Search result for

nor

(190 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nor-, *nor*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation (phrase ) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nor[CONJ] ไม่ (มักใช้คู่กับ neither)
norm[N] มาตรฐาน, See also: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง, Syn. average, norm, middle
Norse[N] ภาษาของนอรเวย์
north[N] ทิศเหนือ
north[ADJ] ทางเหนือ, See also: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ, Syn. northern, polar
north[ADV] ทางเหนือ, See also: ไปทางด้านเหนือ, Syn. northerly
Nordic[ADJ] เกี่ยวกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
normal[N] ภาวะปกติ
normal[ADJ] ปกติ, See also: ธรรมดา, ประจำ, Syn. customary, habitual, regular
Norman[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอังกฤษในศตวรรษที่ 11 และ 12

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nor(นอร์) conj. ใช้คู่กับ neither,=ไม่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
nordic(นอร์'ดิค) adj. เกี่ยวกับมนุษยพันธุ์Caucasoid (ดู) ., See also: Nordicity n.
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
norman(นอร์'เมิน) n. ชาวนอร์แมนที่เป็นพวกสแกนดิเนเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
nor(con) ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
Nordic(adj) เกี่ยวกับชาวยุโรปภาคเหนือ
Nordic(n) ชาวยุโรปภาคเหนือ
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
north(adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ
north(n) ทิศเหนือ,ภาคเหนือ,ตอนเหนือ,ฝ่ายเหนือ
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NORนอร์ [มีความหมายเหมือนกับ joint denial] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
normบรรทัดฐาน, ปทัสถาน, ปทัฏฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normปทัฏฐาน, ปทัสถาน, บรรทัดฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normปริมาณมาตรฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
normค่าประจำ, นอร์ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
norm, socialบรรทัดฐานทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma anteriorสัณฐานกะโหลกด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma facialis และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma basilaris; norma inferior; norma ventralisสัณฐานกะโหลกด้านล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
norma facialisสัณฐานกะโหลกด้านใบหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nora (Thai dance drama)โนรา (ละครรำ) [TU Subject Heading]
noradrenalin [norepinephrine]นอร์อะดรีนาลีน, ฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลเมดัลลาของต่อมหมวกไต  ฮอร์โมนชนิดนี้มีผลไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดแดงเล็กที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในต่าง ๆ ให้บีบตัว ทำให้ความดันเลือดสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
norepinephrineนอร์เอพิเนฟริน, ดู  noradrenalin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal depthnormal depth, ความลึกปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Normal Diplomacyการติดต่อทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกติ มักจะกระทำกันดังนี้ เมื่อรัฐบาลต้องการจะหยิบยกปัญหาขึ้นกับอีกรัฐบาลหนึ่ง ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งคำสั่งไปยังเอกอัครราชทูตของ ประเทศตนที่ประจำอยู่ในประเทศผู้รับส่งให้ยกเรื่องนั้นขึ้นเจรจากับรัฐบาล ของประเทศผู้รับ โดยปกติเอกอัครราชทูตจะมีหนังสือทางการทูต (Diplomatic Note) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้รับนั้นก่อน หรือไม่ก็ไปพบกับรัฐมนตรีด้วยตนเอง ณ กระทรวงการต่างประเทศ การเจรจากันอาจทำให้จำเป็นต้องมีการบันทึกของทูตแลกเปลี่ยนกันขึ้น ในรูปบันทึกช่วยจำ (Aide-Memoire ) ในบางกรณี เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องไปพูดจา ณ กระทรวงการต่างประเทศ อีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จเรื่อง ในระหว่างนั้น เอกอัครราชทูตมีหน้าที่จะต้องรายงานผลการเจรจาแต่ะครั้งไปยังกระทรวงการต่าง ประเทศของตน และบางคราวอาจจะต้องขอคำสั่งเพิ่มเติมอีกเมื่อเกิดกรณีใหม่โดยมิได้คาดหมาย มาก่อนเป็นต้น ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้รับก็จะส่งคำสั่งไปยังเอก อัครราชทูตของตน แนะว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเจรจากันกับรัฐบาลของ ประเทศที่ตนประจำอยู่ผลการเจรจาอาจเป็นที่ตกลงกันได้ระหว่างรัฐบาลทั้งสอง ฝ่าย หรืออาจจะจบลงด้วยภาวะชะงักงัน ( Stalemate ) หรือรัฐบาลทั้งสองอาจจะตกลงกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ และปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังไปก่อน จนกว่าจะมีการรื้อฟื้นเจรจากันใหม่ บางคราวปัญหาที่ยังตกลงกันไม่ได้นั้น อาจกลายเป็นปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อไปก็ได้ [การทูต]
