ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mistreatment

M IH0 S T R IY1 T M AH0 N T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistreatment-, *mistreatment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistreatment[N] การทำทารุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The story of your birth, begun with the rebellion of King Acrisius. Mankind had grown tired of the Gods mistreatment and cruelty.มนุษย์เริ่มเกินทนจากความเอาเปรียบและความโหดร้ายจากเทพเจ้า Clash of the Titans (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTREATMENT    M IH0 S T R IY1 T M AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, ] mistreatment, #11,402 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistreatment \Mis*treat"ment\, n.
   Wrong treatment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistreatment
   n 1: the practice of treating (someone or something) badly; "he
      should be punished for his mistreatment of his mother"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top