ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

out!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out!-, *out!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out!All sold out!
out!Calm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
out!Check it out!
out!Cut it out!
out!Danger! Keep out!
out!Don't forget to polish your shoes before you go out!
out!Get out!
out!He shouted, "Get out!".
out!I'll punch your lights out!
out!I was locked out! There's got to be something fishy going on.
out!Just look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?
out!Keep out!

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
げろげろ[gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
そら[sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me! [Add to Longdo]
ほら[hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan,
   syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries.
   sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw.
   s[aum]lja to sell, Dan. s[ae]lge, Goth. saljan to offer a
   sacrifice; all from a noun akin to E. sale. Cf. {Sale}.]
   1. To transfer to another for an equivalent; to give up for a
    valuable consideration; to dispose of in return for
    something, especially for money. It is the correlative of
    buy.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast,
       and give to the poor.         --Matt. xix.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I am changed; I'll go sell all my land. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sell is corellative to buy, as one party buys what the
      other sells. It is distinguished usually from exchange
      or barter, in which one commodity is given for another;
      whereas in selling the consideration is usually money,
      or its representative in current notes.
      [1913 Webster]
 
   2. To make a matter of bargain and sale of; to accept a price
    or reward for, as for a breach of duty, trust, or the
    like; to betray.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of;
    to cheat. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To sell one's life dearly}, to cause much loss to those who
    take one's life, as by killing a number of one's
    assailants.
 
   {To sell} (anything) {out}, to dispose of it wholly or
    entirely; as, he had sold out his corn, or his interest in
    a business.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and
   [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G.
   aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr.
   ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter},
   a.]
   In its original and strict sense, out means from the interior
   of something; beyond the limits or boundary of somethings; in
   a position or relation which is exterior to something; --
   opposed to {in} or {into}. The something may be expressed
   after of, from, etc. (see {Out of}, below); or, if not
   expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the
   house, office, business, etc.; he came out; or, he came out
   from the ship, meeting, sect, party, etc. Out is used in a
   variety of applications, as: 
   [1913 Webster]
 
   1. Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a
    usual, place; not in; not in a particular, or a usual,
    place; as, the proprietor is out, his team was taken out.
    Opposite of {in}. "My shoulder blade is out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He hath been out (of the country) nine years.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond the limits of concealment, confinement, privacy,
    constraint, etc., actual or figurative; hence, not in
    concealment, constraint, etc., in, or into, a state of
    freedom, openness, disclosure, publicity, etc.; a matter
    of public knowledge; as, the sun shines out; he laughed
    out, to be out at the elbows; the secret has leaked out,
    or is out; the disease broke out on his face; the book is
    out.
    [1913 Webster]
 
       Leaves are out and perfect in a month. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She has not been out [in general society] very long.
                          --H. James.
    [1913 Webster]
 
   3. Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to
    the end; completely; hence, in, or into, a condition of
    extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the
    fire, has burned out; that style is on the way out. "Hear
    me out." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Deceitful men shall not live out half their days.
                          --Ps. iv. 23.
    [1913 Webster]
 
       When the butt is out, we will drink water. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or
    into, a state of want, loss, or deprivation; -- used of
    office, business, property, knowledge, etc.; as, the
    Democrats went out and the Whigs came in; he put his money
    out at interest. "Land that is out at rack rent." --Locke.
    "He was out fifty pounds." --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       I have forgot my part, and I am out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct,
    proper, common, etc.; in error or mistake; in a wrong or
    incorrect position or opinion; in a state of disagreement,
    opposition, etc.; in an inharmonious relation. "Lancelot
    and I are out." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wicked men are strangely out in the calculating of
       their own interest.          --South.
    [1913 Webster]
 
       Very seldom out, in these his guesses. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not in the position to score in playing a game; not in the
    state or turn of the play for counting or gaining scores.
    [1913 Webster]
 
   7. Out of fashion; unfashionable; no longer in current vogue;
    unpopular.
    [PJC]
 
   Note: Out is largely used in composition as a prefix, with
      the same significations that it has as a separate word;
      as outbound, outbreak, outbuilding, outcome, outdo,
      outdoor, outfield. See also the first Note under
      {Over}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {Day in, day out}, from the beginning to the limit of each of
    several days; day by day; every day.
 
