ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

millennium

M AH0 L EH1 N IY0 AH0 M   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -millennium-, *millennium*
English-Thai: Longdo Dictionary
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
millennium[N] ระยะเวลาหนึ่งพันปี, See also: รอบพันปี, การฉลองครบรอบหนึ่งพันปี
millennium bug[N] ปัญหา Y2K

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millennium(มิเลน'เนียม) n. ระยะเวลาหนึ่งพันปี pl.millenniums,-millennia

English-Thai: Nontri Dictionary
millennium(n) เวลาหนึ่งพันปี,วันครบรอบพันปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
millenniumสหัสวรรษ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millenniumสหัสวรรษ
“สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม) หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน” คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” โดยการเริ่มนับนั้นมีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้ายด้วย ๙๙ ๙ (อ่านว่า เก้า เก้า เก้า) ส่วนอีกกลุ่ม หนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๑ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้าย ด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) เพราะฉะนั้น สหัสวรรษที่ ๒ จึงหมายถึงช่วงเวลา จากปี ๑๙๐๐ ถึงปี ๑๙๙๙ หรือปี ๑๙๐๑ (อ่านว่า หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด หรือ หนึ่งพันเก้า ร้อยหนึ่ง) ถึงปี ๒๐๐๐ ในปัจจุบันเราอยู่ในสหัสวรรษที่ ๓ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ [อื่นๆ]
Millennium celebrations (Year 2000)งานฉลองครบรอบพันปี (ปี 2000) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The powers that be have been very busy lately positioning themselves for the game of the millennium.อำนาจที่จะ ได้รับยุ่งมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ วางตำแหน่งตัวเอง สำหรับการเล่นเกม ของสหัสวรรษ Contact (1997)
East glen East is gonna do millennium, too.โรงเรียนอีสเกล็นจะใช้แนวสหัสวรรษเหมือนกัน Never Been Kissed (1999)
I know it's the last day of the millennium.ฉันรู้น่าว่าเป็นวันสุดท้ายของสหัสวรรษ Il Mare (2000)
Let's countdown to the new millennium together.ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันนับถอยหลัง สู่สหัสวรรษใหม่ Il Mare (2000)
Happy New Millennium!สุขสันต์สู่สหัสวรรษใหม่ Il Mare (2000)
was to reveal the heir at the dawn of the new millennium.คือเปิดเผยตัวทายาทเมื่อเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ The Da Vinci Code (2006)
The millennium came and went and the living heir remained hidden.สหัสวรรษใหม่มาถึงตัวทายาทก็ยังถูกซ่อนเร้นไว้ The Da Vinci Code (2006)
These demons haven't been topside in half a millennium!ปีศาจพวกนี้ไม่เคยโผล่ขึ้นมากว่า 500 ปีแล้ว The Magnificent Seven (2007)
The next millennium belongs to the geek. All right.- ต่อไปเด็กเรียนครองโลก Chuck Versus the Alma Mater (2007)
I haven't been threatened with that this millennium.ฉันไม่ได้ขู่ว่าสหัสวรรษนี้ 65 Million Years Off (2007)
So even though the Millennium Falcon was the oldest plane, it ended up saving all of them.ถึงยานมิลลิเนียม ฟาลคอนจะเป็นยานลำที่เก่าที่สุด แต่สุดท้ายมันก็ช่วยทุกคนได้ Numb (2007)
If you say "pilot the millennium falcon," I will hit you.ถ้าเธอพูดว่าจะขับยานอวกาศ เจอดีแน่ Chuck Versus the First Date (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
millenniumWe're thoroughly prepared for the millennium bug.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหัสวรรษ[N] millennium

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLENNIUM    M AH0 L EH1 N IY0 AH0 M
MILLENNIUMS    M AH0 L EH1 N IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
millennium    (n) mˈɪlˈɛnɪəʴm (m i1 l e1 n i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千年[qiān nián, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] millennium [Add to Longdo]
千禧年[qiān xǐ nián, ㄑㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, ] Millennium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahrtausendfeier {f}; Millenniumfeier {f}millennium celebration [Add to Longdo]
Jahrtausendwahn {m}millennium madness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミレニアム[, mireniamu] (n) (new) millennium; (P) [Add to Longdo]
至福千年[しふくせんねん, shifukusennen] (n) millennium [Add to Longdo]
千年;千歳;千載[せんねん(千年);ちとせ(千年;千歳);せんざい(千歳;千載), sennen ( sennen ); chitose ( sennen ; chitose ); senzai ( chitose ; senzai )] (n,adj-no) millennium; one thousand years; long time [Add to Longdo]
千年紀;千年期[せんねんき, sennenki] (n) millennium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Millennium \Mil*len"ni*um\ (m[i^]l*l[e^]n"n[i^]*[u^]m), n. [LL.,
   fr. L. mille a thousand + annus a year. See {Mile}, and
   {Annual}.]
   1. A period of one thousand years.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The period of a thousand years mentioned in
    the twentieth chapter of Revelation, during which holiness
    is to be triumphant throughout the world. Some believe
    that, during this period, Christ will reign on earth in
    person with his saints.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: A long period of happiness, righteousness, and
    prosperity, usually considered as being in the indefinite
    future.
    [PJC]
 
   4. A thousandth anniversary; especially, Each first day of
    January falling in a year which is a multiple of one
    thousand, such as in 1000 a. d. or 2000 a. d.; as, the
    second millenium will be celebrated on January 1, 2000;
    also used attributively, as a millenium celebration.
 
   Note: Technically, if the calendar of the Common Era (Anno
      Domini) is considered as beginning on January 1, 1 a.
      d., then the millenium will fall in each year ending in
      001, as in 1001 a. d. or January 1, 2001 a. d.. However
      in the common culture, the change of the first digit of
      the year from 1 to 2, as from 1999 to 2000 is
      considered as the more symbolic event, especially since
      the dating of the beginning of the Christian era is
      somewhat arbitrary, having been an attempt to fix the
      date of the birth of Christ, and being considered by
      scholars as being in error by as much as five years.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 millennium
   n 1: a span of 1000 years [syn: {millennium}, {millenary}]
   2: (New Testament) in Revelations it is foretold that those
     faithful to Jesus will reign with Jesus over the earth for a
     thousand years; the meaning of these words have been much
     debated; some denominations (e.g. Jehovah's Witnesses) expect
     it to be a thousand years of justice and peace and happiness
   3: the 1000th anniversary (or the celebration of it) [syn:
     {millennium}, {millenary}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 millennium /milɛnijɵm/
  1. millenium
  2. millennium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top