
I did, however, go on to summarise that the benefits of Iron Man far outweigh the liabilities. -And that it would be in our interest...ใช่ แต่ผมจะสรุปว่าไอออนแมนจะสร้างปรธโยชน์ในกับประเทศมากว่าก่อผลเสีย Iron Man 2 (2010)
The gains outweigh the risks.ตอนนี้ผลผลิตของเราก็เริ่้มจะหมดแล้ว Faith (2010)
Glaber outweighs with that of Legatus.กลาเบอร์เป็นคนครอบงำเหล่าแม่ทัพ Whore (2010)
You simply fail to understand that the needs of the many outweigh the needs of the few.ไม่เข้าใจเลยใช่มั้ย แค่หลักการง่ายๆ ว่าความต้องการของส่วนใหญ่นั้นย่อมมีน้ำหนักมาก กว่าพวกส่วนน้อย Transformers: Dark of the Moon (2011)
And the combined innocence of the angels' souls outweighed Azrael's sins.และความบริสุทธิ์ของวิญญาณเหล่าเทวฑูตนั้น มีน้ำหนักกว่าบาปของอาซเรล Stowaway (2011)
I mean, does affordability and easy maintenance really outweigh the look and feel of real human hair?ฉันหมายถึง ราคาไม่แพงและง่ายต่อการจัดการ มันดูมีค่าเกินจริง และรู้สึกว่ามันเป็นผมของมนุษย์จริงๆ? Surface Tension (2011)
But they don't outweigh the damage that I am doing to the two people that I love.แต่มันเทียบไม่ได้กับ สิ่งที่ฉันกำลังทำกับคนที่ฉันรักตอนนี้หรอก I'm the Good Twin (2012)
The years between you far outweigh mine, yet do not think me naive.ปีระหว่างคุณ ไกลเกินดุลเหมือง ยังไม่คิดว่าฉันไร้เดียงสา Chosen Path (2012)
So her desperation outweighed rationale.งั๊นความสิ้นหวังของเธอ ก็อยู่เหนือเหตุผล I Love You, Tommy Brown (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outweighA mother's advice would outweigh a friend's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินดุล[V] overbalance, See also: outweigh, Ant. ขาดดุล, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก, Thai definition: ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินดุล[n.] (koēndun) EN: overbalance ; outweigh ; surplus   FR: surplus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTWEIGH    AW1 T W EY2
OUTWEIGHS    AW1 T W EY2 Z
OUTWEIGHED    AW0 T W EY1 D
OUTWEIGHING    AW1 T W EY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outweigh    (v) (au2 t w ei1)
outweighs    (v) (au2 t w ei1 z)
outweighed    (v) (au2 t w ei1 d)
outweighing    (v) (au2 t w ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outweigh \Out*weigh"\, v. t.
   To exceed in weight or value.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outweigh
   v 1: be heavier than
   2: weigh more heavily; "these considerations outweigh our
     wishes" [syn: {preponderate}, {outweigh}, {overbalance},
     {outbalance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top