Search result for

mouses

(854 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mouses-, *mouses*, mouse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mouses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mouses*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
look a gift horse in the mouth1. to be ungrateful to someone who gives you something; to treat someone who gives you a gift badly. (Usually with a negative.), 2.to criticize or refuse to take something that has been offered to you

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pomme d'amour (n ) Tomato; apple of love

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Squamous[สะแคว'มัส] (adj ) ที่ปกคลุมไปด้วยเกร็ด,ที่เหมือนเกร็ด

English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amour[N] การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
mould[N] แม่พิมพ์, Syn. mold
mould[VT] หล่อ, Syn. mold
mould[N] แบบที่หล่อออกมา, See also: รูปแบบ, ลักษณะเฉพาะ, Syn. cast
mould[N] แม่พิมพ์, See also: บล็อก, Syn. cast
mould[VT] หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
mould[VT] ฝึก (นิสัย), See also: มีอิทธิพลในการสร้าง (นิสัย), ปั้นแต่ง (นิสัย), สร้าง (นิสัย), เพาะ (นิสัย)
mould[N] รา, See also: เชื้อรา, Syn. mildew
mould[VT] ขึ้นรา, See also: เป็นรา, Syn. mildew
moult[VI] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt
moult[VT] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt
mound[N] เนิน, See also: โคก, กองดิน, เนินดิน, Syn. hillock, hummock, Ant. dip, valley
mound[N] (กองสิ่งของ) กองใหญ่, See also: กองพะเนิน, Syn. pile, heap
mound[N] จุดขว้าง (กีฬาเบสบอล), Syn. pitcher's mound
mount[VT] ขึ้น (ม้า, เขา, บันได), Syn. climb, ascend
mount[VT] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, Syn. increase, rise, ascend, Ant. decrease, reduce
mount[VT] ติด (ภาพ), See also: ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง, Syn. fix, puton
mount[VT] นำออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. organize
mount[N] สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount[N] ม้า, Syn. horse
mount[N] ภูเขา, See also: เนินเขา, เขา, Syn. mountain, hill
mourn[VI] เศร้าโศก, See also: เสียใจ, ไว้อาลัย, ไว้ทุกข์, Syn. sorrow, grieve, regret, deplore, Ant. celebrate, rejoice
mouse[N] หนู, Syn. rodent, vermin
mouse[N] เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง) (ทางคอมพิวเตอร์)
mouse[N] คนขี้ขลาด (คำดูถูก), See also: คนตาขาว
mouse[VT] ไล่จับหนู, See also: ไล่ฆ่าหนู, Syn. hunt
mouse[VI] ขยับเมาส์, See also: ใช้เมาส์, เลื่อนเมาส์
mousy[ADJ] (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless
mousy[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู, See also: เหมือนหนู
mousy[ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
mouth[N] ปาก, See also: ช่องปาก, ช่องปาก
mouth[N] การพูดโอ้อวด, See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง, Syn. sass, backtalk
mouth[VI] พูด, See also: คุย, ออกเสียง, Syn. talk, speak, utter, verbalize, vocalize, Ant. silence
mouth[VT] กดด้วยปาก, See also: กัด, ถูด้วยปาก
mouth[N] การพูด, See also: การเอ่ยปาก, คำพูด
amount[N] จำนวนรวม, Syn. total, sum
amount[VI] มีผลรวม, See also: มีจำนวนรวม, Syn. total, add up to, number
armour[N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armour[N] สิ่งป้องกัน
armour[N] เสื้อเกราะ, See also: เกราะป้องกัน, Syn. protection, covering
armour[VI] ใส่เสื้อเกราะ
armour[VT] ใส่เสื้อเกราะ
famous[ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โด่งดัง, ขึ้นชื่อ, เป็นรู้จักกันดี, Syn. renowned, notable, well-known, Ant. humble, unknown
gamous[SUF] แต่งงาน
humour[N] ความตลกขบขัน
humour[N] ความตลกขบขัน, See also: อารมณ์ขัน
mouldy[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยรา, Syn. moldy
Mounty[N] ตำรวจม้าในแคนาดา, Syn. Mountie
mouser[N] ตัวจับหนู
mousey[ADJ] (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
armoured carรถหุ้มเกราะ
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
autonomous(ออทอน'โนมัส) adj. เป็นอิสระ,เกิดขึ้นเอง,ปกครองตนเอง, Syn. independent, free,self-reliant ###A. dependent)
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) {camouflaged,camouflaging,camouflages} n. เครื่องลวงตา,สิ่งลวงตา,การอำพราง vt. อำพราง,ซ่อน,ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
caucasus mountainsเทือกเขาในCaucasiaเป็นที่เกิดของชนผิวขาวและแขกอินเดีย
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
didymousadj. เป็นคู่,เป็นแฝด
dimoutn. การหรี่ไฟ,การหรี่ไฟกลางคืน
dismount(ดิสเมาทฺ') vi. ลงจากรถ,ลงจากหลังม้า. vt. เอาลง,ยกลง. n. การลงจากรถหรือหลังม้า,การเอาลง
dormouse(ดอร์'เมาซฺ) n. หนูขนาดเล็กในตระกูล Gliridae คล้ายกระรอกตัวเล็ก ๆ -pl.dormice
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated ###A. obscure
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
gallows humourn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
grumous(กรู'มัส) adj. เป็นก้อนเลือด,เป็นลิ่มเลือด,คล้ายก้อนเลือด หรือลิ่มเลือด, Syn. clotted
gummous(กัม'มัส) adj. คล้ายหรือประกอบด้วยยางไม้
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half mourningการไว้ทุกย์น้อย
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
heterochromousadj. ซึ่งมีสีต่าง ๆ กัน
heterogamousadj. ซึ่งมีเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์เพศ
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
hoof-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit

English-Thai: Nontri Dictionary
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
dismount(vi) ลงจากหลังม้า,ลงรถ,ยกออกจากรถ
dormouse(n) หนูชนิดหนึ่ง
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
humour(n) อารมณ์ขัน,เรื่องขบขัน,เรื่องตลก,ความตลกขบขัน
infamous(adj) เสียชื่อ,น่าอับอาย,เลว
insurmountable(adj) เอาชัยไม่ได้,ผ่านไม่ได้
limousine(n) รถยนต์ชนิดหนึ่ง                        
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
mount(vi,vt) ขึ้น,ขี่,ติด,ปิด,เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
mounting(n) การขึ้น,การขึ้นขี่
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
mouse(n) หนู,คนน่าเอ็นดู,คนขี้อาย
mousetrap(n) กับดักหนู
moustache(n) หนวด
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
