ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multicoloured

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multicoloured-, *multicoloured*, multicolour, multicoloure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I take you're multicoloured coat and you're bejeweled cap?ให้ผมเอาเสื้อหลากสี และ หมวกเพชรไปเก็บมั้ย? Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีหลายสี[X] (mī lāi sī) EN: multicoloured   FR: multicolore

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzohr-Bunttangare {f} [ornith.]Multicoloured Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
何色搨[なんしょくずり, nanshokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]
色とりどり;色取り取り[いろとりどり, irotoridori] (adj-no) (1) multicolored; multicoloured; varicolored; varicoloured; (2) variety; miscellany [Add to Longdo]
多色刷り[たしょくずり, tashokuzuri] (n) multicolored printing; multicoloured printing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multicoloured
   adj 1: having sections or patches colored differently and
       usually brightly; "a jester dressed in motley"; "the
       painted desert"; "a particolored dress"; "a piebald
       horse"; "pied daisies" [syn: {motley}, {calico},
       {multicolor}, {multi-color}, {multicolour}, {multi-
       colour}, {multicolored}, {multi-colored},
       {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
       {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
       {varicolored}, {varicoloured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top