ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

order form

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -order form-, *order form*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
order form[N] แบบฟอร์มสั่งซื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา Mandala (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
order formI have enclosed your order form.
order formIndicate size, color, and style on the order form.
order formI would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定单[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] order form for goods, #31,316 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestellformular {n} | leeres Bestellformularorder form | order blank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注文書[ちゅうもんしょ, chuumonsho] (n) written order; order form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  order form
      n 1: a form to use when placing an order

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top