mouth(vi) พูดวางโต,พูดชัดเจน
mouth(vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
paramour(n) ชู้รัก,คนรัก
polygamous(adj) มีภรรยาหลายคน,มีสามีหลายคน
posthumous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของตายแล้ว
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
remount(vt) กลับไปใหม่,ขึ้นไปใหม่,ติดตั้งใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous๑. -ปรากฏหลังตาย๒. -เกิดหลังพ่อตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polygamousมีดอกเพศเดียวและดอกสมบูรณ์เพศร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumouria; pneumaturiaภาวะปัสสาวะมีอากาศ, ภาวะปัสสาวะมีแก๊ส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromal; premonitory; prodromic; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premonitory; prodromal; prodromic; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polygamousที่มีคู่ครองหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psammousเป็นทราย, คล้ายทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papulosquamous-ผื่นนูนตกสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumor; pseudoneoplasm; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramountเหนือกว่า, สูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramount clauseข้อกำหนดสุดยอด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramount titleกรรมสิทธิ์ที่เหนือกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paramount War Clause (Cargo)ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับภัยสงคราม(สินค้า) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramourชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumaturia; pneumouriaภาวะปัสสาวะมีอากาศ, ภาวะปัสสาวะมีแก๊ส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumor cerebri; pseudotumour cerebriภาวะเสมือนเนื้องอกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumour; pseudoneoplasm; pseudotumorเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudotumour cerebri; pseudotumor cerebriภาวะเสมือนเนื้องอกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudodichotomousแยกสองแฉกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limousineรถลีมูซีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resilient mountingอุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
roche moutonnée; torหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
region, autonomousเขตปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remount indexดัชนีสอบติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ramose; ramous๑. -แตกแขนง๒. -มีแขนงมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramose; ramousแตกกิ่ง, แตกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramous; ramose๑. -แตกแขนง๒. -มีแขนงมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramous; ramoseแตกกิ่ง, แตกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seamountภูเขาใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
siphonogamousไซโฟโนแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serum, antivenomousเซรุ่มพิษงู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaly; squamate; squamous๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, mountainการเมาเหตุขึ้นเขาสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squamate; scaly; squamous๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, mort d'amourกลุ่มอาการเสียชีวิตขณะร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squamous; scaly; squamate๑. -เกล็ด๒. -แผ่น๓. แบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squamous cell carcinomaมะเร็งเซลล์สความัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
squamous eruptionผื่นเกล็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slime mould; slime moldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mouseเมาส์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mouseเมาส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mouse เมาส์ [คอมพิวเตอร์]
Mountain ecologyนิเวศวิทยาภูเขา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
mouseเมาส์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Mouthstickแท่งไม้ที่ใช้ปากควบคุม, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับผู้พิการทางร่างกาย ที่ไม่มีแขน จึงต้องใช้แท่งไม้ควบคุมด้วยปากเพื่อทำงานง่ายๆ เช่น กดแป้นโทรศัพท์ กดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์งาน เปิดหน้าหนังสือเป็นต้น [Assistive Technology]
Word-of-mouth advertisingโฆษณาแบบปากต่อปาก [TU Subject Heading]
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน [TU Subject Heading]
Carcinoma, Squamous cellคาร์ซิโนมาเซลล์สแควมัส [TU Subject Heading]
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Foot-and-mouth diseaseโรคปากและเท้าเปื่อย [TU Subject Heading]
Hand, foot and mouth diseaseโรคมือ เท้า ปาก [TU Subject Heading]
Himalaya Mountainsภูเขาหิมาลัย [TU Subject Heading]
Mountain peopleชาวเขา [TU Subject Heading]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineering accidentsอุบัติเหตุจากการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineersนักไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountainsภูเขา [TU Subject Heading]
Mountains in literatureภูเขาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Mouthปาก [TU Subject Heading]
Mouth diseasesโรคปาก [TU Subject Heading]
Mouth neoplasmsเนื้องอกปาก [TU Subject Heading]
Mouth, Edentulousภาวะไร้ฟันทั้งปาก [TU Subject Heading]
Mouthwashesน้ำยาบ้วนปาก [TU Subject Heading]
Paramoursชู้ [TU Subject Heading]
Mountain ภูเขา
พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

Anonymous work หมายถึง งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเล่ม และไม่สามารถค้นหาชื่อผู้แต่งได้จากตัวเล่มหรือจากแหล่งสืบค้นอื่นใด ดังนั้น ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมจะลงรายการที่ชื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายการหลัก ตัวอย่างเช่น

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2548. 2548. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

สงกรานต์สานใจไทย. 2552. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Thailand: a traveller’s companion. 2000. Singapore: Editions Didier Miller Pte.

Great sporting graphics. 1995. Rockport, Mass.: Rockport Pub.

