ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minted

M IH1 N T IH0 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minted-, *minted*, mint, minte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minted[ADJ] ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
minted[ADJ] ซึ่งมีรสมิ้นต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miguel's a night owl and a newly minted bachelor.ค่ำคืนของมิเกล กับความเป็นหนุ่มโสดหมาดๆ I Had a Dream (2008)
Remember this day, all of you... the first trial run of our newly minted kill chip.จำวันนี้ไว้นะ ทุกคน การทดลองแรกของชิพสังหาร Free (2011)
Freshly minted praetor, perhaps?มิ้นต์สด praetor บางที? Fugitivus (2012)
My guess is that they targeted a shipment of freshly minted money headed to the Frenchman's bank on-board an armored truck.ฉันเดาว่าพวกเขามีการกำหนดเป้​​าหมาย การจัดส่งสินค้าของสดใหม่มิ้นต์เงิน มุ่งหน้าไปยังธนาคารของฝรั่งเศส บนกระดานรถบรรทุกหุ้มเกราะ. Now You See Me (2013)
Minted from Welsh gold.สร้างมาจากทองคำเวลส์ At What Price (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTED    M IH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minted    (v) mˈɪntɪd (m i1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
万年通宝[まんねんつうほう, mannentsuuhou] (n) ancient Japanese coinage first minted in 760 CE [Add to Longdo]
和同開珎[わどうかいちん;わどうかいほ, wadoukaichin ; wadoukaiho] (n) (See 和銅,富本銭) Japan's first circulated coinage (minted in 708 CE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, v. t. [imp. & p. p. {Minted}; p. pr. & vb. n.
   {Minting}.] [AS. mynetian.]
   [1913 Webster]
   1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp
    into money.
    [1913 Webster]
 
   2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Titles . . . of such natures as may be easily
       minted.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Minting mill}, a coining press.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top