   {Out at}, {Out in}, {Out on}, etc., elliptical phrases, that
    to which out refers as a source, origin, etc., being
    omitted; as, out (of the house and) at the barn; out (of
    the house, road, fields, etc., and) in the woods.
 
       Three fishers went sailing out into the west,
       Out into the west, as the sun went down. --C.
                          Kingsley.
 
   Note: In these lines after out may be understood, "of the
      harbor," "from the shore," "of sight," or some similar
      phrase. The complete construction is seen in the
      saying: "Out of the frying pan into the fire."
 
   {Out from}, a construction similar to {out of} (below). See
    {Of} and {From}.
 
   {Out of}, a phrase which may be considered either as composed
    of an adverb and a preposition, each having its
    appropriate office in the sentence, or as a compound
    preposition. Considered as a preposition, it denotes, with
    verbs of movement or action, from the interior of; beyond
    the limit: from; hence, origin, source, motive, departure,
    separation, loss, etc.; -- opposed to {in} or {into}; also
    with verbs of being, the state of being derived, removed,
    or separated from. Examples may be found in the phrases
    below, and also under Vocabulary words; as, out of breath;
    out of countenance.
 
   {Out of cess}, beyond measure, excessively. --Shak.
 
   {Out of character}, unbecoming; improper.
 
   {Out of conceit with}, not pleased with. See under {Conceit}.
    
 
   {Out of date}, not timely; unfashionable; antiquated.
 
   {Out of door}, {Out of doors}, beyond the doors; from the
    house; not inside a building; in, or into, the open air;
    hence, figuratively, shut out; dismissed. See under
    {Door}, also, {Out-of-door}, {Outdoor}, {Outdoors}, in the
    Vocabulary. "He 's quality, and the question's out of
    door," --Dryden.
 
   {Out of favor}, disliked; under displeasure.
 
   {Out of frame}, not in correct order or condition; irregular;
    disarranged. --Latimer.
 
   {Out of hand}, immediately; without delay or preparation;
    without hesitation or debate; as, to dismiss a suggestion
    out of hand. "Ananias . . . fell down and died out of
    hand." --Latimer.
 
   {Out of harm's way}, beyond the danger limit; in a safe
    place.
 
   {Out of joint}, not in proper connection or adjustment;
    unhinged; disordered. "The time is out of joint." --Shak.
 
   {Out of mind}, not in mind; forgotten; also, beyond the limit
    of memory; as, time out of mind.
 
   {Out of one's head}, beyond commanding one's mental powers;
    in a wandering state mentally; delirious. [Colloq.]
 
   {Out of one's time}, beyond one's period of minority or
    apprenticeship.
 
   {Out of order}, not in proper order; disarranged; in
    confusion.
 
   {Out of place}, not in the usual or proper place; hence, not
    proper or becoming.
 
   {Out of pocket}, in a condition of having expended or lost
    more money than one has received.
 
   {Out of print}, not in market, the edition printed being
    exhausted; -- said of books, pamphlets, etc.
 
   {Out of the question}, beyond the limits or range of
    consideration; impossible to be favorably considered.
 
   {Out of reach}, beyond one's reach; inaccessible.
 
   {Out of season}, not in a proper season or time; untimely;
    inopportune.
 
   {Out of sorts}, wanting certain things; unsatisfied; unwell;
    unhappy; cross. See under {Sort}, n.
 
   {Out of temper}, not in good temper; irritated; angry.
 
   {Out of time}, not in proper time; too soon, or too late.
 
   {Out of time}, not in harmony; discordant; hence, not in an
    agreeing temper; fretful.
 