สำหรับข้อความเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหรือผู้อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้แต่ง เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น ที่สืบค้นได้จากที่อื่น เมื่อนำมาใช้ลงรายการในบัตรหรือรายการบรรณานุกรม ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเพื่อให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่าง

ประเพณีโบราณ / [รวบรวมโดยลุงรัถ]

ล่าข้ามโลก / [แปลโดยพจน์] [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Compression mouldingการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น ๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนทางด้านเครื่องจักรสูง เพราะแม่พิมพ์และเครื่องอัดมีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค การผลิตเริ่มจากการนำยางคอมพาวด์มาวางในแม่พิมพ์ที่ร้อน ปิดแบบแม่พิมพ์ อัดด้วยความร้อนและความดันภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ยางจะเกิดการวัลคาไนซ์และคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นถอดออกจากแม่พิมพ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ [เทคโนโลยียาง]
Injection mouldingการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบฉีดเป็นกระบวนการขึ้นรูปที่ยางคอมพาวด์จาก ห้องผสมถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ปิดโดยใช้ความดัน (นอกเหนือไปจากแรงกดปิดแม่พิมพ์) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีขนาดที่ถูกต้องมากกว่าการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบอื่นๆ จึงเหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อน นอกจากนี้การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ยังมีอัตราเร็วในการผลิตสูงและมีอัตราของ เสียต่ำกว่าการขึ้นรูปด้วยวิธีอื่นๆ อีกด้วย [เทคโนโลยียาง]
Mold or Mouldอุปกรณ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยวัสดุอย่างน้อย 2 ชิ้น มักจะเป็นเหล็กกล้า เมื่อประกบกันแล้วจะเกิดเป็นช่องที่มีรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Adeno Squamousแอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Adenosquamous Tumors, Mixedมะเร็งมิคซ์แอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Amountปริมาณ, จำนวน [การแพทย์]
Amount Recoveredปริมาณสารที่วิเคราะห์คืนได้ [การแพทย์]
Amputation, Fish Mouthการตัดเป็นรูปปากปลา [การแพทย์]
Angiogenesis Factors, Tumourสารที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์บุผนังด้านในของ [การแพทย์]
Anti-Tumour-Antibodiesแอนติบอดีย์ในสีรั่ม [การแพทย์]
Antigens, Tumour Associatedทูเมอร์แอสโซซิเอเตดแอนติเจน [การแพทย์]
Antigens, Tumour Specific Transplantationทูเม่อร์สเปซิฟิคทรานสพล้านเตชั่นแอนติเจน [การแพทย์]
Autonomous Zoneผิวหนังที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท [การแพทย์]
Bone Tumours, Secondaryมะเร็งกระดูกทุติยภูมิ [การแพทย์]
Brain Tumoursเนื้องอกของสมอง [การแพทย์]
Brain, Suckling Mouseสมองลูกหนูแรกเกิด [การแพทย์]
By Mouthทางปาก [การแพทย์]
CA, Squamous Cellแผลที่มีหนองไหลกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน
bonhomous[บอนเนมี่] (n ) ความรื่นเริง ความอ่อนโยน
eponymousชื่อสถานที่ที่ตั้งจากชื่อของคนหรือบุคคลในตำนาน
famous signature สัญลักษณ์
mou (phrase abbrev) Memorandum Of Understand - ขอทำบันทึกความเข้าใจ
moulage (n) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการสืบสวนคดี เช่นรอยเท้า หรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการ
See also: S. mold, cast,
mouthwash (n ) น้ำยาบ้วนปาก
Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน
täbäk mountains (n) ภูเขาแทแบก(ทางภาคตะวันออกของประเทศเกาหลี-)
the rich and famous (n ) บุคคลที่ร่ำรวยและโด่งดังในวงสังคม; กลุ่มคนดังกล่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Famous?- โด่งดัง Mona Lisa Smile (2003)
-Mouchy?- Mouchy? Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
Limos.Limousinen. Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous (2005)
Dartmouth.- Dartmouth. I Am Michael (2015)
Can you hear the words that are coming out of your mouth?เธอรู้ตัวมั๊ยว่าพูดอะไรออกมาบ้างน่ะ? The Serena Also Rises (2008)
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
As much as I hate these words coming out of my mouth,มากเท่าที่ฉันเกลียดคำที่ออกมาจากปากฉันตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
After tonight you'll be so famous,- หลังจากคืนนี้ไปเธอก็จะมีชื่อเสียง There Might be Blood (2008)
Stop your mouth from moving.-หยุดขยับปากเธอได้แล้ว There Might be Blood (2008)
Poor jenny--all that glamour almost led to the slammer.โธ่ ๆเจนนี่ที่น่าสงสาร--ความเย้ายวนใจทั้งหมดเกือบทำต้องเข้าซังเต There Might be Blood (2008)
You see, the heart and the mouth are not always on the same page.คุณก็เลยฆ่าเธอ. Committed (2008)
Famous last words.คำลาสุดฮิตน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Hansen, shut your fucking mouth.แฮนแซ่น งีบได้แล้วน่า Dead Space: Downfall (2008)
If you open your mouth, one of two things happens.ถ้าคุณเปิดปากจะมี1ใน2อย่างนี้เกิดขึ้น Adverse Events (2008)
Four parents, and not one of them taught you to cover your mouth.พ่อแม่ 4 คน และไม่ใช่หนึ่งในนั้น / คิดว่าคุณควรจะระวังคำพูดนะ Birthmarks (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
Jamal Hammoud.จาเมล แฮมมุด Joy (2008)
Never leaned so far my tongue fell into their mouths.ไม่เคยเรียนโดยเอาลิ้นยัดปากพวกเขา The Itch (2008)
Try to get you on your back and have you open your mouth.พยายามทำด้านหลังคุณ และให้คุณอ้าปาก The Itch (2008)
So the object in life is to get hurt just the right amount?ดังนั้นสาระในชีวิต ก็คือเจ็บปวด แค่ประมาณว่า Emancipation (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
