Search result for

nab

(112 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nab-, *nab*
English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nab[VT] จับ, See also: คว้า, ฉกฉวย, Syn. catch, clutch, grab, snatch, Ant. drop, release
nabob[N] คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. biggie, bigwig, dignitary
nabbed[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nab(แนบ) vt. จับ,ยึด,จับกุม, Syn. bag
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)

English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
attainable(adj) ถึงได้,บรรลุได้,สำเร็จได้
cannabis(n) กัญชา
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Nabisกลุ่มนาบี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It looks like a Naboo ship.ดูเหมือนจะเป็นยานจากนาบู Destroy Malevolence (2008)
- Naboo cruiser, identify yourself.-ยานนาบู แสดงตนด้วย Destroy Malevolence (2008)
Near Naboo.ใกล้กับนาบู Shadow of Malevolence (2008)
Nala Se, I only just received word. I've contacted the naboo.นาลา ซี, ข้าเพิ่งรู้ข่าว หลังจากได้ติดต่อกับนาบู Shadow of Malevolence (2008)
- As resempative of Nab...- ด้วยเกียรติของผู้แทนแห่งนา... Bombad Jedi (2008)
I don't think they're quite like your friends on Naboo.ข้าไม่คิดว่าพวกนั้นจะเหมือน เพื่อนเจ้าที่นาบูไปซะหมดนะ Bombad Jedi (2008)
If we don't get onto the case quickly the police will have nabbed these robbers, and God knows what will happen to our photographs.ถ้าเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาให้เร็ว ตำรวจก็จะไปจับตัวคนร้ายพวกนี้ และพระเจ้าก็คงรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่าย The Bank Job (2008)
They haven't nabbed me yet.พวกนั้นยังหาฉันไม่เจอ WarGames: The Dead Code (2008)
You don't know how many souls until you've nabbed the last one, and then you move on.คุณจะไม่รู้เลยว่ามีดวงวิญญาณอยู่เท่าไหร่ จนกว่าคุณจะเก็บวิญญาณคนสุดท้าย และจากนั้นคุณก็จะจากไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
- What? Cops nabbed him for indecent exposure.ตำรวจจับเขาเพื่อรีดให้เขาระเบิดออกมา Chuck Versus the Beefcake (2009)
Battle droids on Naboo.ดรอยด์รบบนดาวนาบู Blue Shadow Virus (2009)
Naboo is once again on high alert.ทำให้นาบูต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายอีกครั้ง Blue Shadow Virus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nabWhat are nabemono like?
nabThe robber was nabbed this morning.
nabWhat are some other nabemono?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
โดยใช่เหตุ[adv.] (dōi chai hēt) EN: unreasonably   
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   
ฟังได้[adj.] (fangdāi = fangdai) EN: reasonable   

CMU English Pronouncing Dictionary
NAB    N AE1 B
NABB    N AE1 B
NABI    N EY1 B IY0
NABI    N AA1 B IY0
NABIL    N AA0 B IY1
NABOB    N AE1 B AA0 B
NABER    N EY1 B ER0
NABERS    N EY1 B ER0 Z
NABBED    N AE1 B D
NABLUS    N AE1 B L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nab    (v) (n a1 b)
nabs    (v) (n a1 b z)
nabob    (n) (n ei1 b o b)
nabbed    (v) (n a1 b d)
nabobs    (n) (n ei1 b o b z)
Nabisco    (n) (n @ b i1 s k ou)
nabbing    (v) (n a1 b i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なべ, nabe] (n) หม้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Nabel(n) |der, pl. Nabel| สะดือ
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
unabsichtlich(adj adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nabe {f}; Radnabe {f}hub [Add to Longdo]
Nabel {m} [anat.]navel [Add to Longdo]
Nabel {m} der Welt [übtr.]hub of the world [Add to Longdo]
Nabelbinde {f}umbilical bandage [Add to Longdo]
Nabelschnur {f} [anat.]umbilical cord [Add to Longdo]
Nabenabstand {m}boss spacing [Add to Longdo]
Nabenbohrung {f}hub bore [Add to Longdo]
Nabenschere {f}hub disk [Add to Longdo]
Nabensenker {m}spotfacer [Add to Longdo]
Nabenweite {f} der Hinterachserear hub spacing [Add to Longdo]
Nabelbruch {m} [med.]umbilical hernia [Add to Longdo]
Nabenanlagefläche {f}hub face [Add to Longdo]
Nabenflansch {m}hub flange [Add to Longdo]
Nabensitz {m}hub seat [Add to Longdo]
Nabenteil {n}centre member; shell (wire wheel) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs) [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
確定可能[かくていかのう, kakuteikanou] definable [Add to Longdo]
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn [Add to Longdo]
許可信号[きょかしんごう, kyokashingou] enabling signal [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nab \Nab\, v. t. [imp. & p. p. {Nabbed} (n[a^]bd); p. pr. & vb.
   n. {Nabbing}.] [Dan nappe, or Sw. nappa.]
   1. To catch or seize suddenly or unexpectedly. [Colloq.]
    --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   2. To capture; to arrest; as, the police nabbed the culprit
    wtrying to hide in the basement.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nab \Nab\ (n[a^]b), n. [Cf. {Knap}, {Knop}, {Knob}.]
   1. The summit of an eminence. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Firearms) The cock of a gunlock. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. (Locksmithing) The keeper, or box into which the lock is
    shot. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nab
   v 1: tag the base runner to get him out
   2: take into custody; "the police nabbed the suspected
     criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
     {pick up}, {nab}, {cop}]
   3: seize suddenly

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NAB
     National Association of Broadcasters (org., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NAB
     Netware Asynchronous Board (Novell, Netware)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top