ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orpiment

AO1 R P AH0 M AH0 N T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orpiment-, *orpiment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orpiment[N] สาร Arsenic trisulfide ซึ่งมีสีเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orpimentออร์พิเมนต์, หรดาลกลีบทอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orpiment ออร์พิเมนต์
แหล่ง - ในประเทศไทย เคยได้พบตัวอย่าง และแจ้งว่ามาจากจังหวัดแพร่ แต่ยังไม่เป็นที่ยืนยัน ประโยชน์ - เป็นสินแร่อาร์เซนิก ใช้ประโยชน์ในการทำยาฆ่าแมลง ยาทำลายหญ้า และเป็นแม่สีในแลคเกอร์ [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORPIMENT    AO1 R P AH0 M AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds, #161,686 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
石黄[せきおう, sekiou] (n) orpiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orpiment \Or"pi*ment\, n. [F., fr. L. auripigmentum; aurum gold
   + pigmentum pigment. Cf. {Aureate}, {Pigment}, {Orpin},
   {Orpine}.] (Chem.)
   Arsenic sesquisulphide, produced artificially as an amorphous
   lemon-yellow powder, and occurring naturally as a yellow
   crystalline mineral; -- formerly called {auripigment}. It is
   used in king's yellow, in white Indian fire, and in certain
   technical processes, as indigo printing.
   [1913 Webster]
 
      Our orpiment and sublimed mercurie.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Red orpiment}, realgar; the red sulphide of arsenic.
 
   {Yellow orpiment}, king's yellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orpiment
   n 1: a yellow mineral occurring in conjunction with realgar; an
      ore of arsenic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top