Dry mouth.ปากแห้ง Last Resort (2008)
How do you get coal out of a mountain when it's someone else's mountain?นายจะเอาถ่านหินออกจากภูเขาได้ยังไง ในเมื่อมันเป็นภูเขาของคนอื่น Dying Changes Everything (2008)
famous, very famous.ที่มีชื่อเสียงมากมีชื่อเสียง. Gas Pills (2008)
if you keep it... you'll be the first man to give birth you'll be world famousหากคุณให้มัน ... คุณจะแรกมนุษย์ตกฟาก คุณจะมีชื่อเสียงของโลก Gas Pills (2008)
You know, I thought, uh, as like a surprise... we could mount it in the club, you know, like on the- on the wall.คิดว่าเป็นเหมือนการเซอไพรซ์ เราสามารถติดมันในคลับ อย่างเช่นบนผนัง Pilot (2008)
# Staring at the mountain as I cross the land ## Staring at the mountain as I cross the land # Pilot (2008)
They're mounting a full-scale invasion.พวกมันเตรียมที่จะรุกเต็มรูปแบบ Rookies (2008)
Blood from the mouth and ears indicates internal bleeding.ลือดที่ออกมาทางปากและหู ทำให้รู้ว่ามีเลือดออกภายใน And How Does That Make You Kill? (2008)
I know pretty much all about armour, which is actually kind of sad.ฉันค่อนข้างที่จะรู้ดีเลยเรื่องเกี่ยวกับชุดเกราะ เป็นเรื่องน่าเศร้าเนอะ Valiant (2008)
um...gathering my master's armour.ผมมาเอาเสื้อเกราะให้นายของผม Valiant (2008)
The snake ate a mouse - one swallow, straight down.งูมันกินหนู กลืนลงไปเลย Valiant (2008)
I used to help my father with his armour.ฉันเคยช่วยพ่อของฉันใส่ชุดเกราะ Valiant (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Look around and all you see are small men not big enough to fill their armour.มองไปทางไหนก็มีแต่ ชายหนุ่มตัวเล็กๆ ที่ไม่โตพอที่จะใส่ชุดเกราะ The Mark of Nimueh (2008)
First Greensward, then Willowdale - it's heading south towards the mouth of the valley.เริ่มแรกที่ กรีนวาร์ด ต่อมาก็ วิลโล่เดล มันกำลังมุ่งหน้าลงใต้มาเรื่อยๆ จากภูเขาสู่หุบ Lancelot (2008)
Take this seal to Geoffrey of Monmouth, the court genealogist.เอาตรานี่ไปให้เจฟฟรี่แห่งมอนเม้าท์ ผู้สอบสายวงศ์ตระกูล Lancelot (2008)
There's no time. I need weapons, armour.ไม่มีเวลาแล้ว ผมต้องการอาวุธ กับชุดเกราะ Lancelot (2008)
I've packed some armour for you.ข้าเตรียมเสื้อเกราะไว้ให้เจ้า The Moment of Truth (2008)
What do you mean? You're going to need all the help you can get. I can mend armour and sharpen swords.หมายความว่าไง เจ้าต้องการพวกเรา ข้าก็ซ่อมและลับดาบเป็นด้วยนะ The Moment of Truth (2008)
I don't have your armour.ข้าไม่มีอาวุธของท่าน Excalibur (2008)
Shut your mouth!หุบปากของแกซะ Portrait of a Beauty (2008)
You're the one out playing during mourning periodทั้งชีวิตของท่านคงไม่รู้จัก ความทุกข์แน่เลย Portrait of a Beauty (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
If you keep your mouth shut.ถ้าหุบปากให้สนิท To Kill the King (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Let's not taint the beauty of an anonymous story.เรื่องราวมันจะสวยงามในตัวของมันเอง Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mouSeen against the sky, the mountain looked really beautiful.
mouI have a ulcer in my mouth.
mouThere is a school down the mountain.
mouThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
mouThe boy was holding a mouse by the tail.
mouKobe is famous for its port.
mouHe's a nice guy - that's unanimous.
mouDon't speak with your mouth full.
mouThe treasure is believed to lie hidden somewhere in the mountain.
mouCheese often lures a mouse into a trap.
mouA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
mouThe cat began to tear at the mouse it caught.
mouI climb mountains because they are there.
mouThe air on top of the mountain was very thin.
mouMy town is surrounded by tall mountains.
mouHe extorted a large amount of money from her.
mouFive pitchers are to take the mound in rotation.
mouIt was almost a decade ago, on May 8th, 1980, that Mount St. Helens erupted.
mouNagoya is a city which is famous for its castle.
mouNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.
mouHis debts amounted to a thousand dollars.
mouHe took her cubs, and ran up the mountain without looking back.
mouThis restaurant is famous for its excellent cuisine.
mouBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
mouShe is famous as a singer.
mouThe profit will amount to three million dollars.
mouIt is rude to talk when your mouth is full.
mouNo mountain in Japan is higher than Mt. Fuji.
mouThey hate him because he gives them a mountain of homework.
mouThe whole mountain turns red in autumn.
mouBorn in better times, he would have become famous.
mouI like mountains better than seas.
mouShe was born with a silver spoon in her mouth.
mouJapan is a famous come-back story after Would War II.
mouMountains look better viewed from a distance.
mouThis artist is soon to be famous like Yamagata.
mouNara is famous for Daibutsu.
mouThe garden is famous for its irises.
mouHe is eager for famous.
mouHis pictures are very famous.
mouHe is famous popular singer in Japan.
mouThese conditions amount to refusal.
mouThe bill amounts to 500 dollars.
mouI urinate a tremendous amount at a time.
mouShut your mouth.
mouThe money amounts to almost two thousands dollars.
mouThe place is famous for its scenic beauty.
mouThe mountain whose top you can see over there is Mt. Fiji.
mouThe higher we climbed, the steeper became the mountain.
