Search result for

obi

(106 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obi-, *obi*
Possible hiragana form: おび
English-Thai: Longdo Dictionary
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obit[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obituary
obituary[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obit
obiter dicta[N] คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum
obiter dictum[N] คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obiit(โอ'บิอิท,ออบ'อี) L. เขา (หล่อน) ตาย
obit(ออบ'บิท) n.,adj. obituary
obiter(ออบ'บิเทอะ) adj. ประกอบ,เสริม,ถือโอกาส
obituary(โอบิช'ชุเออรี) n.,adj. ข่าวมรณะกรรม
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)

English-Thai: Nontri Dictionary
obituary(adj) เกี่ยวกับความตาย
obituary(n) ข่าวมรณะ,ข่าวร้าย
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
automobile(n) รถยนต์
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obiter dictum (L.)ข้อสังเกตของผู้พิพากษา (ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น) [ดู dictum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obique visibility - Slant visibilityทัศนวิสัยในแนวเฉียง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obi-Wan?โอบีวัน? Destroy Malevolence (2008)
You don't want your obit to say you died in brooklyn.เธอไม่ต้องการให้ข่วมรณกรรมของเธฮลงว่าเธอตายในบรู๊คลินหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
- It was my idea Master Obi-Wan.- มันเป็นความคิดข้าเอง อาจารย์โอบีวัน Rising Malevolence (2008)
- Obi-Wan and I are on board too.- โอบีวันกับข้าอยู่บนยานนี่แล้ว Destroy Malevolence (2008)
Come in, Obi-Wan.ตอบด้วย, โอบีวัน Destroy Malevolence (2008)
Obi-Wan?โอบีวัน? Destroy Malevolence (2008)
Come in. Obi-Wan!ตอบด้วย, โอบีวัน Destroy Malevolence (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
- I'll be there, Obi-Wan.- ข้าจะอยู่ที่นั่น โอบีวัน Shadow of Malevolence (2008)
- I'll be waiting, Obi-Wan.- ข้าจะรอ โอบีวัน Shadow of Malevolence (2008)
We'll only have a short time before Obi-Wan calls us for support.เรามีเวลาไม่มาก ก่อนที่โอบีวันจะขอกำลังเสริม Shadow of Malevolence (2008)
Contact Obi-Wan.ติดต่อโอบีวัน Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obiI went to Obihiro two years ago.
obiTaro has lived in Obihiro for ten years.
obiHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
obiWhere can I catch the bus for Obihiro?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan khunnāng) EN: nobility   
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
เอื้อง[n.] (eūang) EN: Dendrobium ; orchid   FR: orchidée [f]
เอื้องคำกิ่ว[n. exp.] (eūang kham kiu) EN: Dendrobium haniffll Ridl.   
เอื้องปากนกแก้ว[n. exp.] (eūang pāk nok kaēo) EN: Dendrobium cruentum Rchb.f.   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBIE    OW1 B IY0
OBIT    OW1 B AH0 T
OBIT    OW0 B IH2 T
OBITS    AA1 B IH2 T S
OBITS    OW0 B IH1 T S
OBISPO    OW0 B IH1 S P OW0
OBITUARY    OW0 B IH1 CH UW0 EH2 R IY0
OBITUARIES    OW0 B IH1 CH UW0 EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obi    (n) (ou1 b ii)
obis    (n) (ou1 b i z)
obituary    (n) (@1 b i1 ch u@ r ii)
obituaries    (n) (@1 b i1 ch u@ r i z)
obiter dicta    (n) - (o2 b i t @ - d i1 k t @)
obiter dictum    (n) - (o2 b i t @ - d i1 k t @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have

German-Thai: Longdo Dictionary
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,
klobig(adj) ใหญ่ เทอะทะ เช่น Die Schuhe sind nicht zu klobig und wie ich finde kann man sehr gut damit reiten.; Das Gebäude ist groß und wirkt zunächst monumental und klobig, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass es im inneren recht offen konzipiert ist.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obigeabove [Add to Longdo]
Obischnepfe {f} [ornith.]Obi Woodcock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
おっぱい(P);オッパイ[, oppai (P); oppai] (n) (1) (chn) breasts; boobies; tits; (2) (chn) breast milk; (P) [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] obituary notice, #37,200 [Add to Longdo]
讣告[fù gào, ㄈㄨˋ ㄍㄠˋ, / ] obituary, #64,055 [Add to Longdo]
双复磷[shuāng fù lín, ㄕㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] obidoxime chloride; toxogonin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
コードビット[こーどびっと, ko-dobitto] code-bit [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上述[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
帯びる[おびる, obiru] tragen;beauftragt_werden [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]
脅かす[おびやかす, obiyakasu] drohen, bedrohen, einschuechtern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obi \O"bi\, n. [Prob. of African origin.]
   1. A species of sorcery, probably of African origin,
    practiced among the negroes of the West Indies. [Written
    also {obe} and {obeah}.] --De Quincey. --B. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. A charm or fetich. [West Indies] --B. Edwards.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obi \O"bi\ ([=o]"b[-e]), n. [Jap.]
   A sash, esp. the long belt-like broad sash of soft material
   worn by women aound the waist when wearing a traditional
   kimono, and usually having a large bow at the back.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      Over this is bound the large sash (obi) which is the
      chief article of feminine adornment.   --B. H.
                          Chamberlain.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obi
   n 1: (West Indies) followers of a religious system involving
      witchcraft and sorcery [syn: {obeah}, {obi}]
   2: a religious belief of African origin involving witchcraft and
     sorcery; practiced in parts of the West Indies and tropical
     Americas [syn: {obeah}, {obi}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OBI
     Open Buying on the Internet (Internet, WWW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top