Search result for

moires

(130 entries)
(2.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moires-, *moires*, moire
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moires มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moires*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
memoir[N] บันทึกชีวิตประจำวัน, See also: บันทึก, ไดอารี่, Syn. diary, autobiography
aide-memoire[N] บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armoire(อาร์มวา') n. ตู้ใหญ่ที่มีประตูและหิ้ง
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.
moire(มแวร,โมร,มอร) n. สิ่งทอที่เป็นเหลือบเป็นลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ " 1. เป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญา 2. ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ช่วยย้ำประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้ " [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
It's what I got for your memoirs.สำหรับสิ่งที่ผมจะำทำให้กับท่านนี้ Frost/Nixon (2008)
Or, you know, a sort of memoir.หรือคือก็ทำนองบันทึกน่ะ Burn After Reading (2008)
I'm writing a memoir.ผมกำลังเขียนบันทึก Burn After Reading (2008)
Some clown, or two clowns, have gotten a hold of my memoirs.ตัวตลกคนนึง หรือสองคน - ได้บันทึกความจำของผมไปน่ะ Burn After Reading (2008)
My memoirs, the book that I'm writing.บันทึก หนังสือที่ผมเขียนอยู่น่ะ Burn After Reading (2008)
-It's a copy of... -It's my memoirs.นี่มันหนังสือของ / มันเป็นบันทึกของผม Julie & Julia (2009)
- The grimoire.เขาให้อะไร Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
It's not just some crappy memoir or even an attempt at apologizing for everything I've done.ไม่ใช่แค่บันทึกความทรงจำห่วยๆ หรือแม้แต่ความพยายาม ที่จะขอโทษในทุกสิ่งที่ผมทำลงไป Repo Men (2010)
Maybe moira's right.บางที มัวร่าก็พูดถูก Pilot (2010)
Hey, whoa, moira.เฮ โวว มอร่า Pilot (2010)
Moira?มัวร่า? Pilot (2010)
Moira. Call me moira.มัวรา เรียกฉันว่ามัวราก็ได้ The Edge (2010)
Moira.มัวรา The Edge (2010)
It's me - moira.ฉันเอง มัวร่า The Edge (2010)
Bug in here, moira?ขวดโหลแมลง ในนี้รึเปล่า มัวร่า? The Edge (2010)
I'd like to do that, moira.ฉันอยากทำแบบนั้น มัวร่า The Edge (2010)
Moira's in the restaurant! You have to!มอร์รา ยังอยู่ในร้านอาหาร คุณจะต้อง The Edge (2010)
If you have a problem with me, don't take it out on moira.ถ้านายมีปัญหากับฉัน ก็อย่าไปลงที่มัวร์ล่าสิ Smoke and Steel (2010)
Oh, hey, i'm sorry, moira.โิอ้ จริงด้วย ขอโทษที มัวร์ล่า Smoke and Steel (2010)
Where are charlie and moira?ชาร์ลี กับ มัวร์ล่าล่ะ Smoke and Steel (2010)
What's wrong, moira?มีอะไรหรือ มัวร์ล่า Smoke and Steel (2010)
Moira: Where'd you find him?คุณไปพบเขาที่ไหน Static (2010)
My name's moira,ฉันชื่อ มัวร์ร่า Static (2010)
Moira: No, I don't agree, graham.ไม่ ฉันไม่เห็นด้วย แกรม Static (2010)
