ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ophthalmic

AA0 F TH AE1 L M IH0 K   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ophthalmic-, *ophthalmic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ophthalmic[ADJ] เกี่ยวกับนัยน์ตา, Syn. ocular
ophthalmic optician[N] ผู้วัดสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ophthalmic(ออฟแธล'มิค) adj. เกี่ยวกับตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmic; ocular-ตา (ลูกตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ophthalmic solutionsยาหยอดตา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุ[adj.] (jaksu) EN: ocular ; ophthalmic   FR: oculaire ; ophtalmique

CMU English Pronouncing Dictionary
OPHTHALMIC AA0 F TH AE1 L M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ophthalmic (j) ˈɒfθˈælmɪk (o1 f th a1 l m i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenoptiker {m}; Augenoptikerin {f}ophthalmic optician [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白鰱[はくれん;ハクレン, hakuren ; hakuren] (n) (uk) silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ophthalmic \Oph*thal"mic\ ([o^]f*th[a^]l"m[i^]k; 277), a. [Gr.
   'ofqalmiko`s: cf. F. ophthalmique. See {Ophthalmia}.] (Anat.)
   Of, pertaining to, or in the region of, the eye; ocular; as
   the ophthalmic, or orbitonasal, nerve, a division of the
   trigeminal, which gives branches to the lachrymal gland,
   eyelids, nose, and forehead.
   [1913 Webster]
 
   {Ophthalmic region} (Zool.), the space around the eyes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ophthalmic
   adj 1: of or relating to the eye; "ophthalmic defect"
   2: of or relating to ophthalmology; "ophthalmic surgery"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top