   {Out of twist}, {Out of winding}, or {Out of wind}, not in
    warped condition; perfectly plain and smooth; -- said of
    surfaces.
 
   {Out of use}, not in use; unfashionable; obsolete.
 
   {Out of the way}.
    (a) On one side; hard to reach or find; secluded.
    (b) Improper; unusual; wrong.
 
   {Out of the woods}, not in a place, or state, of obscurity or
    doubt; free from difficulty or perils; safe. [Colloq.]
 
   {Out to out}, from one extreme limit to another, including
    the whole length, breadth, or thickness; -- applied to
    measurements.
 
   {Out West}, in or towards, the West; specifically, in some
    Western State or Territory. [U. S.]
 
   {To come out}, {To cut out}, {To fall out}, etc. See under
    {Come}, {Cut}, {Fall}, etc.
 
   {To make out} See {to make out} under {make}, v. t. and v.
    i..
 
   {To put out of the way}, to kill; to destroy.
 
   {Week in, week out}. See {Day in, day out} (above).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\ (out), n.
   1. One who, or that which, is out; especially, one who is out
    of office; -- generally in the plural.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or space outside of something; a nook or corner;
    an angle projecting outward; an open space; -- chiefly
    used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a
    question. See under {In}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A word or words omitted by the compositor in
    setting up copy; an omission.
    [1913 Webster]
 
   {To make an out} (Print.),
    (a) to omit something, in setting or correcting type,
      which was in the copy.
    (b) (Baseball) to be put out in one's turn at bat, such as
      to {strike out}, to {ground out}, or to {fly out}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, interj.
   Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; -- with
   the force of command; go out; begone; away; off.
   [1913 Webster]
 
      Out, idle words, servants to shallow fools! --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Out upon!} or {Out on!} equivalent to "shame upon!" "away
    with!" as, out upon you!
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. t.
   1. To cause to be out; to eject; to expel.
    [1913 Webster]
 
       A king outed from his country.    --Selden.
    [1913 Webster]
 
       The French have been outed of their holds. --Heylin.
    [1913 Webster]
 
   2. To come out with; to make known. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To make public a secret of (a person); -- used especially
    of publicizing the fact that a person is homosexual; as,
    the gay members were not pleased to be outed by the
    investigator.
    [PJC]
 
       [The play In and Out was] ... inspired by the way
       Tom Hanks clumsily outed his high school drama
       teacher during his Oscar-acceptance speech for his
       performance in "Philadelphia".    --Stephanie
                          Zacharek
    [PJC]
 
   4. To give out; to dispose of; to sell. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Out \Out\, v. i.
   To come or go out; to get out or away; to become public.
   "Truth will out." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\ (out"[~e]r), a. [Compar. of {Out}.] [AS. [=u]tor,
   compar. of [=u]t, adv., out. See {Out}, {Utter}, a.]
   Being on the outside; external; farthest or farther from the
   interior, from a given station, or from any space or position
   regarded as a center or starting place; -- opposed to
   {inner}; as, the outer wall; the outer court or gate; the
   outer stump in cricket; the outer world.
   [1913 Webster]
 
   {Outer bar}, in England, the body of junior (or utter)
    barristers; -- so called because in court they occupy a
    place beyond the space reserved for Queen's counsel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bowl \Bowl\, v. t. [imp. & p. p. {Bowled}; p. pr. & vb. n.
   {Bowling}.]
   1. To roll, as a bowl or cricket ball.
    [1913 Webster]
 
       Break all the spokes and fellies from her wheel,
       And bowl the round nave down the hill of heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To roll or carry smoothly on, or as on, wheels; as, we
    were bowled rapidly along the road.
    [1913 Webster]
 
   3. To pelt or strike with anything rolled.
    [1913 Webster]
 
       Alas, I had rather be set quick i' the earth,
       And bowled to death with turnips?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To bowl} (a player) {out}, in cricket, to put out a striker
    by knocking down a bail or a stump in bowling.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top