หรือคุณหมายถึง mouße?
Search result for

mousse

(31 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mousse-, *mousse*
Possible hiragana form: もうっせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mousse[N] โฟมใส่ผมให้อยู่ทรง, See also: มูสใส่ผม, มูส
mousse[N] อาหารว่างหรือของหวานทำจากวิปครีม วุ้น และไข่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, foie gras mousse.เอ่อ มูสตับบดค่ะ Careful the Things You Say (2009)
Too much mousse, if you ask me.มูสมากเกินไป ถ้าคุณถามผม Careful the Things You Say (2009)
You like orange mousse, right?คุณชอบมูสส้มหรือเปล่าครับ Episode #1.12 (2010)
Writer Lee, have you tried before our shop's orange mousse?เจ้านายคะ เคยลองมูสส้มร้านเรารึยังคะ Episode #1.12 (2010)
Orange mousse?มูสส้ม Episode #1.12 (2010)
The mousse isn't right.มูสยังไม่เข้ากัน Yougashiten koandoru (2011)
You haven't lived until you've tried caramel mousse and chocolate.คุณดูไม่มีชีวิตชีวา จนกระทั่งคุณได้ลอง มูสคราราเมลกับช๊อคโกแลต The Princess Dowry (2012)
- My mousse?- มูส ? Hush Hush (2013)
The peach cobbler and the chocolate mousse cake are nearly finishedส่วน พีชค๊อบเบลอร์ กับชอคโกแลตมูส/Nมักจะเกือบๆหมด My Blueberry Nights (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum   FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
เกรฟฟรุต[n.] (krēp frut) EN: grapefruit   FR: pamplemousse [m]
ออกฟอง[v. exp.] (øk føng) FR: mousser
เป็นฟอง[adj.] (pen føng) EN: fizzy   FR: mousseux
ส้มโอ[n.] (som-ō) EN: grapefruit ; pomelo   FR: pomélo [m] ; pomelo [m] ; pamplemousse [m] (abusif) ; grape-fruit [m]
ทื่อ[adj.] (theū) EN: blunt ; dull-witted : obtuse   FR: émoussé ; épointé

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUSSE    M UW1 S
MOUSSEAU    M UW2 S OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mousse    (n) (m uu1 s)
mousses    (n) (m uu1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mousse {f}mousse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムース[, mu-su] (n) (1) moose; (2) mousse; (P) [Add to Longdo]
唐縮緬[とうちりめん, touchirimen] (n) (See メリンス,モスリン) muslin; mousseline de laine; mousseline [Add to Longdo]
発泡ワイン[はっぽうワイン, happou wain] (n) sparkling wine; spumante; mousseux [Add to Longdo]
毛斯綸(ateji)[モスリン, mosurin] (n) (uk) mousseline de laine (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mousse \Mousse\ (m[=oo]s), n. [F.]
   1. (Cookery) A frozen dessert of a frothy texture, made of
    sweetened and flavored whipped cream, sometimes with the
    addition of egg yolks and gelatin. Mousse differs from ice
    cream in being beaten before -- not during -- the freezing
    process.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Any of a variety of foods whipped to a light texture; as,
    a salmon mousse.
    [PJC]
 
   3. A foam containing special chemicals, used for styling
    hair.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mousse
   n 1: a rich, frothy, creamy dessert made with whipped egg whites
      and heavy cream
   2: a light creamy dish made from fish or meat and set with
     gelatin
   3: toiletry consisting of an aerosol foam used in hair styling
     [syn: {mousse}, {hair mousse}, {hair gel}]
   v 1: apply a styling gel to; "she mousses her hair" [syn:
      {mousse}, {gel}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mousse [mus]
   moss
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top