mouSome snow-covered mountains were seen in the distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูเขาเลากา[ADV] like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai definition: ที่สูงใหญ่มาก
เบ่ง[V] mouth the word, Syn. ตะเบ็ง, Example: เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ
ห่า[N] shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
บึ้บบั้บ[V] be big, See also: be huge, be bulky, be enormous, Example: ตั้งแต่โตเป็นสาว รูปร่างของหล่อนบึ้บบั้บขึ้นมาก, Thai definition: มีทรวดทรงใหญ่กว่าปกติ, Notes: (สแลง)
กระบอกโทรศัพท์[N] mouthpiece
แผ่นรองเม้าส์[N] mouse mat
โศก[V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ส่วนเกิน[N] paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
สำราญ[V] be happy, See also: be joyful, be good-humoured, Syn. สุข, สบาย, Ant. โศกเศร้า, โศก, เศร้า
ใหญ่โต[ADJ] enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
ใหญ่หลวง[V] be great, See also: be enormous, Syn. ยิ่งใหญ่
ฮือฮา[V] be popular, See also: be famed, be renowned, be famous, Syn. โด่งดัง, มีชื่อเสียง
ข้อมูลขนาดใหญ่[N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
เป็นเอกฉันท์[ADV] by common consent, See also: unanimously, with unanimity, Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์, ซึ่งเป็นเอกฉันท์, Example: ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทั้งคณะคือ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์, Thai definition: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
เขตปกครองตนเอง[N] autonomous region, Example: ฉู่สยุงเป็นแคว้นที่มีเขตปกครองตนเอง และใช้ภาษาหยีกับภาษาจีนกลางปะปนกัน, Count unit: เขต
ปริมาณมาก[N] a large amount, See also: a large quantity, Syn. จำนวนมาก, Ant. ปริมาณน้อย, จำนวนน้อย, Example: ปลาสวยงามที่อเมริกานิยมนำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก คุณภาพไม่สูงมากนัก ราคาต่ำ ปริมาณมาก
วงเงิน[N] financial amount, Example: ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้เขาในวงเงิน 50,000 บาท, Count unit: บาท, Thai definition: จำนวนเงินที่จำกัดไว้เพื่อใช้ทำตามวัตถุประสงค์
ภู[N] mountain, Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล, Example: ยิ่งใกล้วันเดินทางเขาก็ยิ่งจินตนาการถึงสีสันของดอกไม้บนภูสูงแถบเหนือสุดของประเทศ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่สูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
อย่างมหาศาล[ADV] immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[ADV] in unison, See also: be of one mind, unanimously, Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าพวกเรารวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้, Thai definition: อย่างพร้อมเพรียงกัน, อย่างเป็นไปในทางเดียวกัน
ขึ้นชื่อลือชา[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อลือชาอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ขึ้นชื่อลือนาม[ADJ] be celebrated, See also: be famous, be renowned, be well known, Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง, Example: ประวัติที่ขึ้นชื่อลือชาของชายผู้นี้ เห็นจะอยู่ตรงที่มีภรรยานับสิบ
แถม[V] add, See also: give something extra, give in addition, give an extra amount, Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม, Example: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ, Thai definition: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
เพิ่มมากขึ้น[V] increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
มหาศาล[ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มหึมา[ADJ] gigantic, See also: enormous, huge, immense, great, Syn. ใหญ่โต, ยิ่งใหญ่, มโหฬาร, ใหญ่โตมโหฬาร, Ant. กระจิดริด, เล็ก, Example: ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมาและหอสูงจำนวนมาก เชื่อมถึงกันโดยท่อเหล็ก
ยานเกราะ[N] armour, See also: armoured car, Example: ขบวนยานเกราะถูกเครื่องบินข้าศึกโจมตี, Thai definition: รถทหารติดอาวุธ
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ร้องแรกแหกกระเชอ[V] make an outcry, See also: raise a hue and cry, clamour, Example: คนพวกนั้นร้องแรกแหกกระเชออยู่ได้ ว่ามีทองคำฝังอยู่ในป่า, Thai definition: ร้องตะโกนอย่างเอ็ดตะโร
ระทดระทวย[V] be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
รา[N] fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
ละห้อย[ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
ลือชา[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือนาม, ลือชื่อ, Example: กาญจนบุรีเป็นค่ายเชลยที่ลือชามากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
ลือนาม[V] be well-known, See also: be celebrated, be renowned, be famous, Syn. ลือชาปรากฏ, ขึ้นชื่อลือชา, โด่งดัง, ระบือ, เลื่องชื่อ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, ลือชา, ลือชื่อ, Example: เขาเลื่องชื่อลือนามว่าเป็นคนกล้า
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
โหยหวน[ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหล[N] widemouthed glass jar, Syn. ขวดโหล, Example: บริเวณนั้นมีร้านค้าเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำและขนมใส่โหล, Count unit: ใบ, Thai definition: ขวดปากกว้าง มีฝา
อม[V] keep in the mouth, See also: suck, Ant. คาย, Example: การวัดไข้ทางปากใช้วิธีอมปรอทไว้ใต้ลิ้นประมาณ 2-3 นาที, Thai definition: เอาสิ่งของใส่ปากแล้วหุบปากไว้ไม่กลืนลงไป
อารมณ์ขัน[N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
ลูก[CLAS] numerative noun for fruits, mountain ranges, etc., Example: ฝรั่ง 1 ก.ก. จะมีประมาณ 3 ลูก, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่ลูกไม้ หรือสิ่งที่มีรูปกลมๆ หรือยาวๆ
ลูกอม[N] round amulet held in the mouth, Example: พ่อของเขามีเครื่องราง เช่น ลูกอม ตะกรุด พระเครื่องต่างๆ มากมาย, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกกลมๆ ทำด้วยของต่างๆ ใช้อมเป็นเครื่องราง
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
