หรือคุณหมายถึง mußés?
Search result for

mussés

(47 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mussés-, *mussés*, mussé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mussés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mussés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mussel[N] หอยจำพวกหอยแมลงภู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horse musselหอยกระพง
mussel(มัส'เซิล) n. หอยสองฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
mussel(n) หอยทากชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musselsหอยแมลงภู่ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
หอยกาบ[n. exp.] (høi kāp) EN: mussel   FR: palourde [f] ; clovisse [f] (rég.) ; clam [m]
หอยกะพง[n. exp.] (høi kaphong) EN: sea mussel   
หอยแมลงภู่ [n. exp.] (høi malaēngphū) EN: sea mussel   FR: moule (de mer) [f]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēngphū thøt) EN: fried sea mussels   
กะพง[n.] (kaphong) EN: mussel   FR: moule [f]
แมลงภู่[n.] (malaēngphū) EN: sea mussel   FR: moule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSSEL    M AH1 S AH0 L
MUSSER    M AH1 S ER0
MUSSELL    M AH1 S AH0 L
MUSSELS    M AH1 S AH0 L Z
ASMUSSEN    AH0 Z M AH1 S AH0 N
MUSSELMAN    M AH1 S AH0 L M AH0 N
RASMUSSEN    R AE1 S M AH0 S AH0 N
MUSSELWHITE    M AH1 S AH0 L W AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mussed    (v) (m uh1 s t)
mussel    (n) (m uh1 s l)
musses    (v) (m uh1 s i z)
mussels    (n) (m uh1 s l z)
Musselburgh    (n) (m uh1 s l b r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
müsse, See also: müssen
müssenต้อง | muss, gemusst |
müssen|muß, mußte, hat gemußt| ต้อง (เป็นกริยาช่วย บ่งความจำเป็น, การบังคับ) เช่น Du muß dich erst mal ausruhen!, Alle Menschen müssen sterben.

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイラギ;たいらぎ[, tairagi ; tairagi] (n) fan mussel (species of pen shell, Atrina pectinata) [Add to Longdo]
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation [Add to Longdo]
ムール[, mu-ru] (n) mussels (fre [Add to Longdo]
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata) [Add to Longdo]
紫貽貝[むらさきいがい;ムラサキイガイ, murasakiigai ; murasakiigai] (n) (uk) blue mussel (Mytilus galloprovincialis); Mediterranean mussel [Add to Longdo]
石貝[いしがい;イシガイ, ishigai ; ishigai] (n) (uk) Unio douglasiae (species of freshwater mussel) [Add to Longdo]
川真珠貝[かわしんじゅがい;カワシンジュガイ, kawashinjugai ; kawashinjugai] (n) (uk) Margaritifera laevis (species of freshwater pearl mussel) [Add to Longdo]
貽貝[いがい;イガイ, igai ; igai] (n) (uk) Korean mussel (Mytilus coruscus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] oysters; mussels [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] mussel; razor clam; Solecurtus constricta [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] ENTFERNT, MUSSE [Add to Longdo]
[ひま, hima] freie_Zeit, Musse, Urlaub [Add to Longdo]
[いつ, itsu] MUSSE, ABSCHWEIFEN, ABWEICHEN, UEBERTREFFEN [Add to Longdo]
[かん, kan] MUSSE [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] Musse, Geschaeftsstille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top