Search result for

naß

(133 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naß-, *naß*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NASA[ABBR] องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration), See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
nasal[N] พยัญชนะเสียงนาสิก, See also: พยัญชนะเสียงขึ้นจมูก, เสียงนาสิก
nasal[ADJ] ทางนาสิก, See also: ทางจมูก, เกี่ยวข้องกับจมูก, Syn. guttural
nasty[ADJ] น่าคลื่นไส้, See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
nasty[ADJ] อันตราย, See also: น่าวิตก, ยากที่จะแก้, ยากลำบาก, ร้ายแรง, Syn. malicious, abusive, mean
nasty[N] สิ่งที่น่ารังเกียจ, See also: คนที่น่ารังเกียจ
nascent[ADJ] พึ่งเริ่มใหม่, See also: ยังใหม่อยู่, พึ่งเริ่ม, Syn. beginning, initial, initiatory, Ant. ending, final, terminal
nastily[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างชั่วร้าย
nasalize[VI] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone
nasalize[VT] ทำเสียงขึ้นจมูก, Syn. drone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nasaabbr. National Aeronautic and Space Administration
nasal(เน'เซิล) adj. เกี่ยวกับจมูก n. เสียงผ่านช่องจมูก., See also: nasality n.
nascent(แนส'เซินทฺ,เน'เซินทฺ) adj. พึ่งเริ่ม,กำลังเริ่ม,ยังใหม่, See also: nascence,nascency n., Syn. commencing
nasturtium(แนสเทอ'เชียม) n. พืชไม้ดอกจำพวก Tropaeolum
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
ananas(อะนา' นัส) n. สับปะรด
anasarca(แอนนะซาร์' คะ) n. ภาวะบวมน้ำทั่วไป
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า

English-Thai: Nontri Dictionary
nasal(adj) เกี่ยวกับจมูก,ขึ้นจมูก
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
dynastic(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์,เกี่ยวกับขัตติยวงศ์
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์
gnash(vi,vt) กระทบกัน,ขบ(ฟัน), กัด(ฟัน)
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
inasmuch(adv) เท่าที่,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nasal boneกระดูกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal canal; lacrimal canal; nasolacrimal canalคลองท่อน้ำตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal canthus; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal cavityช่องจมูก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal cavity; naris, internalโพรงจมูก, ช่องจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal conchaกระดูกก้นหอยของจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal crest of maxillaสันขากรรไกรบนรองผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal polyp๑. ติ่งเนื้อเมือกจมูก๒. โรคริดสีดวงจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal septumผนังกลางจมูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nasal septum; septum nasiผนังกลางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nasal cavityโพรงจมูก [TU Subject Heading]
Nasal obstructionอาการคัดจมูก [TU Subject Heading]
Nasal polypsริดสีดวงจมูก [TU Subject Heading]
Nasopharyngeal neoplasmsเนื้องอกนาโซฟาริงซ์ [TU Subject Heading]
Nasreddin Hoca (Legendary character)นัสเรดดิน โฮกา (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
nastic movementแนสติกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวแบบนาสติก, การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การหุบหรือบานของดอกไม้ต้องอาศัยแสงสว่าง อุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nashi (n ) สาลี่
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
nasogastric[นาซโซ-ก๊าซทริค] การรักษาพยาบาลโดยการเสียบท่อพลาสติกเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอ และลงไปถึงกระเพาะอาหาร (ในบางกรณีย์ ทีมแพทย์อาจใช้วิธีการนี้ในการดูดสารพิษออกจากกระเพาะผู้ป่วย ซึ่งเรียกกันว่า การล้างท้อง) Orogastric Intubation (อ่านว่า ออโร-ก๊าซทริค อินทูเบชั่น) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คือการสอดท่อพลาสติกลงไปในกระเพาะอาหาร หากแต่เสียบท่อพลาสติกเข้าทางปาก ผ่านลำคอเพื่อลงไปสุดที่กระเพาะอาหาร
See also: S. nasogastric intubation,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
ขื่อจมูก[N] nasal septum, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: เธอเปลี่ยนขื่อจมูกมาใหม่ โด่งกว่านางเอกละครเสียอีก, Count unit: แผ่น, Thai definition: แกนกลางระหว่างช่องจมูก
สกปรก[ADV] snidely, See also: nastily, obscenely, Syn. หยาบคาย, ลามก, Example: ทำไมคุณพูดจาสกปรกแบบนี้ ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย, Thai definition: ลักษณะกิริยาวาจาซึ่งแสดงออกอย่างหยาบคาย
มูก[N] mucus (of the nose), See also: nasal mucus, snot, Syn. น้ำมูก, ขี้มูก, มูลพระนาสิก, Example: เวลาเขาเป็นหวัดมักมีน้ำมูกไหลตลอดเวลา, Thai definition: น้ำเมือกที่ไหลออกจากจมูก
น้ำมูก[N] snot, See also: nasal discharge, nasal mucus, Example: เชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสโดยตรงกับเสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้, Thai definition: น้ำเมือกที่ออกจากจมูก
กระดูกเทอร์บิเนต[N] turbinate bone, See also: nasal concha
ช่องจมูก[N] nasopharynx
นัตถุ์[N] nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
NASA    N AE1 S AH0
NASO    N AA1 S OW0
NAST    N AE1 S T
NASS    N AE1 S
NASE    N EY1 Z
NASH    N AE1 SH
NASR    N AA1 S ER0
NASCA    N AA1 S K AH0
NASAL    N EY1 Z AH0 L
NASON    N AE1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NASA    (n) (n aa1 s @)
nasal    (n) (n ei1 z l)
nasty    (j) (n aa1 s t ii)
Nasdaq    (n) (n a1 s d e k)
Nashua    (n) (n a1 sh w @)
nasals    (n) (n ei1 z l z)
nascent    (j) (n a1 s n t)
nastier    (j) (n aa1 s t i@ r)
nastily    (a) (n aa1 s t i l ii)
nasalize    (v) (n ei1 z @ l ai z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茄子[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n ) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
内外[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก
内務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
nakama[なかま, nakama] (n ) เพื่อนสนิท
้長い[ながい, nagai] (adj ) ยาว(ผม)
ながす[ながす, nagasu] (phrase) ปล่อยให้ลอยไปตามน้ำ
泣き処[なきどころ, nakidokoro] (n) จุดอ่อน
泣き虫[なきむし, nakimushi] คนขี้แง
[なぎさ, nagisa] (n ) ชาดหาด,หาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成す[なす, nasu] Thai: ทำ English: to perform
成す[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish

