ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nuclear weapon

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuclear weapon-, *nuclear weapon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuclear weapons[N] อาวุธนิวเคลียร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuclear weaponอาวุธนิวเคลียร์, อาวุธใด ๆ ที่มีระเบิดนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบ เช่น ขีปนาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Nuclear weaponsอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
nuclear weaponsอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง อาวุธที่ใช้กัมมันตภาพรังสีจากปฏิกิริยาฟิชชั่นในการทำลายล้าง [การทูต]
Nuclear weapons industryอุตสาหกรรมอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you understand, sir, that we are responsible for launching a nuclear weapon against our own country?เข้าใจมั้ยว่า เราต้องรับผิดชอบ การยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ โจมตีประเทศเราเอง Spies Like Us (1985)
I have a nuclear weapons control panel in my basement.ฉันมีแผงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ในห้องชั้นใต้ดิน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
He's determined to detonate a nuclear weapon however he can.เขาต้องการจุดระเบิด ระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้ ไม่ว่าวิธีการใด Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
It's not just giant nuclear weapons that can destroy the world.มันไม่ใช่แค่อาวุธนิวเคลียร์ ที่ทำลายล้างโลกได้ The Love Car Displacement (2011)
There were no nuclear weapons in Iran. But there will be.ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่าน แต่จะมี White House Down (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nuclear weaponAll of us would like to get rid of nuclear weapons.
nuclear weaponHe argued that nuclear weapons were a threat to peace.
nuclear weaponHe contends that nuclear weapons are necessary for national defense.
nuclear weaponNuclear power plants are dangerous, not to mention nuclear weapons.
nuclear weaponNuclear weapons are a threat to all humanity.
nuclear weaponNuclear weapons are a threat to the race.
nuclear weaponNuclear weapons may bring about the annihilation of man.
nuclear weaponNuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
nuclear weaponOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
nuclear weaponPeople are protesting against nuclear weapons.
nuclear weaponThe war affected the way the Japanese view nuclear weapons.
nuclear weaponThey seem to be worrying about nuclear weapons.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核武器[hé wǔ qì, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] nuclear weapon, #8,068 [Add to Longdo]
无核区[wú hé qū, ㄨˊ ㄏㄜˊ ㄑㄩ, / ] nuclear weapon-free zone, #102,495 [Add to Longdo]
北京核武器研究所[Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Nuclear Weapon Institute in Beijing [Add to Longdo]
有核国家[yǒu hé guó jiā, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] nuclear weapon states [Add to Longdo]
核武[hé wǔ, ㄏㄜˊ ㄨˇ, ] nuclear weapon [Add to Longdo]
核武器事故[hé wǔ qì shì gù, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] nuclear weapon accident [Add to Longdo]
核武器安全[hé wǔ qì ān quán, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] nuclear weapon safety [Add to Longdo]
核武器操练[hé wǔ qì cāo liàn, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, / ] nuclear weapon exercise [Add to Longdo]
核武器材料[hé wǔ qì cái liào, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] nuclear weapon material; weapon's grade material [Add to Longdo]
核武器演练[hé wǔ qì yǎn liàn, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] nuclear weapon maneuver [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomwaffe {f} | Atomwaffen {pl}nuclear weapon | nuclear weapons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かく, kaku] (n,adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n,n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P) [Add to Longdo]
核アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons [Add to Longdo]
核拡散防止条約[かくかくさんぼうしじょうやく, kakukakusanboushijouyaku] (n) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
核疑惑[かくぎわく, kakugiwaku] (n,adj-no) suspicion of having (or to be making) nuclear weapons [Add to Longdo]
核廃棄[かくはいき, kakuhaiki] (n) abandoning nuclear weapons, etc.; nuclear disposal [Add to Longdo]
核廃絶[かくはいぜつ, kakuhaizetsu] (n) total abolition of nuclear weapons [Add to Longdo]
核爆弾[かくばくだん, kakubakudan] (n) nuclear weapon [Add to Longdo]
核兵器[かくへいき, kakuheiki] (n) nuclear weapons; (P) [Add to Longdo]
戦術核兵器[せんじゅつかくへいき, senjutsukakuheiki] (n) tactical nuclear weapon [Add to Longdo]
戦略核兵器[せんりゃくかくへいき, senryakukakuheiki] (n) strategic nuclear weapon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuclear weapon \Nu"cle*ar wea"pon\, n.
   A weapon of great explosive power, such as an {atomic bomb}
   or a {hydrogen bomb}, which depends for most of its explosive
   power on the release of energy from within atomic nuclei by a
   nuclear reaction. A {fission weapon} or a {fusion weapon}.
   The term includes atomic shells for cannon.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuclear weapon
   n 1: a weapon of mass destruction whose explosive power derives
      from a nuclear reaction [syn: {nuclear weapon}, {atomic
      weapon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top