normal equationสมการปรกติ, สมการที่หาได้โดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและมีจำนวนสมการเท่ากับจำนวนค่าคงตัวที่ต้องการหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Normal Fault รอยเลื่อนปกติ
รอยเลื่อนในหินซึ่งส่วนที่อยู่ข้างบนระนาบรอย เลื่อน เคลื่อนตัวลดระดับลงสัมพัทธ์กับส่วนที่อยู่ข้างล่างที่เคลื่อนตัวขึ้น ถ้าส่วนที่อยู่ข้างบนเคลื่อนตัวย้อนขึ้น เรียกว่า รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ถ้ารอยเลื่อนย้อนมีค่ามุมเทเท่ากับ หรือน้อยกว่า 45 องศา เรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (thrust fault) [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
norm (n) ปทัสฐาน
normal wear and tear (n ) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ
normalisation (phrase ) ภาวะธรรมชาติ ภาวะปกติ ภาวะที่เกิดสมาธิและเข้าสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริง(มอนเตสซอรี่)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Noro?ข้าเอง Rapa Nui (1994)
Nora?นอร่า Addicted to Love (2012)
Nora...นอร่า Addicted to Love (2012)
NORI:nori: The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Normal.ปกติ Into the Wild (2013)
It's actually here, and I wouldn't normally go,- มันถูกจัดที่นี่ และฉันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่หรอก There Might be Blood (2008)
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
What's the news from your elves at the North Pole?มีข่าวจากเทพยดาของคุณจากขั้วโลกเหนือบ้างไม๊? Odyssey (2008)
Don't you remember your little journey up north in the LuthorCorp jet right before Lex disappeared?อย่าลืมการเดินทางเล็กไปขั้วโลกเหนือใน เครื่องลูเธอร์คอร์ป ก่อน เล็กซ์ หายตัวไป Odyssey (2008)
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Antiphospholipid antibodies, normal.ผลตรวจหาAntiphospholipid antibodies เป็นปกติ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
norThe blood test is normal.
norShe knew neither his address nor his phone number.
norHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
norAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
norMore people live in the northern part of the city.
norOil has been discovered under the North Sea.
norThe castle stands three miles north of the town.
norHe decided neither to advance nor to retreat.
norI have neither time nor money.
norThe cold north wind turned the leaves brown.
norI have normal eyesight.
norThe wind is blowing from the north.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบสามสิบสอง[ADJ] full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
น.[N] North, See also: N., Syn. ทิศเหนือ
นาโต[N] NATO, See also: North Atlantic Treaty Organization, Syn. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
นาฟตา[N] NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ[N] northwest, Syn. ทิศพายัพ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรี, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศพายัพ[N] northwest, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: เขารู้สึกแทบจะหมดหวัง พยามยามประคองเรือเลี่ยงศูนย์กลางพายุลงไปทางทิศพายัพ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศอีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศหรดี, Example: ลมในบริเวณนี้มักจะพัดจากทิศอีสานสู่ทิศหรดี เรียกกันว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
ทิศอุดร[N] north, Syn. ทิศเหนือ, Ant. ทิศใต้, ทิศทักษิณ, Example: ห้องนอนไม่ควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศอุดรหรือทิศอีสาน เพราะถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก, Thai definition: ทิศที่อยู่ทางเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
อนินทรีย์[adj.] (aninsī) EN: inorganic   FR: inorganique
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาเสียงธรรมดา[v. exp.] (ao sīeng thammadā) FR: parler d'une voix normale
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed   FR: être honteux ; être déshonoré

