Search result for

orkan

(56 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orkan-, *orkan*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orkan มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orkan*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After a night of vomiting and epilepsy, the VUE Directory notes his destruction on the morning of the Event at Tampa, Florida, by a hurricane christened by the weather station as Birdie Number One.Nach nächtlichem Erbrechen und epileptischen Anfällen meldet das Verzeichnis seine Zerstörung am Morgen des GUE in Tampa, Florida, durch einen Orkan, den die örtliche Wetterstation "Vögelchen Nr. 1" taufte. The Falls (1980)
Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow with temperatures dropping well below zero.Mit starkem Temperaturrückgang bis unter minus 20 Grad sowie mit orkanartigen Stürmen ist zu rechnen. The Shining (1980)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.Ein Orkan der Plünderung, ein Feuersturm der Angst. The Road Warrior (1981)
There's a storm hitting us in six hours.In sechs Stunden gibt es einen OrkanThe Thing (1982)
Storm's been hitting us hard now for 48 hours.Seit über 48 Stunden tobt der OrkanThe Thing (1982)
You cataracts and hurricanoes, spout till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks.Ihr Wolkenbrüche und Orkane speiet... bis ihr die Glockentürme überschwemmt und die Hahnen ersäuft habet. The Dresser (1983)
I ask for cataracts and hurricanes and you give me trickles and whistles!Ich frage nach Wolkenbrüchen und Orkanen... und ihr antwortet mit Getröpfel und Geblase! The Dresser (1983)
I don't know how to tell you this... but you were only chosen to run for senator... because somebody wanted me to sink Horton Erhart's ship.Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Du wurdest nur Senatorkandidat, weil jemand Morton Erhart zu Fall bringen wollte. Steele of Approval (1985)
Crossfire hurricane!Im Orkan des Kreuzfeuers! Jumpin' Jack Flash (1986)
I know it's hurricane.Es ist OrkanJumpin' Jack Flash (1986)
I was supposed to be injected into the body of a lab rabbit and somehow I got inside you instead.Ich sollte in den Körper eines Laborkaninchens injiziert werden, aber stattdessen bin ich irgendwie in dir gelandet. Innerspace (1987)
Even a hurricane ln fact, I'd spend a winter ln Chi townSelbst in einem Orkan Ich bliebe auch Einen Winter lang in Chinatown Mo' Better Blues (1990)
I lost everything in a cyclone off Madagascar.Mein Schiff kenterte in einem Orkan vor Madagaskar. Midnight Riders (1990)
He has been identified as the commander at the massacre of the Norkan outposts.Er war für das Massaker auf dem Norkan-Außenposten verantwortlich. The Defector (1990)
The massacres in the Norkan outposts, for example.Und was ist mit dem Massaker auf dem Norkan-Außenposten? The Defector (1990)
And remember, Morrie's wigs are tested against hurricane winds.Denn Morrie-Perücken sind gegen Orkane getestet. Goodfellas (1990)
Yes, we are the same Bundys that filed a claim that our mansion had been whisked away in Hurricane Andrew.Ja, wir sind dieselben Bundys, die eine Forderung eingereicht haben... dass unsere Villa von Orkan Andrew davon geweht wurde. Old Insurance Dodge (1993)
Olive Neal entered, naturally, with the force of a hurricane."Olive Neal kam hinzu. Natürlich mit der Wucht eines Orkans." Bullets Over Broadway (1994)
Drop of a hat, these guys will rock 'n' roll.Ein Furz löst bei denen gleich einen Orkan aus. Heat (1995)
The wind veers in from the sea at gale forceDer Wind kommt orkanartig von der See Peter Grimes (1995)
There is more grandeur in a gale of windEin Orkan hat mehr Würde Peter Grimes (1995)
The wind veers in from the sea at gale forceDer Wind kommt orkanartig von der See Peter Grimes (1995)
There is more grandeur in a gale of windEin Orkan hat mehr Würde Peter Grimes (1995)
From afar the thunder of the tempestVon weitem donnernder Orkan Simon Boccanegra (1995)
- Either you snore or last night we had a hell of a breach in the hull.- Sie schnarchen oder wir hatten letzte Nacht einen OrkanA Race Through Dark Places (1995)
Whatever it is, it's the world versus Hurricane Lucille unless we get your powers back.Bis wir deine Kräfte zurückhaben, heißt es, Welt gegen Orkan Lucille. Ultra Woman (1995)
I'm showing gale force winds out there.Da draussen werden orkanartige Winde angezeigt. Tattoo (1995)