German-Thai: Longdo Dictionary
pitschnass(adj) เปียกโชก
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, ] nastiness; nauseate: sickening [Add to Longdo]
拿顺[Ná shùn, ㄋㄚˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] Nashon (son of Amminadab) [Add to Longdo]
拿骚[ná sāo, ㄋㄚˊ ㄙㄠ, / ] Nassau (capital of The Bahamas) [Add to Longdo]
污秽[wū huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] nasty; sordid; filthy [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; tears [Add to Longdo]
涕唾[tì tuò, ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] nasal mucus; snot [Add to Longdo]
纳什[Nà shén, ㄋㄚˋ ㄕㄣˊ, / ] Nash [Add to Longdo]
纳指[nà zhǐ, ㄋㄚˋ ㄓˇ, / ] NASDAQ; National Association of Securities Dealers Automated Quotations, a computerized data system to provide brokers with price quotations for securities traded over the counter [Add to Longdo]
纳斯达克[nà sī dá kè, ㄋㄚˋ ㄙ ㄉㄚˊ ㄎㄜˋ, / ] NASDAQ stock exchange [Add to Longdo]
纳赛尔[Nà sài ěr, ㄋㄚˋ ㄙㄞˋ ㄦˇ, / ] Nasr or Nasser (Arab name); Gamal Abdel Nasser (1918-1970), Egyptian President [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情け[なさけ, nasake] Mitleid, Mitgefuehl, Sympathie [Add to Longdo]
情け深い[なさけぶかい, nasakebukai] mitleidsvoll, barmherzig [Add to Longdo]
成す[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
潤う[うるおう, uruou] nass_werden, feucht_werden, Nutzen_ziehen, Vorteil_ziehen, reich_werden [Add to Longdo]
潤す[うるおす, uruosu] nass_machen, feucht_machen, befeuchten, nuetzen, bereichern [Add to Longdo]
[はな, hana] Nase [Add to Longdo]
鼻先[はなさき, hanasaki] Nasenspitze [Add to Longdo]
鼻孔[びこう, bikou] Nasenloch [Add to Longdo]
鼻血[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]
鼻音[びおん, bion] Nasallaut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top