CMU English Pronouncing Dictionary
NOR    N AO1 R
NORD    N AO1 R D
NORM    N AO1 R M
NORK    N AO1 R K
NORA    N AO1 R AH0
NORAH    N AO1 R AH0
NOREM    N AO1 R IH2 M
NOREX    N AO1 R AH0 K S
NOREN    N AO1 R AH0 N
NORED    N AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nor    (cc) (n oo r)
Nora    (n) (n oo1 r @)
norm    (n) (n oo1 m)
Norse    (n) (n oo1 s)
nor'-    (j) - (n oo2 r -)
norms    (n) (n oo1 m z)
north    (n) (n oo1 th)
Nordic    (n) (n oo1 d i k)
Norman    (n) (n oo1 m @ n)
Norton    (n) (n oo1 t n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
載る[のる, noru] Thai: ตีพิมพ์ English: to appear (in print)
載る[のる, noru] Thai: บันทึก English: to be recorded
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
乗る[のる, noru] Thai: ขึ้น(ยานพาหนะ) English: to get on
乗る[のる, noru] Thai: ขับขี่ English: to ride in
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount

German-Thai: Longdo Dictionary
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol,
Wohnort(n) |der| สถานที่พักหรือพำนักอยู่, See also: der Wohnsitz
Wohnort(n) |der, pl. Wohnorte| สถานที่พักอาศัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Norden {m}north [Add to Longdo]
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere [Add to Longdo]
Nordküste {f}north coast [Add to Longdo]
Nordlicht {n}; Polarlicht {n}northern lights; polar lights [Add to Longdo]
Nordosten {m}northeast [Add to Longdo]
Nordostwind {m}northeaster [Add to Longdo]
Nordpfeil {m}north arrow; north point [Add to Longdo]
Nordpol {m}North Pole [Add to Longdo]
Nordstaatler {m}yankees [Add to Longdo]
Nordwesten {m}northwest [Add to Longdo]
Nordwestwind {m} | Nordwestwinde {pl}northwester | northwesters [Add to Longdo]
Nordwind {m}borealis [Add to Longdo]
Norm {f}; Regel {f}; Typ {m} | Normen {pl}norm | norms [Add to Longdo]
Norm {f} [math.]norm [Add to Longdo]
Norm {f} | Normen {pl}standard | standards [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běi, ㄅㄟˇ, ] north, #1,274 [Add to Longdo]
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify, #1,303 [Add to Longdo]
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, / ] norm; index; target, #1,333 [Add to Longdo]
东北[dōng běi, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ, / ] northeast, #3,305 [Add to Longdo]
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, ] north; the northern part a country; China north of the Yellow River, #4,300 [Add to Longdo]
北部[běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ, ] northern part; Tonkin (region in Vietnam), #4,793 [Add to Longdo]
准则[zhǔn zé, ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ, / ] norm; standard; criterion, #5,506 [Add to Longdo]
南北[nán běi, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ, ] north and south, #5,575 [Add to Longdo]
西北[xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ, 西] northwest, #6,757 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no) [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗り換える[のりかえる, norikaeru] umsteigen [Add to Longdo]
乗り遅れる[のりおくれる, noriokureru] verpassen, zu_spaet_kommen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
乗組員[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
例年[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
北北東[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
北東[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
北極[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nor \Nor\ (n[^o]r), conj. [OE. nor, contr. from nother. See
   {Neither}.]
   A negative connective or particle, introducing the second
   member or clause of a negative proposition, following
   neither, or not, in the first member or clause (as or in
   affirmative propositions follows either). Nor is also used
   sometimes in the first member for neither, and sometimes the
   neither is omitted and implied by the use of nor.
   [1913 Webster]
 
      Provide neither gold nor silver, nor brass, in your
      purses, nor scrip for your journey.   --Matt. x. 9,
                          10.
   [1913 Webster]
 
      Where neither moth nor rust doth corrupt. --Matt. vi.
                          20.
   [1913 Webster]
 
      I love him not, nor fear him.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Where neither party is nor true, nor kind. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Simois nor Xanthus shall be wanting there. --Dryden.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nor [nɔr]
   jail; gaol; prison
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top