Search result for

ordin

(128 entries)
(0.1235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordin-, *ordin*.
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership
coordinate(v) ประสานงาน
coordinator(n) ผู้ประสานงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ordinance (n ) กฤษฎีกา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinal    [ADJ] เกี่ยวกับเลขที่แสดงลำดับ
ordinal    [N] เลขแสดงลำดับ, Syn. ordinal number
ordinand    [N] ผู้เตรียมตัวเป็นพระ
ordinary    [ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ, Syn. common, regular, Ant. uncommon, unusual
ordinary    [ADJ] เรียบๆ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น, Syn. plain, unremarkable, Ant. remarkable
ordinate    [N] ระยะวัดจากแกน x ขนานกับแกน y
ordinance    [N] กฎหมาย, See also: กฎ, พระราชบัญญัติ, Syn. order, rule, law
ordinarily    [ADV] โดยปกติ, See also: อย่างธรรมดาสามัญ, โดยทั่วไป, Syn. normally, usually, Ant. unusually, irregularly
ordination    [N] การบวช
ordinal number    [N] เลขลำดับ, Syn. ordinal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordinal numberจำนวนเชิงอันดับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinance๑. กฤษฎีกา๒. ข้อบัญญัติขององค์การส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinanceข้อบัญญัติ, กฤษฎีกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinance powerอำนาจออกบทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary differential equationสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ jump discontinuity] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary freightค่าระวางปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary insuranceการประกันชีวิตประเภทสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary life policyกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinances, Municipalเทศบัญญัติ [TU Subject Heading]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Ordinationการบวช [TU Subject Heading]
Ordination (Buddhism)การบวช (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Ordination of womenการบวชของสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ordinHe is no ordinary man.
ordinDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
ordinThey as well as you are ordinary people.
ordinAlex is for the most part just an ordinary bird.
ordinI did nothing out of the ordinary.
ordinKoko is not an ordinary gorilla.
ordinIf you watch this TV drama, you will understand the lives of ordinary people in the Edo Age very well.
ordinIn hard times like this, no ordinary effort can get our company out of the red.
ordinThis encyclopedia is beyond the reach of an ordinary student.
ordinYou cannot solve this problem in an ordinary way.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinal(ออร์'ดะเนิล) adj. เกี่ยวกับประเภท,เกี่ยวกับเลขลำดับ. n. เลขลำดับ ,หนังสือพิธีการ
ordinal number n.เลขแสดงลำดับ,จำนวนที่แสดงลำดับ.
ordinance(ออร์'ดะเนิซฺ) n. คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา,เทศบัญญัติ,พิธีทางศาสนา, Syn. law
ordinand(ออร์ดิแนนดฺ') n. ผู้สมัครชิงตำแหน่งสมณศักดิ์หรือตำแหน่งทางศาสนา
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
ordinate(ออร์'ดะเนท) n. (คณิตศาสตร์) ระยะจากแกน"x"ที่วัดขนานกับแกน"y"
ordination(ออร์ดะเน'เชิน) n. พิธีบวช,การบวช ,การมอบตำแหน่งสมณศักดิ์,การจัดการ,การบันดาล,การแบ่งขั้นตอน,การแต่งตั้ง,การออกคำสั่ง
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinal(adj) เกี่ยวกับลำดับ,เกี่ยวกับประเภท
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
ordination(n) การบวช,การบรรพชา,การอุปสมบท,การดลบันดาล,การแต่งตั้ง
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
coordinate(n) สิ่งที่เท่ากัน,ระยะพิกัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญ    [ADJ] ordinary, See also: common, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. วิสามัญ
ตามปรกติ    [ADV] usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
สามัญ    [ADJ] common, See also: ordinary, normal, usual, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Ant. พิเศษ, Example: บุคคลสามัญย่อมไม่อาจจะระลึกรู้ถึงอดีตชาติของตนได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปุถุชน    [N] ordinary people, See also: commoner, common people, Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน, Example: ครูก็คือปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เครื่องจักร ย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายและผิดพลาดกันบ้าง, Count unit: คน
เป็นปกติ [ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
เป็นธรรมดา [ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
เลขลำดับ [N] ordinal number, Example: หน้าปัดนาฬิกาโดยมากมีเลขลำดับบอกชั่วโมงจาก 1 ถึง 12, Thai definition: จำนวนนับที่บอกรหัสหรือตำแหน่งที่ของสิ่งที่จัดเรียงกันอย่างมีระบบ
โดยกลางๆ [ADV] generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป [ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว [ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to   
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thammadā) EN: normal   FR: normal ; ordinaire
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammadā) EN: ordinary house   
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
ชั้นธรรมดา[n. exp.] (chan thammadā) EN: regular   FR: classe ordinaire [f]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชื่อสามัญ [n. exp.] (cheū sāman) EN: common name   FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDINARY    AO1 R D AH0 N EH2 R IY0
ORDINANCE    AO1 R D AH0 N AH0 N S
ORDINANCES    AO1 R D AH0 N AH0 N S AH0 Z
ORDINARIES    AO1 R D AH0 N EH2 R IY0 Z
ORDINARILY    AO2 R D AH0 N EH1 R AH0 L IY0
ORDINATION    AO2 R D AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinal    (n) (oo1 d i n l)
ordinals    (n) (oo1 d i n l z)
ordinand    (n) (oo2 d i n a1 n d)
ordinary    (j) (oo1 d i n r ii)
ordinance    (n) (oo1 d i n @ n s)
ordinands    (n) (oo2 d i n a1 n d z)
ordinances    (n) (oo1 d i n @ n s i z)
ordinarily    (a) (oo1 d i n @ r @ l ii)
ordination    (n) (oo2 d i n ei1 sh @ n)
ordinations    (n) (oo2 d i n ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz
ordinieren(vi) |ordinierte, hat ordiniert| บวชเป็นพระให้ เช่น Der ehrwürdige Sariputta, einer der ältesten Mönche des Buddha, hat ihn ordiniert., See also: R. die Ordination

French-Thai: Longdo Dictionary
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to [Add to Longdo]
に依ると[によると, niyoruto] (exp) (uk) according to (someone) [Add to Longdo]
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] ordinary provision (legal) [Add to Longdo]
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [Add to Longdo]
兵士[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, ] ordinary soldier [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] ordinary; every; all; whatever; worldly [Add to Longdo]
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; mortal; earthling [Add to Longdo]
凡庸[fán yōng, ㄈㄢˊ ㄩㄥ, ] ordinary; mediocre [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt [Add to Longdo]
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person [Add to Longdo]
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] ordinary differential equation (ODE) [Add to Longdo]
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] ordinary copper telephone line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device [Add to Longdo]
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ページ座標系[ページざひょうけい, pe-ji zahyoukei] page coordinate system [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top