หม่นหมอง[V] grieve, See also: be mournful, be sad, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: ดวงตะวันในยามโพล้เพล้ชวนให้หม่นหมอง จนไม่อยากพูดคุยกับใครทั้งนั้น, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: copulate   FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass   
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ได้ชื่อ [v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of   
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi tā) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular   
ได้เงินเดือน ละ ...[v. exp.] (dāi ngoen deūoen la ...) EN: earn ... (+ amount) a month   FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhān) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die   FR: mourir
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthanon) EN: Mount Inthanon   
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum   FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUW    M AW1 W
MOUA    M AW1 AH0
MOUL    M AW1 L
MOUNT    M AW1 N T
MOURA    M UH1 R AH0
MOUTH    M AW1 TH
MOUSE    M AW1 S
MOUDY    M AW1 D IY0
MOUND    M AW1 N D
MOURN    M AO1 R N
MOULD    M OW1 L D
FAMOUS    F EY1 M AH0 S
DAMOUR    D AH0 M UH1 R
MOUTHY    M AW1 TH IY0
MOUSSA    M AW1 S AH0
MOUSSE    M UW1 S
SMOUSE    S M AW1 S
MOUTHS    M AW1 DH Z
MOUNTS    M AW1 N T S
MOULIN    M UW0 L AE1 N
MOURER    M AO1 R ER0
MOURAD    M UW1 R AE0 D
MOUDRY    M OW1 D R IY0
MOUNDS    M AW1 N D Z
PAMOUR    P AE1 M AO0 R
MOUZON    M UW0 Z AO1 N
MOUSER    M AW1 Z ER0
MOUSEL    M UW0 S EH1 L
MOUTSE    M UW1 T S IY0
AMOUNT    AH0 M AW1 N T
MOURNS    M AO1 R N Z
ARMOUR    AA1 R M ER0
RUMOUR    R UW2 M ER0
MOUNTZ    M AW1 N T S
MOULDS    M OW1 L D Z
MOUNCE    M AW1 N S
MOULDY    M OW1 L D IY0
MOUEIX    M UW2 W AY1 K S
KUMOURI    K UW2 M AO1 R IY0
MOUNGER    M AW1 NG ER0
L'AMOUR    L AE1 M AO0 R
MOULTON    M OW1 L T AH0 N
MOULDER    M OW1 L D ER0
MOULDEN    M OW1 L D AH0 N
MAHMOUD    M AA0 M UW1 D
MOUSLEY    M AW1 S L IY0
MOUSERS    M AW1 Z ER0 Z
MOURNER    M AO1 R N ER0
AHMOUDI    AA0 M UW1 D IY0
MOUNSEY    M AW1 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amour    (n) (@1 m u@1 r)
mould    (v) (m ou1 l d)
moult    (v) (m ou1 l t)
mound    (n) (m au1 n d)
mount    (v) (m au1 n t)
mourn    (v) (m oo1 n)
mouse    (v) (m au1 s)
mousy    (j) (m au1 s ii)
mouth    (v) (m au1 dh)
mouth    (n) (m au1 th)
amount    (v) (@1 m au1 n t)
amours    (n) (@1 m u@1 z)
armour    (n) (aa1 m @ r)
famous    (j) (f ei1 m @ s)
humour    (v) (h y uu1 m @ r)
moujik    (n) (m uu1 zh i k)
moulds    (v) (m ou1 l d z)
mouldy    (j) (m ou1 l d ii)
moults    (v) (m ou1 l t s)
mounds    (n) (m au1 n d z)
mounts    (v) (m au1 n t s)
mourns    (v) (m oo1 n z)
moused    (v) (m au1 s t)
mouser    (n) (m au1 z @ r)
mouses    (v) (m au1 s i z)
mousse    (n) (m uu1 s)
mouths    (v) (m au1 dh z)
rumour    (v) (r uu1 m @ r)
tumour    (n) (t y uu1 m @ r)
Seymour    (n) (s ii1 m o r)
Exmouth    (n) (e1 k s m @ th)
Mountie    (n) (m au1 n t ii)
amounts    (v) (@1 m au1 n t s)
armoury    (n) (aa1 m @ r ii)
clamour    (v) (k l a1 m @ r)
enamour    (v) (i1 n a1 m @ r)
glamour    (n) (g l a1 m @ r)
humours    (v) (h y uu1 m @ z)
moujiks    (n) (m uu1 zh i k s)
moulded    (v) (m ou1 l d i d)
moulder    (v) (m ou1 l d @ r)
moulted    (v) (m ou1 l t i d)
mounted    (v) (m au1 n t i d)
mourned    (v) (m oo1 n d)
mourner    (n) (m oo1 n @ r)
mousers    (n) (m au1 z @ z)
mousier    (j) (m au1 s i@ r)
mousing    (v) (m au1 s i ng)
mousses    (n) (m uu1 s i z)
mouthed    (v) (m au1 dh d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いもうと, imouto] (n) น้องสาว
初詣[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่
消耗品[しょうもうひん, shoumouhin] (n) พัสดุ (สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป ไม่ใช่คุรภัณฑ์)
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
耐摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n ) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
摩耗[まもう, mamou] (n ) การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
磨耗[まもう, mamou] (n ) สึก,การสึกกร่อน
もう直ぐ[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
申す[もうす, mousu] Thai: ชื่อ(เป็นคำถ่อมตนใช้ในการแนะนำชื่อตนเอง) English: to be called (hum)
申す[もうす, mousu] Thai: พูด
思う[おもう, omou] Thai: คิด English: to think
思う[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
申し上げる[もうしあげる, moushiageru] Thai: ขอกล่าว
握る[にぎる, nigiru] Thai: ปั้นซูชิ English: to mould sushi
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abdruck {m}; Guss {m}; Abguss {m}moulding [Br.]; molding [Am.] [Add to Longdo]
Abdunklung {f} | Abdunklungen {pl}dimout | dimouts [Add to Longdo]
Abpflasterung {f}armouring [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag {m}amortization amount [Add to Longdo]
Abschreibungsbetrag {m}amount of depreciation [Add to Longdo]
Abwurfstelle {f} (im Baseball) [sport]mound [Add to Longdo]
Alkoholiker {m}; Alkoholikerin {f} | Alkoholiker pl | die anonymen Alkoholikeralcoholic | alcoholics | Alcoholics Anonymous [Add to Longdo]
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Anschaffungsbetrag {m}amount of the purchase price [Add to Longdo]
Apfelschaum {m}apple mousse [Add to Longdo]
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth. [Add to Longdo]
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannfläche {f}mounting table [Add to Longdo]
Aufsteckreibahle {f}arbor-mounted reamer [Add to Longdo]
Aufsteck-Gewindebohrer {m}arbor-mounted tap [Add to Longdo]
Aufsteck-Senker {m}arbor-mounted counterbore [Add to Longdo]
Aufwandmontage {f}front-panel mounting [Add to Longdo]
Baude {f}mountain hut; mountain inn [Add to Longdo]
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Befestigungsloch {n}mounting hole [Add to Longdo]
