หรือคุณหมายถึง noisineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noisiness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noisiness-, *noisiness*, noisines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noisiness[N] การส่งเสียงอึกทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
noisiness(n) ความดัง,ความหนวกหู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฮือฮา[N] noisiness, See also: hilarity, Example: แอปเปิ้ลรุ่นแรกๆ กับ OS ที่ชื่อว่า CP/ M ได้สร้างความฮือฮาให้แก่วงการเป็นอย่างมาก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noisiness    (n) nˈɔɪzɪnəs (n oi1 z i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノイジネス[, noijinesu] (n) noisiness [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noisiness \Nois"i*ness\, n.
   The state or quality of being noisy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noisiness
   n 1: the auditory effect characterized by loud and constant
      noise [syn: {noisiness}, {racketiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top