ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nastily

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nastily-, *nastily*, nasty
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nastily[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกปรก[ADV] snidely, See also: nastily, obscenely, Syn. หยาบคาย, ลามก, Example: ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย, Thai definition: ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nastily (a) nˈaːstɪliː (n aa1 s t i l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nastily \Nas"ti*ly\, adv.
   In a nasty manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nastily
   adv 1: in a nasty ill-tempered manner; "`Don't expect me to help
       you,' he added nastily" [syn: {nastily}, {meanly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top