Befestigungsart {f}mounting method [Add to Longdo]
Befestigungsloch {n}; Montagebohrung {f} | Befestigungslöcher {pl}; Montagebohrungen {pl}mounting hole | mounting holes [Add to Longdo]
Befestigungsmaterial {n}mounting material; fixing material [Add to Longdo]
Befestigungswinkel {m}mounting bracket [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountaintop [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl} | Berge versetzenmountain | mountains | to move mountains [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl}mount | mounts [Add to Longdo]
Bergbahn {f}mountain railway [Add to Longdo]
Bergbewohner {m}mountaineer [Add to Longdo]
Bergführer {m}mountain guide [Add to Longdo]
Berghang {m}mountainside [Add to Longdo]
Bergkette {f}mountain range [Add to Longdo]
Bergkrankheit {f}mountain sickness [Add to Longdo]
Bergland {n}mountainous country [Add to Longdo]
Bergrücken {m}(mountain) ridge [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountain peak [Add to Longdo]
Bergsteigen {n}; Bergsteigerei {f}mountaineering [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Bergstraße {f}mountain road [Add to Longdo]
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking [Add to Longdo]
Bergwacht {f}mountain rescue service [Add to Longdo]
Bergwanderung {f}mountain hike [Add to Longdo]
Bergwandern {n}mountain hiking [Add to Longdo]
Berühmtheit {f}famousness [Add to Longdo]
Beschlag {m}metal fittings; iron mounting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
あんぐり[, anguri] (adv,adj-f) open-mouthed [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
となる[, tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to [Add to Longdo]
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to... [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
ど偉い[どえらい, doerai] (adj-i) immense; awesome; enormous; terrific [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ぼろ儲け[ぼろもうけ, boromouke] (n,vs) easy money; easy gain [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions) [Add to Longdo]
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, ] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, ] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
三江侗族自治县[Sān jiāng dòng zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanjiang Dongzu autonomous county in Guangxi [Add to Longdo]
三都水族自治县[Sān dōu shuǐ zú zì zhì xiàn, ㄙㄢ ㄉㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sandou Shuizu autonomous county in Guizhou [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
上马[shàng mǎ, ㄕㄤˋ ㄇㄚˇ, / ] to get on a horse; to mount [Add to Longdo]
下马[xià mǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄚˇ, / ] dismount a horse [Add to Longdo]
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed [Add to Longdo]
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
不识泰山[bù shí Tài shān, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] can't recognise Mt Taishan (成语 saw); fig. not to recognize a famous person [Add to Longdo]
世界知名[shì jiè zhī míng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] world famous [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] Confucius; given name; mound [Add to Longdo]
中岳[zhōng yuè, ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ, / ] Mt Song 嵩山 in Henan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
中正[Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [Add to Longdo]
中牟[Zhōng móu, ㄓㄨㄥ ㄇㄡˊ, ] (N) Zhongmou (place in Henan) [Add to Longdo]
中关村[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores [Add to Longdo]
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, ] main peak (of a mountain range) [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching [Add to Longdo]
九嶷山[Jiǔ yí shān, ㄐㄧㄡˇ ㄧˊ ㄕㄢ, ] Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong [Add to Longdo]
九华山[Jiǔ huá shān, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ, / ] Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [Add to Longdo]
乳源瑶族自治县[Rǔ yuán yáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
乳源县[Rǔ yuán xiàn, ㄖㄨˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ruyuan Yao autonomous county in Shaoguan 韶关, Guangdong [Add to Longdo]
互助土族自治县[Hù zhù tǔ zú zì zhì xiàn, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Huzhu Tuzu autonomous county in Qinghai [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五峰土家族自治县[Wǔ fēng tǔ jiā zú zì zhì xiàn, ˇ ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wufeng Tujiazu autonomous county in Hubei [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五台山[Wǔ tái shān, ˇ ㄊㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊 [Add to Longdo]
亚穆苏克罗[Yà mù sū kè luó, ㄧㄚˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Yamoussoukro (city in the Ivory Coast) [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
仙山[xiān shān, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ, ] mountain of Immortals [Add to Longdo]
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] jewelled palace in the fairy mountain [Add to Longdo]
伊宁[Yī níng, ㄧ ㄋㄧㄥˊ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture [Add to Longdo]
伊宁市[Yī níng shì, ㄧ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture [Add to Longdo]
伊犁[Yī lí, ㄧ ㄌㄧˊ, ] the Ili river basin around Turpan in Xinjiang; abbr. for Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州 [Add to Longdo]
伊犁哈萨克自治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, ㄧ ㄌㄧˊ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ili Kazakh autonomous prefecture in Xinjiang [Add to Longdo]
伊通[Yī tōng, ㄧ ㄊㄨㄥ, ] Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
