ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outlawry

AW1 T L AO2 R IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlawry-, *outlawry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlawry[N] การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLAWRY AW1 T L AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlawry (n) ˈautlɔːriː (au1 t l oo r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfemung {f} | Verfemungen {pl}outlawry | outlawries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逞[ふてい, futei] (adj-na,n) insubordination; outlawry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlawry \Out"law`ry\, n.; pl. {Outlawries}.
   1. The act of outlawing; the putting a man out of the
    protection of law, or the process by which a man (as an
    absconding criminal) is deprived of that protection.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being an outlaw.
    [1913 Webster]
 
   3. Defiance of the law; habitual criminality.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlawry
   n 1: illegality as a consequence of unlawful acts; defiance of
      the law [syn: {lawlessness}, {outlawry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top