ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocelot

AA1 S AH0 L AA2 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocelot-, *ocelot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocelot[N] สัตว์จำพวกแมวชนิดหนึ่งคล้ายเสือดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocelot(โอ'ซะลอท) n. แมวชนิดหนึ่งที่คล้ายเสือดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
ocelot(n) แมวป่า

CMU English Pronouncing Dictionary
OCELOT AA1 S AH0 L AA2 T
OCELOT'S AA1 S AH0 L AA2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
オセロット[, oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
虎猫[とらねこ, toraneko] (n) ocelot (feline, Felis pardalis); tabby cat; tiger cat; wild cat (feline, Felis tigrina) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ocelot \O"ce*lot\, n. [Mexican ocelotl.] (Zool.)
   An American feline carnivore ({Felis pardalis}). It ranges
   from the Southwestern United States to Patagonia. It is
   covered with blackish ocellated spots and blotches, which are
   variously arranged. The ground color varies from reddish gray
   to tawny yellow.
   [1913 Webster] Ocher

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocelot
   n 1: nocturnal wildcat of Central America and South America
      having a dark-spotted buff-brown coat [syn: {ocelot},
      {panther cat}, {Felis pardalis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top