伊通满族自治县[Yī tōng Mǎn zú zì zhì xiàn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / 滿] Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
伊通火山群[Yī tōng huǒ shān qún, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄑㄩㄣˊ, ] Yitong volcanic area in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族自治縣|伊通满族自治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]
伊通县[Yī tōng xiàn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
伊通自然保护区[Yī tōng zì rán bǎo hù qū, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] Yitong nature reserve in Yitong Manchurian autonomous county 伊通滿族自治縣|伊通满族自治县, Siping, Jilin [Add to Longdo]
伊通镇[Yī tōng zhèn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄓㄣˋ, / ] Yitong township, capital of Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
伍子胥[Wǔ Zǐ xū, ˇ ㄗˇ ㄒㄩ, ] Wu Zixu (-484 BC), powerful politician in Wu; famous as destitute refugee begging in Wu town, cf 吳市吹簫|吴市吹箫 [Add to Longdo]
伽罗瓦[Jiā luó wà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
シリアルマウス[しりあるまうす, shiriarumausu] serial mouse [Add to Longdo]
データ網[データもう, de-ta mou] data network [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウス[まうす, mausu] mouse [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスクリック[まうすくりっく, mausukurikku] mouse click [Add to Longdo]
マウスドライバ[まうすどらいば, mausudoraiba] mouse (device) driver [Add to Longdo]
マウスパッド[まうすぱっど, mausupaddo] mouse pad [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
環状網[かんじょうもう, kanjoumou] ring network, loop [Add to Longdo]
共通線信号網[きゅうつせんしんごうもう, kyuutsusenshingoumou] common channel signalling network [Add to Longdo]
交換網[こうかんもう, koukanmou] switching network [Add to Longdo]
公衆回線網[こうしゅうかいせんもう, koushuukaisenmou] public network [Add to Longdo]
公衆電話網[こうしゅうでんわもう, koushuudenwamou] public telephone network [Add to Longdo]
公衆網[こうしゅうもう, koushuumou] public network [Add to Longdo]
広域網[こういきもう, kouikimou] wide area network [Add to Longdo]
高速通信網[こうそくつうしんもう, kousokutsuushinmou] high speed network [Add to Longdo]
左マウスボタン[ひだりマウスボタン, hidari mausubotan] left-side mouse button [Add to Longdo]
自律[じりつ, jiritsu] autonomous [Add to Longdo]
自律メッセージ[じりつメッセージ, jiritsu messe-ji] autonomous message [Add to Longdo]
自律動作[じりつどうさ, jiritsudousa] autonomous action [Add to Longdo]
実験網[じっけんもう, jikkenmou] test network [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
情報網[じょうほうもう, jouhoumou] information network [Add to Longdo]
信号網[しんごうもう, shingoumou] signalling network [Add to Longdo]
星状網[ほしじょうもう, hoshijoumou] star network [Add to Longdo]
線状網[せんじょうもう, senjoumou] linear network [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]
装着[そうちゃく, souchaku] mounting (vs) [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an) [Add to Longdo]
通信網[つうしんもう, tsuushinmou] communications network [Add to Longdo]
電話網[でんわもう, denwamou] telephone network [Add to Longdo]
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network, ISDN [Add to Longdo]
同義名[どうぎめい, dougimei] synonymous name, synonym [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不毛[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]
交通網[こうつうもう, koutsuumou] Verkehrsnetz [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
原毛[げんもう, genmou] Rohwolle [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] Aufklaerung, Erziehung [Add to Longdo]
大望[たいもう, taimou] grosser_Wunsch, Ehrgeiz [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
妄想[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]
[いもうと, imouto] juengere_Schwester [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく, shinshinmoujaku] Geistesschwaeche [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
思う[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
損耗[そんもう, sonmou] Abnutzung [Add to Longdo]
支店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]
朕思うに[ちんおもうに, chin'omouni] Wir,der_Kaiser,meinen [Add to Longdo]
毛布[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]
毛筆[もうひつ, mouhitsu] Pinsel [Add to Longdo]
消耗[しょうもう, shoumou] Verbrauch, Konsum, Abnutzung [Add to Longdo]
漁網[ぎょもう, gyomou] Fischernetz, Fischnetz [Add to Longdo]
[もう, mou] STARK, HEFTIG [Add to Longdo]
猛打[もうだ, mouda] heftiger_Schlag, schwerer_Schlag [Add to Longdo]
猛暑[もうしょ, mousho] grosse_Hitze, schreckliche_Hitze [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] -heftig, -stark [Add to Longdo]
猛犬[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] wildes_Tier, Raubtier [Add to Longdo]
申し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
申し合わせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
申す[もうす, mousu] sagen, heissen [Add to Longdo]
申込[もうしこみ, moushikomi] Antrag, Anmeldung, Vorschlag [Add to Longdo]
盲人[もうじん, moujin] Blinder [Add to Longdo]
盲信[もうしん, moushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
盲従[もうじゅう, moujuu] blinder_Gehorsam [Add to Longdo]
盲目[もうもく, moumoku] Blindheit [Add to Longdo]
盲腸[もうちょう, mouchou] Blinddarm [Add to Longdo]
相撲[すもう, sumou] Sumo - japanisches_Ringen [Add to Longdo]
相撲取り[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]
純毛[じゅんもう, junmou] reine_Wolle [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
羊毛[ようもう, youmou] Schafwolle [Add to Longdo]
羽毛[うもう, umou] Feder, Gefieder [Add to Longdo]
[もう, mou] ABNEHMEN, VERFALLEN [Add to Longdo]
色盲[しきもう, shikimou] Farbenblindheit [Add to Longdo]
被害妄想[ひがいもうそう, higaimousou] Verfolgungswahn [Add to Longdo]
設ける[もうける, moukeru] errichten, gruenden, vorbereiten [Add to Longdo]
誇大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] Groessenwahn [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
迷妄[めいもう, meimou] -Wahn, Taeuschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top