Search result for

observatory

(42 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observatory-, *observatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observatory[N] หอสังเกตการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observatory(อับเซอ'วะโทรี) n. ที่สังเกตการณ์,หอดูดาว,หอคอย,สถานีอุตินิยมวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
observatory(n) หอดูดาว,หอคอย,ที่สังเกตการณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, look, there's some by Griffith Observatory.รถมี แต่จอดอยู่ที่ หอดูดาวกริฟฟิท Terminator Salvation (2009)
The Mauna Kea Observatory detected the target three minutes ago.หอสังเกตการณ์มัวนาเค ตรวจพบมันเมื่อสามนาทีก่อนครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
At 6:00 in the morning at an observatory in West Virginia,เซที ตรวจพบสัญญาณ อื่นจากพื้นที่ และจิลล์ ทาเทอ อยู่ที่ นั่นเพื่อเป็นสักขีพยานมัน Are We Alone? (2010)
The signal showed up early one morning at the green bank national radio astronomy observatory when we were using the 140-foot telescope there.ที่หอดูดาวในเวสต์เวอร์จิเนีย, ทาเทอ และทีมงาน ของเธอได้ยินเสียงลึกลับ มาจากกลุ่มดาวเซตุส Are We Alone? (2010)
We're here in Northern California at the Hat Creek Radio Observatory.และตอนนี้พวกเขากำลังได้รับมัน ในภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เซที เป็นอาคารหลายร้อยของ อุปกรณ์ใหม่ที่จะแอบฟัง อีที Are We Alone? (2010)
Luckily, my student, Paul Butler, and I had telescope time assigned to us just a week later on the Lick Observatory 3-meter telescope four consecutive nights, and as luck would have it, the supposed orbital period of this planet around 51 pegสวิสที่น่าสงสัย พวกเขาได้พบสิ่งที่ ทุกคนกำลังมองหา ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มาก Are We Alone? (2010)
In 1884, a world conference decided that the Meridian Line that passes through the observatory at Greenwich was to be the initial meridian -- the master time for planet Earth.ในปี 1884, การประชุมโลกตัดสินใจว่าเส้นเม ริเดียน ที่ผ่านหอดูดาวกรีนิช Does Time Really Exist? (2011)
Jean-Pierre Luminet is a senior scientist at the Paris Observatory.โจนพีเอ ลูมิเน เป็นนักวิทยาศาสตร์ อาวุโส ที่หอดูดาวปารีส Is There an Edge to the Universe? (2011)
I'll need a car to take us to the naval observatory in ten minutes?ฉันต้องการรถเพื่อที่จะพาเราไปที่หอดูดาวกองทัพเรือ ภายใน 10นาทีนี้ ขอบคุณครับ Broken Hearts (2012)
There's no way he can just waltz into the naval observatory and get you that serial number.ไม่มีทางที่เขาจะแค่เดินเข้าไปใน หอดูดาวกองทัพเรือและก็เอา หมายเลขพวกนั้นมาให้คุณหรอก Broken Hearts (2012)
They've got an excellent observatory in Tromsř.พวกนั้นได้หอดูดาวสุดหรู ที่ ทรอสโซ่ The Avengers (2012)
Well, Griffith Observatory's closed, but the Astraeus Society has a powerful enough telescope, and they are...หอดูดาวกริฟฟิธไม่เปิด แต่สมาคมแอสเทรอัส มีกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังมากพอ Enemy of My Enemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observatoryThat observatory stands in a good location.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอดูดาว[n. exp.] (hødūdāo) EN: observatory   FR: observatoire [m] ; observatoire astronomique [m]
หอดูดาวอะเรซิโบ[n. prop.] (Hødūdāo Arēsibō) EN: Arecibo Observatory   FR: observatoire d'Arecibo [m]
หอดูดาวเกิดแก้ว[n. prop.] (Hødūdāo Koētkaēo) EN: Kirdkao Observatory   
หอดูดาวปาโลมาร์[n. prop.] (Hødūdāo Pālomā) EN: Palomar Observatory   FR: observatoire du Mont Palomar [m]
หอดูดาวสิรินธร[n. prop.] (Hødūdāo Sirinthøn) EN: Sirindhorn Observatory   
หอดูดาวเตย์เด[n. exp.] (Hødūdāo Tēdē) EN: Teide Observatory   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVATORY    AH0 B Z ER1 V AH0 T AO2 R IY0
OBSERVATORY'S    AH0 B Z ER1 V AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observatory    (n) (@1 b z @@1 v @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternwarte {f} | Sternwarten {pl}observatory | observatories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロナ観測所[コロナかんそくじょ, korona kansokujo] (n) corona observatory [Add to Longdo]
緯度観測所[いどかんそくじょ, idokansokujo] (n) latitude observatory [Add to Longdo]
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]
管区気象台[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
観測所[かんそくじょ, kansokujo] (n) observatory; observation post [Add to Longdo]
気象台[きしょうだい, kishoudai] (n) meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
国立天文台[こくりつてんもんだい, kokuritsutenmondai] (n) National Astronomical Observatory of Japan [Add to Longdo]
天文台[てんもんだい, tenmondai] (n) astronomical observatory; (P) [Add to Longdo]
電波天文台[でんぱてんもんだい, denpatenmondai] (n) radio astronomy observatory [Add to Longdo]
霊台[れいだい, reidai] (n) (1) (arch) observatory for astronomy, cloud-watching, etc.; (2) (abbr) (arch) (See 霊台郎,天文博士) astronomical expert; (3) (arch) place where the soul is located [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, / ] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards [Add to Longdo]
天文台[tiān wén tái, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄊㄞˊ, ] observatory [Add to Longdo]
观象台[guān xiàng tái, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, / ] observatory; observation platform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observatory \Ob*serv"a*to*ry\, n.; pl. {Observatories}. [Cf. F.
   observatoire.]
   1. A place or building for making observations on the
    heavenly bodies.
    [1913 Webster]
 
       The new observatory in Greenwich Park. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. A building fitted with instruments for making systematic
    observations of any particular class or series of natural
    phenomena.
    [1913 Webster]
 
   3. A place, as an elevated chamber, from which a view may be
    observed or commanded.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A lookout on a flank of a battery whence an officer
    can note the range and effect of the fire; usually
    referred to as an {observation post}. --Farrow.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observatory
   n 1: a building designed and equipped to observe astronomical
      phenomena
   2: a structure commanding a wide view of its surroundings [syn:
     {lookout}, {observation tower}, {lookout station},
     {observatory}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 obs
 
 1. (kıs.) observation, observatory, obsolete.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top