ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offensively

AH0 F EH1 N S IH0 V L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offensively-, *offensively*, offensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offensively[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, Syn. disagreeably

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ[ADV] outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively   

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENSIVELY    AH0 F EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offensively    (a) ˈəfˈɛnsɪvliː (@1 f e1 n s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offensive \Of*fen"sive\, a. [Cf. F. offensif. See {Offend}.]
   [1913 Webster]
   1. Giving offense; causing displeasure or resentment;
    displeasing; annoying; as, offensive words.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving pain or unpleasant sensations; disagreeable;
    revolting; noxious; as, an offensive smell; offensive
    sounds. "Offensive to the stomach." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Making the first attack; assailant; aggressive; hence,
    used in attacking; -- opposed to {defensive}; as, an
    offensive war; offensive weapons.
    [1913 Webster]
 
   {League offensive and defensive}, a leaque that requires all
    the parties to it to make war together against any foe,
    and to defend one another if attacked.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Displeasing; disagreeable; distasteful; obnoxious;
     abhorrent; disgusting; impertinent; rude; saucy;
     reproachful; opprobrious; insulting; insolent; abusive;
     scurrilous; assailant; attacking; invading.
     [1913 Webster] -- {Of*fen"sive*ly}, adv. --
     {Of*fen"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offensively
   adv 1: in an unpleasantly offensive manner; "he smelled
       offensively unwashed" [ant: {inoffensively}]
   2: in an obnoxious manner; "he said so in one of his more
     offensively intellectually arrogant sentences" [syn:
     {offensively}, {objectionably}, {obnoxiously}]
   3: in an aggressive manner; "`In this crisis, we must act
     offensively,' the President said"; "the admiral intends to
     act offensively in the Mediterranean" [ant: {defensively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top