A hurricane that's mowing down our lives and leaving nothing but rubble in its wake?Einem schweren Orkan, der unser Leben niederreißt, und nichts als Trümmer hinterlässt? The People v. Lois Lane (1996)
A tropical depression is generating gale-force winds and is associated with heavy rains and ocean swells to 30 feet or more.Ein tropisches Tief erzeugt orkanartige Winde, begleitet von schweren Regenfällen und bis zu 10 Meter hohen Wellen. Deep Blue Sea (1999)
He wants to know if a hurricane's coming.Er wird wissen wollen, ob ein Orkan aufzieht. Random Hearts (1999)
Rage, mighty hurricanes.Ja! Tobt, ihr Orkane! La damnation de Faust (1999)
No just plain old-fashioned rabbits.Nein, das sind simple Laborkaninchen. 2001: A Space Travesty (2000)
We're looking at 40 to 50-foot waves, gale-force winds.40, 50 Fub hohe Wellen. Wind in Orkanstarke. The Perfect Storm (2000)
We'll strike down and scatter everything, blow, like dust from the face of the earth, everything in the path of the sweeping hurricane as it bears down on the enemy's rear.Wir werden alles niederreißen, alles zertrümmern, alles wegblasen wie Staub vom Gesicht der Erde, alles, was sich uns in den Weg stellt, wird der kräftige Orkan wegbIasen, der genau in die Richtung fährt, in der die hinteren Reihen des Feindes stehen. La guerre et la paix (2000)
Yeah, I saw you in that hurricane movie.Ja, ich hab Sie in dem Orkan-Film gesehen. The Group (2000)
Asteroid, hurricane, same thing.- Asteroid, Orkan, ist doch egal. - Beides Katastrophen. The Group (2000)
A hurricane.Ein OrkanFelix and Lola (2001)
There were less butterflies this year, which means chances of a hurricane are minimal.Das liegt darin, dass es im Sommer weniger Vögel gab. Die Gefahr eines Orkans ist minimal, das ist wissenschaftlich bewiesen. Falling Sky (2002)
More like dust sperm-whales.Es war mehr wie ein Staub-OrkanGround State (2002)
- Yeah, rainstorms, hurricanes.- Ja, Regengüsse, Orkane. A Witch's Tail: Part 1 (2002)
- Hurricanes?- Orkane? A Witch's Tail: Part 1 (2002)
Was that little breeze for our boy here?War der kleine Orkan für unseren Jungen hier? Paycheck (2003)
A low-pressure system along the California coast is creating a cyclonic system across the L.A. Basin.Ein riesiges Tiefdruckgebiet... das über dem Gebiet von Los Angeles einen Orkan bildet. The Day After Tomorrow (2004)
Well, I'm no expert, but... it could be that the hydrothermic properties of this region produce hurricane-force ice storms that cause the ocean to freeze and then melt and then refreeze, resulting in a semisolid migrating land mass that would land a ship right around here.Ich bin kein Experte, aber... die Hydrothermik in dieser Gegend könnte orkanartige Eisstürme erzeugen, durch die das Meer zufriert, auftaut und wieder zufriert, wodurch eine halbfeste, migrierende Landmasse entsteht, die ein Schiff genau hierher transportieren würde. National Treasure (2004)
They're expecting gale-force winds and 20 inches of snow.Man erwartet orkanartige Winde und einen halben Meter Schnee. Inauguration (2004)
- Well, we'll find a way to fight you.- Wir müssen zurück. - Draußen herrscht ein OrkanHome (2004)
Coincidentally, three years ago today, July 24th, that's when Hurricane Danny formed out across the Atlantic Basin.zufällig, heutevordreiJahren,24.Juli, dasistwennOrkanDanny bildetesichhinausüberderatlantischenSchüssel. Miami Vice (2006)
And now we have our own tropical troubles as Hurricane Ernesto, a category...undjetzthabenwir unsereeigenentropischenSchwierigkeiten alsOrkanErnesto,eineArt... Miami Vice (2006)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong... a perfect storm, if you will.Michael entstand durch das perfekte Zusammenspiel von internen und externen Faktoren, die total außer Kontrolle gerieten. Ein vollendeter Orkan sozusagen. Halloween (2007)
I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me!Der Orkan in mirwird Spanien verwUsten, wenn lhr es wagt mich herauszufordern! Elizabeth: The Golden Age (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orkan {m}; Hurrikan {m}hurricane [Add to Longdo]
Selektorkanal {m}selector channel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疾風[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  orkan
   hurricane

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Orkan /ɔrkaːn/ 
   hurricane

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top