Search result for

obstetric

(63 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstetric-, *obstetric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstetric[ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร
obstetrics[N] ์สูติศาสตร์, See also: วิชาผดุงครรภ์
obstetrical[ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร, Syn. obstetric
obstetrician[N] สูตินรีแพทย์, See also: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstetric(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrical(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์
obstetrics(ออบสที'ทริคซฺ) n. สูติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstetric paralysis; paralysis, birthอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetrical forcepsคีมทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricianสูติแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricsสูติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obstetric labor, Prematureการคลอดก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Obstetric surgical proceduresศัลยกรรมทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetrical nursingการพยาบาลสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetriciansสูติแพทย์ [TU Subject Heading]
Obstetricsสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. Helfrich to Obstetrics.คุณหมอเฮลฟ์ริช เชิญที่ห้องทำคลอดค่ะ The Final Destination (2009)
Miss K, a second year student in Shinhwa High School, has been spotted going in and out of the obstetrics hospital.นางสาว เค, นักเรียนปีสองของโรงเรียนชินฮวา ถูกเห็นขณะออกมาจากโรงพยาบาลทำแท้ง Episode #1.2 (2009)
That's why your school nurse is an obstetrician.นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนเธอเอาหมอสูติฯมาประจำห้องพยาบาล Nice Is Different Than Good (2009)
My obstetrician?หมอสูติของฉันนี่? Throwdown (2009)
so you're gonna want to look at the obstetric fields, uh, nurses, o.b.s.ดังนั้นคุณต้องมองไปยังเรื่อง เกี่ยวกับการคลอดลูก พยาบาล, O.B.S. Cradle to Grave (2009)
I have a letter here from your obstetrician.ฉันมีหนังสือจาก สูตินรีแพทย์ของคุณ Blowback (2010)
I have almost no experience in obstetrics, and even that was with normal deliveries.ผมแทบจะไม่มีประสบการทางสูติ แม้ว่าจะเป็นการคลอดธรรมดาทั่วไป Episode #2.7 (2011)
I wouldn't be surprised if your obstetrician didn't recommend an immediate emergency C-section.ผมคงไม่แปลกใจ ถ้าสูติแพทย์ของคุณ ไม่ได้แนะนำการผ่าคลอด ฉุกเฉินทันที Birth (2011)
Well, in 24 hours, I will be in the capable hands of my sister and her family and an excellent obstetrician.ภายใน 24 ชั่วโมง ฉันจะไปถึงมือผู้ชำนาญงาน พี่สาวฉัน กับครอบครัวเธอ พร้อมด้วยสูติแพทย์ Birth (2011)
I have got to find an obstetrician in the city.ฉันต้องรีบหา สูตินรีเเพทย์ในเมืองนี้ Father Knows Best (2012)
He is my obstetrician.เขาเป็นหมอสูติฯ หนูนะแม่ Give Me the Blame (2012)
Obstetrician.สูติแพทย์ Zone of Exclusion (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstetricIn Japan only women are entitled to take the national obstetrics exam.
obstetricObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
obstetricObstetricians also bear a high risk of suits.
obstetric"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
obstetricWith a shortage of midwives added to that of obstetricians it has become clear all over again that our country's obstetric care is in an extremely grave situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผดุงครรภ์[N] midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
สูติศาสตร์[N] obstetrics, Example: เขาจบทางด้านสูติศาสตร์มาจากสหรัฐอเมริกา เลยมีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำคลอด
สูติแพทย์[N] obstetrician, See also: accoucheur, Example: หญิงในชนบทยังนิยมคลอดลูกกับหมอตำแยมากกว่าจะให้สูติแพทย์ทำคลอดให้, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอทำคลอด[n.] (mø tham khløt) EN: obstetrician   FR: obstétricien [m] ; obstétricienne [f]
แผนกสูตินารีเวช[n.] (phanaēk sūtinārīwēt) EN: obstetrics   FR: obstétrique [f]
แผนกสูตินารีเวช แผนกคลอด[n. exp.] (phanaēk sūtinārīwēt phanaēk khløt) EN: obstetrics and gynecology   FR: obstétrique et gynécologie [fpl]
สูติกรรม[n.] (sūtikam) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics   FR: naissance [f]
สูติแพทย์[n.] (sūtiphaēt) EN: obstetrician ; accoucheur   
สูติศาสตร์[n.] (sūtisāt) EN: obstetrics   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTETRIC    AH0 B S T EH1 T R IH0 K
OBSTETRICS    AH0 B S T EH1 T R IH0 K S
OBSTETRICIAN    AA2 B S T AH0 T R IH1 SH AH0 N
OBSTETRICIANS    AA2 B S T AH0 T R IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstetric    (j) (@1 b s t e1 t r i k)
obstetrics    (n) (@1 b s t e1 t r i k s)
obstetrical    (j) (@1 b s t e1 t r i k l)
obstetrician    (n) (o2 b s t i t r i1 sh @ n)
obstetricians    (n) (o2 b s t i t r i1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
産科[さんか, sanka] (n,adj-no) obstetrics; (P) [Add to Longdo]
産科医[さんかい, sankai] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医師[さんかいし, sankaishi] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医療[さんかいりょう, sankairyou] (n) obstetric care [Add to Longdo]
産科学[さんかがく, sankagaku] (adj-na) obstetrics [Add to Longdo]
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P) [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist [Add to Longdo]
婦人科医[ふじんかい, fujinkai] (n) gynecologist; obstetrician [Add to Longdo]
無痛分娩[むつうぶんべん, mutsuubunben] (n) (1) painless childbirth; painless delivery; (2) obstetric analgesia for labor (e.g. epidural) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstetric \Ob*stet"ric\ ([o^]b*st[e^]t"r[i^]k), Obstetrical
 \Ob*stet"ric*al\ ([o^]b*st[e^]t"r[i^]*kal), a. [L. obstetricius,
   fr. obstetrix, -icis, a midwife, fr. obstare to stand before:
   cf. F. obst['e]trique. See {Obstacle}.]
   1. Of or pertaining to childbirth, midwifery, or the period
    around the time of the birth of children; as, the
    obstetric art.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to obstetrics; as, the obstetric unit of
    a hospital.
    [PJC]
 
   {Obstetrical toad} (Zool.), a European toad of the genus
    {Alytes}, especially {Alytes obstetricans}. The eggs are
    laid in a string which the male winds around his legs, and
    carries about until the young are hatched.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstetric
   adj 1: of or relating to or used in or practicing obstetrics;
       "obstetric hospital" [syn: {obstetric}, {obstetrical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top