Moira: Hey, easier said than done.เฮ้ พูดน่ะมันง่ายกว่าทำ Static (2010)
Moira: How do you know?คุณรู้ได้อย่างไร Static (2010)
Moira, he's not gonna be in there.เขาไม่ไปที่นั่นหรอก Static (2010)
Moira: No, we're not gonna do that.ไม่ เราจะไม่ทำอย่างนั้น Static (2010)
No. Moira's right.ไม่ มัวร์ร่า พูดถูก Static (2010)
She is fresh offher fifth consecutive national cheerleading title... and author of the soon-to-be-published memoir I'm a Winner and You're Fat...เธอเพิ่งได้แชมป์ทีมเชียร์ 5 ปีซ้อน เจ้าของหนังสือ ที่กำลังจะวางแผง "ฉันชนะ และแกอ้วน" Journey to Regionals (2010)
Emily's grimoire, her spellbook.คู่มือของเอมิลี่ คัมภีร์เวทมนต์ของเธอ Bloodlines (2010)
What, you writing her memoir, darling?แล้ว ไดอารี่ที่เธอเขียนเอาไว้ล่ะ ที่รัก Oiled (2010)
So the grimoire...แล้วหนังสือเวทย์มนต์ Unpleasantville (2010)
The grimoire.-คัมภีร์เวทมนต์ Children of the Damned (2010)
So the grimoire, thatas emily's, right?คัมภีร์เวทมนต์ มันเป็นของเอ็มมิลี่สินะ Children of the Damned (2010)
To get therimoire to open the spells.เอาคัมภีร์เวทมนต์มา แล้วจะได้คลายคาถานั่น Children of the Damned (2010)
Will hold the location of the grimoire?จะเขียนบอกแหล่งที่อยู่ของคัมภีร์เวทมนต์ Children of the Damned (2010)
, what exactly is a grimoire, anyway?โอเค ตกลงคัมภีร์เวทมนต์นี้ คืออะไรกันแน่? Children of the Damned (2010)
Are you sure the grimoire's in there with him?นายแน่ใจน่ะว่าคัมภีร์คำสาป อยู่กับศพเขา? Children of the Damned (2010)
According to her journal, honorea gave the grimoireตามบันทึกของเธอ ระบุว่า ได้มอบเวทมนต์ดำไปให้ Children of the Damned (2010)
The grimoire. Where is it? Check the journal.ดูในบันทึก ของโจนาธาน กิลเบิร์ต Fool Me Once (2010)
The grimoire.-ของเอมิลี่ใช่ไหม? Fool Me Once (2010)
Tell me you have the grimoire and she'll stay fine.บอกฉันมาสิว่าคุณยังมี คัมภีร์เวทมนต์ แล้วเธอจะไม่เป็นไร Fool Me Once (2010)
We don't have damon or the grimoire.เราก็จะไม่มีทั้งปีศาจ และคัมภีร์เวทมนต์ Fool Me Once (2010)
We got the grimoire without you last night,ที่เราได้คัมภีร์เวมมนต์นั่น ก่อนจะเจอนายในคืนก่อน Fool Me Once (2010)
Then sells his story to the tabloids which are still published as a 'memoir' which is still a year after all this, Grace Allen's body turns up right next to a railway siding.จากนั้นก็ขายเรื่องราวของเขาให้กับหนังสือพิมพ์ ซึ่งยังมีการเผยแพยตีพิมพ์เรื่องดังมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งหมดนี้ ศพของเกรซ อัลเลน ถูกพบทิ้งเอาไว้ข้างรางรถไฟ Episode #1.3 (2010)
And everyone goes to paris to write their memoirs...แล้วทุก ๆ คนเขาก็ไปปารีส เพื่อเขียนเรื่องราวของตัวเองกันทั้งนั้น Last Tango, Then Paris (2010)
I had to grab the grimoire from home.เขาบอกว่าเขาจะมา The Sacrifice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moirThe memoir breathes the deepest respect for his father.
moirThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR:moire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ห้องสูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng sūp burī) FR: fumoir [m]
การระลึกถึง[n.] (kān raleuk theung) EN: memory   FR:moire [f]
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
เขียนบันทึกความจำ[v. exp.] (khīen bantheuk khwāmjam) FR: écrire ses mémoires
ความจำ[n.] (khwāmjam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration   FR:moire [f] ; souvenir [m]
เมมโมรี่[n.] (mēmmōrī ) EN: memory   FR:moire [f]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmjam) EN: memory ; volatile memory ; RAM   FR:moire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
หน่วยความจำภายนอก[n. exp.] (nūay khwāmjam phāinøk) EN: external memory   FR:moire externe [f]
เป็นที่ระลึก[v. exp.] (pen thīraleuk) FR: en mémoire de
แผงไฟฟ้า[X] (phaēng faifā) EN: circuit breaker   FR: disjoncteur [m] ; armoire électrique [f]
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen thī raleuk) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir   FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   
แรม[n.] (raēm) EN: RAM   FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
รอม[n.] (røm) EN: ROM   FR: rom [f inv.] ; mémoire rom [f] ; mémoire morte [f]
สายยู [n.] (sāiyū) EN: hasp   FR: fermoir [m] ; moraillon [m]
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms   FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.)   FR: armoire [f] ; placard [m]
ต่วน[n.] (tuan) EN: satin   FR: satin [m] ; moire [f]
ตู้เก็บเอกสาร[n. exp.] (tū kep ēkkasān) EN: file cabinet   FR: armoire de bureau [f] ; secrétaire [m]
ตู้ใส่ถ้วยชาม[n.] (tū sai thuay chām) EN: cupbard   FR: armoire de cuisine [f]
ตู้ถ้วยชาม[n. exp.] (tū thuay-chām) EN: cupboard   FR: armoire de cuisine [f]
ตู้ยา[n. exp.] (tū yā) EN: medicine cupboard   FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOIR    M OY1 R
MOIRA    M OY1 R AH0
MEMOIR    M EH1 M W AA2 R
MEMOIRS    M EH1 M W AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Moira    (n) (m oi1 r @)
memoir    (n) (m e1 m w aa r)
armoire    (n) (aa1 m w aa r)
memoirs    (n) (m e1 m w aa z)
armoires    (n) (aa1 m w aa z)
aide-m_emoire    (n) - (ei2 d - m e2 m w aa1 r)
aide-m_emoires    (n) - (ei2 d - m e2 m w aa1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biografie {f}memoir [Add to Longdo]
Denkschrift {f} | Denkschriften {pl}memoir | memoirs [Add to Longdo]
Gedächtnisstütze {f}; Notiz {f}aide memoire [Add to Longdo]
Memoiren {pl}; Lebenserinnerungen {pl}memoirs [Add to Longdo]
Moirieren {n} [textil.]moireing [Add to Longdo]
geflammtmoiré [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
モアレ[, moare] (n) moire (printing effect) (fre [Add to Longdo]
モイライ[, moirai] (n) Moirai (grc [Add to Longdo]
回顧録[かいころく, kaikoroku] (n) memoirs; reminiscences; (P) [Add to Longdo]
回想記[かいそうき, kaisouki] (n) memoir [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] (n) memoirs; reminiscence [Add to Longdo]
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of) [Add to Longdo]
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs [Add to Longdo]
居ても立ってもいられない;居ても立っても居られない[いてもたってもいられない, itemotattemoirarenai] (exp) (uk) unable to contain oneself; itching to do something; cannot sit still [Add to Longdo]
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person) [Add to Longdo]
桃色[ももいろ, momoiro] (n,adj-no) pink (colour, color); (P) [Add to Longdo]
桃色遊戯[ももいろゆうぎ, momoiroyuugi] (n) sex play [Add to Longdo]
桃色鸚哥[ももいろいんこ;モモイロインコ, momoiroinko ; momoiroinko] (n) galah (Eolophus roseicapillus); rose-breasted cockatoo [Add to Longdo]
薄桃色[うすももいろ, usumomoiro] (n,adj-no) pale pink; peach-colored [Add to Longdo]
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs [Add to Longdo]
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs [Add to Longdo]
魔道書;魔導書[まどうしょ, madousho] (n) grimoire; book of magic; book of sorcery [Add to Longdo]
由来書[ゆらいしょ, yuraisho] (n) history; memoirs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]
回忆录[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] memoir [Add to Longdo]
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire [Add to Longdo]
调查报告[diào chá bào gào, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / 調] memoir, report [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs [Add to Longdo]
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] Erinnerungen, Memoiren [Add to Longdo]
桃色[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top