Search result for

o'clock

(53 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -o'clock-, *o'clock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
o'clock[ADV] โดยนาฬิกา, See also: ตามนาฬิกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา,ตามนาฬิกา,..โมง...,.นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว,ฉับพลัน,ยินดียิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
O'o'clock(n) นาฬิกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Till 1. 1 o'clock. Isn't that something?ประมาณตีหนึ่งมั้ง ไม่รุ้สิ Akai ito (2008)
Seok Ran Art Hall at 6 o'clock in the evening.หอศิลปะซุกรัน เวลา 6 โมงเย็นค่ะ Beethoven Virus (2008)
Make it 9 o'clock.ซัก 3 ทุ่มนะ The Bank Job (2008)
Shtum (quiet), lads. Coppers at 12 o'clock. Damn...เงียบก่อนเพื่อน ตำรวจที่ 12 นาฬิกา คุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ เรื่องส่วนตัวเหรอ The Bank Job (2008)
We open this exactly two years later, at two o'clock. Okay?เปิดอ่านด้วยกันในวันนี้อีก 2 ปีข้างหน้า บ่าย 2 โมงตรง ตกลงมั้ย? My Sassy Girl (2008)
You can see that it's five o'clock, because big God Ngog's clock says so.เธอจะเห็นได้ว่ามันเป็นเวลาห้านาฬิกา เพราะนาฬิกาเรือนใหญ่ของพระเจ้าอ็นก็อกบอกเช่นนั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Is it time? Is it freedom o'clock?มันใช่เวลาเหรอ มันเป็นเวลาอิสรภาพเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Arriving 3 o'clock from Washington.ที่จะมาถึงเวลาบ่าย 3 โมงจากวอชิงตัน. Episode #1.7 (2008)
Five o'clock.ตีห้า The Ramen Girl (2008)
Why are you hitting my hand? Five o'clock in the morning.มาตีมือทำไมฉันบอกว่าให้มาถึงตี 5 The Ramen Girl (2008)
Five o'clock in the morning. - Tomorrow 5:00 a.m.พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ มอร์นิ่ง ๆ The Ramen Girl (2008)
One o'clock....หนึ่งนาฬิกา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
o'clockAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
o'clockAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
o'clockAs a rule I get up at six o'clock, but yesterday morning I got up at eight.
o'clockAs a rule, I go to school before eight o'clock.
o'clockAt 10 o'clock yesterday there were hundreds of people outside.
o'clockAt four o'clock they arrived at the hotel.
o'clockBanks open at nine o'clock.
o'clockBe sure to come to me by five o'clock.
o'clockBreakfast will not be served after ten o'clock.
o'clockCan you extend my stay until three o'clock?
o'clockCome and see me at eleven o'clock.
o'clockCome at ten o'clock sharp.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมง[N] o'clock, See also: hour, Syn. นาฬิกา
โมง[N] hour, See also: o'clock, Example: ไกด์นัดเจอลูกทัวร์เวลา 7 โมงเช้าที่ลอบบี้ของโรงแรม, Thai definition: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน
นาฬิกา[CLAS] o'clock, Syn. น., Example: งานจะเริ่มเวลา 19.00 นาฬิกา ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องจัดเลี้ยง, Thai definition: ช่วงเวลาคิดตามชั่วโมง เช่น 1 ชั่วนาฬิกา = 1 ชั่วโมง, ใช้เป็นมาตราบอกเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
หกโมงเช้า[n. exp.] (hok mōng chāo) EN: six o'clock   FR: six heures (du matin)
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   
หลังจาก 6 โมงเย็นไปแล้ว[xp] (langjāk hok mōng yen pai laēo) EN: after 6 o'clock   FR: après 6 heures (du soir) ; au-delà de 6 heures (du soir)
โมง[n.] (mōng) EN: hour ; o'clock   FR: heure [f]
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: ... o'clock   FR: ... heure(s) précise(s)
นาฬิกา[n.] (nālikā) EN: [classifier : o'clock]   FR: [classificateur : heures légales]
ระหว่างห้าถึงหกโมง[xp] (rawāng hā theung hok mōng) EN: between five and six o'clock   FR: entre cinq et six heures
...ทุ่ม[n.] (... thum) EN: o'clock (counting from 7 p.m.)   FR: heure (de 19 à 23 h) [f]
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning )   FR: ... heure(s) du matin

CMU English Pronouncing Dictionary
O'CLOCK    AH0 K L AA1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
o'clock    (nil) (@1 k l o1 k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
丑の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning [Add to Longdo]
九つ時[ここのつどき, kokonotsudoki] (n) (arch) (approx.) 12 o'clock (am or pm); noon; midnight [Add to Longdo]
三時(P);3時[さんじ, sanji] (n-adv) (1) 3 o'clock; (2) (See 3時のおやつ・さんじのおやつ) 3 o'clock snack; (P) [Add to Longdo]
四時[よじ, yoji] (n) 4 o'clock [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... [Add to Longdo]
七つ時[ななつどき, nanatsudoki] (n) (arch) (approx.) 4 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top