ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobleness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobleness-, *nobleness*, noblenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nobleness[N] ความมีคุณธรรมสูง, See also: ความสูงส่ง, Syn. magnificence

English-Thai: Nontri Dictionary
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noblenessShe has a kind of nobleness about her.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobleness \No"ble*ness\, n.
   The quality or state of being noble; greatness; dignity;
   magnanimity; elevation of mind, character, or station;
   nobility; grandeur; stateliness.
   [1913 Webster]
 
      His purposes are full honesty, nobleness, and
      integrity.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster] Nobless

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nobleness
   n 1: the quality of elevation of mind and exaltation of
      character or ideals or conduct [syn: {nobility},
      {nobleness}, {magnanimousness}, {grandeur}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top