ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ossify

AA1 S AH0 F AY2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ossify-, *ossify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ossify[VT] ทำให้แข็งเหมือนกระดูก, Syn. fossilize, harden
ossify[VI] ทำให้แข็งเหมือนกระดูก, Syn. fossilize, harden

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ossify(vi) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,ดื้อดึง,ยึดมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ossifyเปลี่ยนเป็นกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
OSSIFY    AA1 S AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ossify    (v) ˈɒsɪfaɪ (o1 s i f ai)
ossifying    (v) ˈɒsɪfaɪɪŋ (o1 s i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ossify \Os"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Ossified}; p. pr. & vb.
   n. {Ossifying}.] [L. os, ossis, bone + -fy: cf. F. ossifier.
   See {Osseous}.]
   1. (Physiol.) To form into bone; to change from a soft animal
    substance into bone, as by the deposition of lime salts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig.): To harden; as, to ossify the heart. --Ruskin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ossify \Os"si*fy\, v. i. (Physiol.)
   To become bone; to change from a soft tissue to a hard bony
   tissue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ossify
   v 1: become bony; "The tissue ossified"
   2: make rigid and set into a conventional pattern; "rigidify the
     training schedule"; "ossified teaching methods"; "slogans
     petrify our thinking" [syn: {rigidify}, {ossify}, {petrify}]
   3: cause to become hard and bony; "The disease ossified the
     tissue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top