ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newt

N UW1 T   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newt-, *newt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Green newt saliva.""น้ำลายของซาลาแมนเดอร์เขียว" Hocus Pocus (1993)
But newts are not the only creatures with this talent.แต่ซาลาแมนเดอร์ไม่ใช่สิ่งเดียว ที่มีความสามารถนี้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
Uh, you're the, um, the eye of newt soup, right?ลูกจะกินซุปตา ตัวนิวท์ใช่มั้ย? Black Swan (2009)
How much Eye of Newt would you say we're packing?เรามีตาปีศาจเก็บไว้กี่อันนะ Mirror, Mirror (2011)
Newt said that no one has ever seen a Griever and lived to tell about it, right?นิวท์บอกไม่มีใครเคยเห็นกรีฟเวอร์แล้วรอด The Maze Runner (2014)
Their entire case hinges on the idea that if Newt Knight had a second child after the war, that child had to be with Rachel Knight.คดีทั้งหมดของพวกเขาขึ้นอยู่กับความคิด ว่าถ้านิวท์ ไนท์ มีลูกคนที่สองหลังจากสงคราม เด็กคนนั้นต้องเกิดจากราเชล ไนท์ Free State of Jones (2016)
The Knight family Bible in Newt Knight's own hand.คัมภีร์ไบเบิลของครอบครัวไนท์ เล่มที่อยู่ในมือของนิวท์ ไนท์เอง Free State of Jones (2016)
A pinch of newt poo.อึตุ๊กแกน้ำ หนึ่งก้อน Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtHe is a Newton of our day.
newtHe will be a Newton in the future.
newtNewton established the law of gravity.
newtNewton saw an apple fall off a tree.
newtOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtThe boy wants to become a Newton.
newtThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtWe were taught that Newton discovered the law of gravity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWT N UW1 T
NEWTS N UW1 T S
NEWT'S N UW1 T S
NEWTON N UW1 T AH0 N
NEWTOWN N UW1 T AW2 N
NEWTON'S N UW1 T AH0 N Z
NEWTOWNE N UW1 T AW2 N
NEWTONIAN N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
NEWTONCHIK N UW1 T AA2 N CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newt (n) njˈuːt (n y uu1 t)
newts (n) njˈuːts (n y uu1 t s)
Newtown (n) njˈuːtoun (n y uu1 t ou n)
Newtonian (n) njˈuːtˈounɪəʳn (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians (n) njˈuːtˈounɪəʳnz (n y uu1 t ou1 n i@ n z)
Newton Abbot (n) njˌuːtn-ˈæbət (n y uu2 t n - a1 b @ t)
Newton Mearns (n) njˌuːtn-mˈɪəʳnz (n y uu2 t n - m i@1 n z)
Newton Aycliffe (n) njˌuːtn-ˈɛɪklɪf (n y uu2 t n - ei1 k l i f)
Newton-le-Willow (n) njˌuːtn-lɪ-wˈɪlouz (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist, #22,585 [Add to Longdo]
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]
鮫肌井守[さめはだいもり;サメハダイモリ, samehadaimori ; samehadaimori] (n) (uk) rough-skinned newt (Taricha granulosa) [Add to Longdo]
赤腹[あかはら, akahara] (n) (1) (uk) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus); (2) (uk) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (uk) (col) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster); (4) (col) (See 赤痢) dysentery [Add to Longdo]
日本井守[にほんいもり;ニホンイモリ, nihon'imori ; nihon'imori] (n) (uk) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newt \Newt\, n. [OE. ewt, evete, AS. efete, with n prefixed, an
   ewt being understood as a newt. Cf. {Eft}.] (Zool.)
   Any one of several species of small aquatic salamanders. The
   common British species are the crested newt ({Triton
   cristatus}) and the smooth newt ({Lophinus punctatus}). In
   America, {Diemictylus viridescens} is one of the most
   abundant species.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newt
   n 1: small usually bright-colored semiaquatic salamanders of
      North America and Europe and northern Asia [syn: {newt},
      {triton}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NEWT
     NeWS Terminal, "NeWT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top